Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Insplorion: Delårsrapport januari-mars 2020

"God fart trots covid-19"

· Gassensorplattformen expanderar till vätgas utöver luftkvalitet.

Utfall januari - mars
· Nettoomsättningen uppgick till 346 (5) kSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 550 (-2 206) kSEK.
· Resultat per aktie före och efter utspädning -0,26 (-0,31) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -5 007 (-1 356) kSEK.

Händelser januari - mars
· Insplorion har sålt ett XNano-instrument till Dr Tim Craggs vid University of Sheffield, UK.
· Som en del i Insplorions tidigare finansieringsstrategi med ESGO har bolaget delat ut vederlagsfria optioner till bolagets aktieägare för att motverka utspädning. Den 22 januari inleddes den andra teckningsperioden att växla optionerna (TO1) till aktier. Teckningsperioden pågick fram till 5 februari 2020 och bolaget tillfördes som följd 820 548 kr. Antalet aktier ökade med 71 352 st.
· Batterisensorpatentet har godkänts i Japan.

Väsentliga händelser efter periodens slut
· Insplorions årsstämma hölls den 16 april där Anders Sandell valdes in till ny ledamot och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist valdes till ny styrelseordförande.

VD har ordet
Arbetet har i stort fortskridit enligt plan under kvartalet trots viss
negativ påverkan till följd av covid-19 pandemin.

Ett fåtal kundprocesser inom instrumentaffären har fördröjts till
följd av covid-19 pandemin. Ambitionen att instrumentaffären ska växa
under 2020 ligger dock kvar. Några av de universitet vi bedriver
försäljningsprocesser med stängdes ned under kvartalets andra hälft,
vilket innebar att administration och labbverksamhet stod still,
vilket försvårade möjligheten till försäljningsavslut. Nedstängningen
av universitet har dock gett möjligheter till fler och mer ingående
samtal med de professorer som ansvarar för inköpen, då dessa nu har
mer tid för att planera sin framtida forskning.

Även inom luftkvalitetsensoraffären har arbetet i stort fortskridit
enligt plan. Både kundprocesser och teknikutveckling där sensorn
anpassas till specifika applikationer har kunnat fortgå. Enstaka
kundprocesser har fördröjts till följd av att kunden tillfälligt
permitterat personal, men allt tyder på att projekten kommer startas
upp igen senare under året. Fälttester med sensorn inom LoV-IoT
projektet har intensifierats under början av året och planeras att
avslutas under sommaren.

Vätgas som alternativ till fossil energi är på frammarsch inom
transport så väl som inom industri. Inom tunga fordon märkt det bland
annat i det nyligen offentliggjorda samarbetet mellan AB Volvo och
Daimler-Benz. Stålindustrin arbetar för att byta ut kolet mot vätgas
inom Hybrit projektet som SSAB, LKAB och Vattenfall står bakom. Denna
utveckling har gjort att vätgassensorn fått ökad prioritet där vi
under kvartalet bland annat startat projektet "Nano-Plasmonisk
ultrasnabb H2-sensor för en säker vätgasekonomi". Här samarbetar vi
med Chalmers och PowerCell, där det på Chalmers utvecklade
vätgassensorchipet integreras på vår gassensorplattform. I nästa steg
sker anpassning till PowerCells behov av optimering av bränsleceller.
Vår målsättning är att ta fram världens snabbaste vätgassensor, då
det är just snabb responstid som önskas för att möjliggöra snabbare
larm vid eventuella läckage. Under hösten ska en
demonstrationsprodukt vara på plats för att ha som verktyg i
interaktion med framtida kunder. Utvecklingen av bränsleceller, där
bränslet utgörs av väte, är i ett expansivt skede. Det öppnar en
värdefull marknad för vår teknik och vi kan i projektet dra nytta av
den utveckling vi tidigare gjort av Insplorions gassensorplattform.
Det är stimulerande att vi kan bidra med sensorer omställningen till
fossilfri energi, med ökad säkerhet kring vätgas och för att optimera
och kräma ut det bästa ur batterier.

Inom batterisensoraffären är vår verksamhet huvudsakligen kopplad till
en internationell marknad och har därför påverkats något mer av
covid-19. Några av våra partners i Europa har drabbats av
nedstängningar under kvartalets andra hälft. Tidigare planerade
kundmöten och seminarier har skjutits på framtiden eller ersatts av
webb-möten. Sammantaget är bedömningen att vi under första kvartalet
tappade viss effektivitet gällande utvecklingsarbetet inom ett antal
delprojekt till följd av internationella partners rådande
begränsningar. Vår bedömning är dock att vi även fortsättningsvis
kommer hitta vägar fram att ha god hastighet trots de begränsningar
som covid-19 medför.

Vi har fortsatt stark inriktning på att metodiskt och kontinuerligt
söka framtida mjuk finansiering, forskningsbidrag och samarbeten med
professionella aktörer. Vi har framöver främst fokus på att öka våra
försäljningsaktiviteter, vilket successivt kommer att bidra till att
vi förstärker den finansiella grund vi står på.

Göteborg 14 maj 2020
Patrik Dahlqvist, VD

Finansiella kommentarer

Verksamhetsutveckling
Bolagets försäljning inom affärsområdet forskningsinstrument
karakteriseras av försäljning av få mätinstrument till högre belopp.
Därmed svänger försäljningen markant mellan kvartalen och en
jämförelse mellan kvartalen blir svår. Bolaget har ambitionen att
kontinuerligt växa instrumentaffären men försäljning är oftast
beroende av utfallet från våra kunders anslagsfinansiering.

Resultatutvecklingen är fortsatt negativ till följd av ökade
utvecklingskostnader. Satsningar på försäljning och kundanpassning
inom luftkvalitet- och produktutveckling inom batterisensor samt
förstärkning av organisationen är de främsta orsakerna till de
planenligt högre kostnaderna.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick per den 31 mars till 18 131 (5 828) kKSEK.
Bolaget kommer som tidigare kommunicerat få in 2,1MSEK under året
från Eurostar-projektet och totalt kommer bolaget erhålla 5 MSEK
under projektets 3 år. För 3BeLiEVe-projektet kommer 1,8 MSEK
utbetalas under året och totalt kommer bolaget erhålla 4,9 MSEK under
projektets 2,5 år. Dessa medel intäktsförs i takt med upparbetningen.
Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående
till 4 591 (4 813) kSEK.

Kassaflödet för perioden (1 januari- 31 mars) uppgick till -4 205 (-1
097) kSEK, varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till -3 578 (-458) kSEK. Detta kommer främst ur det negativa
rörelseresultatet om 2 502 kSEK i kombination med förändringar i
rörelsekapital som påverkar kassaflödet negativt med 1 118 kSEK.
Under perioden har koncernen investerat 1 430 (897) kSEK vilket är
främst hänförligt till den aktiverade utvecklingen och investeringar
i laboratorieverktyg. Finansieringsverksamheten bidrog med 802 (259)
kSEK på grund av nyemission.

Covid-19
Insplorion följer noga utvecklingen avseende covid-19. Personalens
hälsa och säkerhet prioriteras och Insplorion följer de officiella
anvisningarna. Från 31 mars hade virusutbrottet mindre påverkan på
företagets verksamhet, med senareläggning av instrumentförsäljning
som främsta effekt. Men virusets framtida inverkan på företaget och
samhället skapar osäkerhet och långsiktiga effekter som är svåra att
bedöma.

Framtida utveckling
Inom forskningsinstrument förväntas försäljningen succesivt öka då
antalet kundprocesser som når fasen för intern eller extern
finansiering fortsätter att öka. Covid-19 har inneburet att
försäljningsavslut varit svåra under delar av kvartalet. Under 2020
förväntas intäkter även genereras ifrån kvävedioxidsensorn. Bolaget
avser försätta söka anslagsfinansiering på nationell och EU nivå för
delprojekt som karaktäriseras av högre teknisk risk och som ligger i
linje med utvecklingsplanen. Detta är även ett sätt att bygga
samarbeten med industriella aktörer och få hävstång på finansiering
från aktieägare.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Den risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen för
räkenskapsåret 2019 bedöms fortsatt vara aktuella.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning för perioden 1 januari - 31 mars uppgick
till 761 (420) kSEK och resultat efter finansiella poster uppgick
till -2 834 (-2 229) kSEK. Moderbolagets egna kapital var totalt 25,7
MSEK varav bundet 2,3 MSEK.

Aktien
Per den 31 mars 2020 uppgick antal aktier till 9 852 557. På
årsstämman den 16:e april 2020 beslutades det att ge styrelsen ett
bemyndigande om att kunna emittera upp till 20 procent av det totala
antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens
beslut om riktad emission med stöd av bemyndigandet. Genom beslut med
stöd av bemyndigandet - där emission sker utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt - finns ingen sådan begränsning utan så
många aktier ska kunna ges ut vid nyemission av aktier som
bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger.
Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att
finansiera framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

· Incitamentsprogram TO2018/2020: Enligt beslut på årsstämman den
17:e april 2018 tecknades 120 000 st. teckningsoptioner för ledande
befattningshavare och anställda i bolaget. En option motsvarar 1,014
aktier och antalet optioner motsvarar ca 1,2 % av bolagets nuvarande
antal aktier. Teckningsoptionerna har erlagts med marknadsmässiga
villkor i linje med värderingen i enlighet Black & Scholes
värderingsmodell. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med
den 31 juni 2019 till och med den 31 december 2020. Teckningskursen
för aktier som tecknas med teckningsoptioner är 47,3 SEK/st.

· Teckningsoptionsprogram TO1 2018/2023: Som del i
finansieringsavtalet som upprättades under 2018 erhöll finansiären
ESGO och befintliga aktieägare vederlagsfria teckningsoptioner. Varje
teckningsoption ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i
Insplorion till ett lösenpris av 11,50 SEK per aktie. Utnyttjande av
teckningsoptioner som understiger sammanlagt 500,000 SEK kan ske vid
fem tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 12,
24, 36, 48, respektive 60 månader efter dagen för registrering,
vilket var den 5 februari 2018. Totalt har 392 604 optioner
emitterats vilket motsvarar ca 4,0 % av bolagets nuvarande antal
aktier. Under februari 2020 konverterades 71 352 optioner till
aktier, varför kvarvarande utestående optioner är 321 252.

Principer för periodrapportens upprättande
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med
tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella
tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för ...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.