Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

Initiator Pharma: Kommuniké från årsstämma i Initiator Pharma A/S

Den 22 maj 2020 hölls årsstämma i Initiator Pharma A/S ("Initiator
Pharma"). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av årsrapporten (punkt 2)

Stämman beslutade att fastställa årsrapporten som godkänts av
företagets styrelse den 26 april 2020.

Resultatdisposition (punkt 3)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att underskottet
från år 2019 om 8 288 TDKK överförs till nästa år.

Val av styrelseledamöter (punkt 4)

Stämman beslutade om omval av sittande styrelse (Magnus Persson,
Henrik Moltke, Claus Olesen och Peter Holm).

Val av revisor (punkt 5)

Stämman beslutade om omval av nuvarande revisor (Deloitte).

Beslut om bemyndigande (punkt 6)

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att öka bolagets
kapital genom tillskott av kontanta medel, genom tillskott av andra
värden än kontanta medel, genom utfärdande av teckningsoptioner
(warrants) eller konvertibla skuldebrev (förnyelse och ändring av
punkt 4a i stadgarna, så att bemyndigandet motsvarar 15 % av
utställda aktier i företaget per bolagsstämmans datum). Stämman
beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ändra bemyndigandet i
§ 4a i stadgarna till följande ordalydelse:

"§ 4a

Styrelsen är bemyndigad att öka företagets kapital genom tillskott av
kontanta medel, genom tillskott av andra värden än kontanta medel,
genom utfärdande av teckningsoptioner (warrants) eller konvertibla
skuldebrev.

För bemyndigandet gäller:

· att styrelsen maximalt kan öka aktiekapitalet med nominellt 380
314,1475 DKK,

· att teckningen av andelarna ska ske till marknadskurs (dock med
marknadsmässig emissionsrabatt vid varje enskilt tillfälle),

· att bemyndigandet ges från den 22 maj 2020 till nästa ordinarie
bolagsstämma, som är planerad att hållas i maj 2021,

· att bemyndigandet i övrigt förväntas upprätthållas genom att det
varje år på bolagsstämman ges ett förnyat bemyndigande för ett år åt
gången,

· att styrelsen är bemyndigad att eventuellt låta de nuvarande
aktieägarna avsäga sig sin företrädesrätt i samband med de
kapitalökningar styrelsen beslutar om,

· att ingen aktieägare är skyldig att låta sina aktieandelar inlösas
helt eller delvis av företaget eller av andra,

· att aktieandelarna är fritt omsättningsbara,
· att aktieandelarna ska vara omsättningsbara värdepapper,
· att aktieandelarna ska registreras i aktieägarens namn, och
· att styrelsen, eller den som styrelsen bemyndigar därtill, har
rätt att göra de ändringar och korrigeringar som kan komma att krävas
av Erhvervsstyrelsen, VP Securities eller Euroclear Sweden AB som ett
led i utnyttjandet av bemyndigandet."

Beslut om bemyndigande avseende optionsprogram (punkt 7)

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att genomföra
warrantprogram riktat mot ledning, medarbetare, styrelsemedlemmar,
konsulter och andra med anknytning till företaget (ny punkt 4k i
stadgarna, så att ett sådant bemyndigande sammanlagt med de
teckningsoptioner som redan utfärdats i enlighet med punkt 4g och 4i
i stadgarna, motsvarar 5,39 % av antalet utställda aktier i företaget
per bolagsstämmans datum).

Stämman beslutade även om att bemyndigande av styrelsen tas upp som §
4k i företagets stadgar:

"§ 4k

Styrelsen är fram till den 31 december 2022 bemyndigad att i en eller
flera omgångar fatta beslut om utfärdande av warranter för teckning
av aktier till ett nominellt belopp upp till sammanlagt nominellt 45
590,685 DKK samt till att fatta beslut om den därtill hörande
kapitalökningen. Utfärdandet kan riktas mot ledning, medarbetare,
styrelsemedlemmar, konsulter och andra med anknytning till företaget
och således utan teckningsoption för befintliga aktieägare.
Utfärdandet kan ske till ett lösenpris under marknadskurs, dock minst
till parikurs. Utfärdanden sker i övrigt enligt de villkor som
framgår av bilaga 4k. Övriga villkor för warrants fastställs av
styrelsen i samband med styrelsens utnyttjande av innevarande
bemyndigande."

Beslut om antagande av reviderade riktlinjer för incitamentavlöning
(punkt 8)

Stämman beslutade om antagande av reviderade riktlinjer för
incitamentavlöning av företagets ledning (reviderad punkt 4d i
stadgarna).

I jämförelse med ovanstående punkt 7, beslutade stämman, i enlighet
med styrelsens förslag, att det inom bolaget införs ett
warrantprogram som ger möjlighet till utfärdande av warrants
motsvarande 5,39 % av det emitterade kapitalet (det redan använda
bemyndigandet, som anges i § 4g och i § 4i i stadgarna och det nya
bemyndigandet enligt § 4k i stadgarna, vilket ger totalt 136 772,055
DKK motsvarande 5,39 % av det emitterade kapitalet). En del av dessa
warrants är avsedda att utfärdas till ledningen. De riktlinjer för
utfärdande av warrants som tidigare godkänts av bolagsstämman, se
punkt 4d i stadgarna, ska också gälla för warrants som utfärdas i
enlighet med § 4k i stadgarna.

Mot den bakgrunden beslutades att § 4d i företagets stadgar ändras
till följande ordalydelse:

"§ 4d

Bolagsstämman har den 25 maj 2018, godkänt riktlinjer för utfärdande
av warrants till företagsledningen enligt § 4g i stadgarna.
Riktlinjerna är tillgängliga på företagets hemsida. Bolagsstämman har
den 23 maj 2019, godkänt riktlinjer för utfärdande av warrants till
företagsledningen enligt § 4i i stadgarna. Riktlinjerna är
tillgängliga på företagets hemsida. Bolagsstämman har den 22 maj 2020
godkänt riktlinjer för utfärdande av warrants till företagsledningen
enligt § 4k i stadgarna. Riktlinjerna är tillgängliga på företagets
hemsida."

Beslut om bolagsstämmans godkännande av avlöning av styrelsen (punkt
9)

Stämman beslutade om bolagsstämmans godkännande av avlöning av
styrelsen. Det beslutades om följande kontanta avlöning av styrelsen:
ordförande Magnus Persson 210 000 SEK, Henrik Moltke 80 000 SEK,
Peter Joakim Holm 80 000 SEK och Claus Elsborg Olesen 0 SEK.

Beslut om kapitalökning genom utfärdande av units (aktier och
teckningsoptioner) (punkt 10)

Stämman beslutade om kapitalökning genom utfärdande av units (aktier
och teckningsoptioner). För att stärka bolagets kapitalbas beslutade
stämman att godkänna styrelsens förslag om följande modell för
kapitalökning med samtidigt utfärdande av teckningsoptioner
(warrants):

Allmän beskrivning av kapitalökningsmodellen:

· Emissionen består av upp till 710 203 enheter ("units") med
företrädesrätt för företagets aktieägare.

· En unit består av 2 aktier och 3 teckningsoptioner (warrants).
· 34 befintliga aktier berättigar till en uniträtt.
· Priset per aktie är satt till 4,90 SEK kronor per aktie, vilket
innebär att priset per unit är satt till 9,80 kronor (4,90 x 2
aktier). Teckningsoptionerna (warrants) ingår i varje unit utan
separat betalning.

· Upp till 1 420 406 nya aktier kommer att utfärdas i den planerade
emissionen (710 203 units x 2). Då varje unit också har tre
teckningsoptioner (warrants) knutna till sig, innebär det att högst 2
130 609 teckningsoptioner (warrants) (710 203 units x 3) kommer att
utfärdas. Teckning av units ska ske under perioden från den 2 juni
2020 och till och med den 16 juni 2020.

· Teckningsoptionerna (warrants) kan utnyttjas under perioden 24
november-15 december 2020 och varje teckningsoption (warrant) ger
rätt att teckna en ny aktie till samma pris som de aktier som
tecknades samtidigt som teckning av units.

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035

E-post: ceo@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark.
Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för
patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra
livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på
eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden.
Läs mer på www.initiatorpharma.com.

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå
eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela
världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320
miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och
ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till
nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer
såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration,
ångest, relationsproblem (1, 2, 3).

1. Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive
symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848-852.

2. Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the
psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the
impact of erectile dysfunction extend beyond a man's inability to
have sex? J Sex Med11(2):347-363.

3. Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile
Dysfunction in Young Men-A Review of the Prevalence and Risk Factors.
Sex Med Rev5(4):508-520.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/initiator-pharma/r/kommunike-fran-arsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/15335/3117677/1251862.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.