Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-04

Infracom Group AB: InfraCom Group AB (publ) genomför spridningsemission

Styrelsen i InfraCom Group AB (publ) ("InfraCom" eller "Bolaget") har,
med stöd av bemyndigande lämnat på årsstämman den 25 oktober 2018,
beslutat om en spridningsemission om högst 1 900 000 nya aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ("Spridningsemissionen"),
som vid full teckning i Spridningsemissionen tillför Bolaget högst
2,5 miljoner euro (cirka 26 miljoner kronor) kronor före
emissionskostnader. Syftet med Spridningsemissionen är att öka
antalet ägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad
likviditet i aktien samt att tillföra ytterligare kapital för
fortsatt expansion genom förvärv. Teckningskursen för aktierna i
Spridningsemissionen ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen
på Spotlight Stock Market under perioden 5 juni 2019 till och med 20
juni 2019 med en rabatt om åtta (8) procent, dock får teckningskursen
högst vara ett belopp som innebär att Spridningsemissionen storlek
högst motsvarar 2,5 miljoner euro om samtliga aktier tecknas (baserat
på växlingskursen för SEK/EUR per den 4 juni 2019).

Spridningsemissionen i sammandrag

· Spridningsemissionen omfattar högst 1 900 000 nya aktier riktat
till allmänheten och institutionella investerare i Sverige, d.v.s.
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet
aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad
likviditet i aktien samt tillföra ytterligare kapital för fortsatt
expansion genom förvärv.

· Teckningskursen per aktie kommer att vara åtta (8) procent lägre
jämfört med den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight Stock
Market under perioden 5 juni - 20 juni 2019. Inget courtage utgår.

· Det totala erbjudandet uppgår till högst 2,5 miljoner euro
(baserat på växlingskursen för SEK/EUR per den 4 juni 2019) och
kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt, dock kommer
Bolaget upprätta ett emissionsmemorandum avseende
Spridningsemissionen.

· Teckningsperioden löper mellan den 5 - 20 juni 2019 och anmälan om
teckning ska vara Avanza Bank tillhanda senast kl. 23:59 den 20 juni
2019. Anmälan är bindande.

· Tilldelning i Spridningsemissionen beslutas av Styrelsen. Vid
överteckning kommer tilldelning i första hand gå till dem som ej var
innehavare av aktier i InfraCom per den 4 juni 2019.

· Minsta investeringen uppgår till 500 aktier och därefter i jämna
poster om 100 aktier.

· Bolaget offentliggör idag även ett emissionsmemorandum avseende
Spridningsemissionen.

Ytterligare villkor för Spridningsemissionen framgår under avsnitt
"Ytterligare information om Spridningsemissionen, aktier,
aktiekapital, aktielån och kostnad för emissionen" nedan.

Bakgrund och motiv

InfraCom är verksamt inom tre affärsområden - (i) kommunikation, (ii)
IT-drift och (iii) datacenter. Marknaden som InfraCom verkar på
befinner sig i kraftig förvandling då utvecklingen går från
traditionell kundplacerad hårdvara och system till skyddande
datacenter eller molnets flexibilitet. InfraCom hjälper företag att
maximera nyttan av den nya tekniken genom att förvandla traditionella
funktioner och arbetssätt till innovativ, enkel och tidsbesparande
användande.

InfraCom bildades i juni 2017 och koncernen består av de
rörelsedrivande bolagen Weblink IP Phone AB, PIN Sweden AB (bildat
1985, nuvarande verksamhet etablerad 1999), Cellip AB (bildat 2000,
nuvarande verksamhet 2004), Netono (bildat 2006), Internet.se Svenska
AB (bildat 1994) samt Företagstelefoner i Stockholm AB som är
dotterbolag till Weblink IP Phone AB (bildat 1990).

Förestående Spridningsemission syftar till att bredda ägandet i
Bolaget för att uppnå ökad likviditet och handel i aktien.
Emissionsbeloppet tillför också bolaget ytterligare kapital för
fortsatt expansion genom förvärv. Därutöver genomförs
Spridningsemissionen som ett led i att Styrelsen har som ambition att
möjliggöra en notering av aktien på Nasdaq Stockholms huvudlista inom
en treårsperiod.

Ytterligare information om Spridningsemissionen, aktier, aktiekapital,
aktielån och kostnad för emissionen

Spridningsemissionen omfattar högst 1 900 000 aktier och
teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade
genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under perioden 5 juni -
20 juni 2019 med en rabatt om åtta (8) procent, dock får
teckningskursen högst vara ett belopp som innebär att
Spridningsemissionens storlek högst motsvarar 2,5 miljoner euro om
samtliga aktier tecknas (baserat på växlingskursen för SEK/EUR per
den 4 juni 2019). Inget courtage utgår för tecknade aktier.

Vid full teckning i Spridningsemissionen tillförs Bolaget högst 2,5
miljoner euro (cirka 26 miljoner kronor före avdrag för
emissionskostnader). Genomförandet av Spridningsemissionen och under
förutsättning att Spridningsemissionen blir fulltecknad innebär en
utspädningseffekt om cirka 6 procent av antalet aktier och röster i
Bolaget. Vid full teckning i Spridningsemissionen kommer antalet
aktier i Bolaget att ökas med högst 1 900 000 aktier till 30 875 036
aktier. Aktiekapitalet ökar vid full teckning i Spridningsemissionen
med cirka 1 900 000 kronor, från 28 975 036 kronor, till högst cirka
30 875 036 kronor.

I syfte att möjliggöra leverans till investerarna i
Spridningsemissionen kommer huvudägaren i Infracom, BK of Sweden AB,
att låna ut 1 900 000 aktier till Avanza Bank AB. De utlånade
aktierna kommer att återlämnas till långivaren så snart
Spridningsemissionen är registrerad hos Bolagsverket och aktierna har
bokats ut via Euroclear, vilket beräknas ske omkring den 9 juli 2019.

Kostanden för Spridningsemissionen beräknas uppgå till sammanlagt
cirka 1 miljoner kronor.

Genom att teckningskursen fastställs genom en volymviktade genomsnit
tskursen på Spotlight Stock Market under perioden 5 juni - 20 juni
2019 med sedvanlig rabatt i samband med spridningsemissioner är det
styrelsens bedömning at t teckningskursens marknadsmässighet
säkerställs.

Under teckningsperioden kommer fullständig information om erbjudandet
att finnas tillgängligt på följande hemsidor:

InfraCom: www.infracomgroup.se

Avanza: www.avanza.se/infracom
Spotlight Stock Market: www.spotlightstockmarket.com

Emissionsmemorandum

De fullständiga villkoren för Spridningsemissionen samt informat ion
om Bolaget redovisas i ett Emissionsmemorandum som beräknas
publiceras på Bolagets hemsida idag den 4 juni 2019.

Tidsplan

Nedanstående tidplan för Spridningsemissionen är preliminär och kan
komma att ändras.

· Teckningsperioden löper mellan den 5 juni till den 20 juni 2019,
anmälan om teckning ska vara Avanza Bank tillhanda senast kl. 23:59
den 20 juni 2019.

· Likviddag är den 27 juli 2019. Likvida medel för betalning av
tilldelade aktier ska för kunder till Avanza Bank finnas disponibelt
på kontot från och med den 20 juni 2019 till och med den 27 juni
2019.

· Information om tilldelning beräknas ske omkring den 25 juni 2019
genom upprättande av avräkningsnota.

· Utfallet i Spridningsemissionen beräknas offentliggöras den 25
juni 2019.

Rådgivare

Avanza Bank AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut och
Advokatfirman Morris AB är legal rådgivare till InfraCom i samband
med Spridningsemissionen.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger,
driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad
telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt
datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar
hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte
InfraCom 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 31 miljoner
kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas med
ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information kontakta

Bo Kjellberg, VD
031 - 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 - 20 45 33
oskar@safstrom.biz

Denna information är sådan som InfraCom Group AB (publ) är skyldig at
t offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 juni 2019 kl.18:30.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några
värdepapper i InfraCom. Spridningsemissionen riktar sig inte till
investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat
land där deltagande i Spridningsemissionen skulle förutsätta
prospekt, registrerings- eller andra åtgärder eller strida mot regler
i sådant land. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av
InfraCom har registrerats eller kommer att registreras enligt United
States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i
någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga
aktier eller andra värdepapper utgivna av InfraCom överlåtas eller
erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering. Spridningsemissionen
riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför
Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av
artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra
personer till vilka den lagligen kan riktas.

Frågor som diskuteras i detta meddelande kan innehålla uttalanden som
är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som
inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana
uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis
innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar",
"bedömer", "antar", "förutser", "kan", "vill", "ska", "bör", "enligt
uppskattning", "anser", "får", "planerar", "potentiell", "beräknar",
"såvitt man känner till" eller liknande uttryck som identifierar
information som är framåtriktad. Detta gäller särskilt uttalanden som
avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och
förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt
och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt
andra omständigheter som påverkar Bolaget. Framåtriktade uttalanden
är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har
gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade
uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som
kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets
finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika
väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger
till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, el...

Författare Aktietorget