Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

Insplorion: Insplorion: Kommuniké från dagens årsstämma

I dag 2020-04-16 höll Insplorion AB årsstämma. Stämman beslöt
enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens och valberedningens
förslag:

· Styrelsens ordförande Jan Walström valdes till ordförande för
stämman.

· Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som
koncernens. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt
styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2019 sker ingen utdelning.

· Stämman beslutade att ge styrelsen och den verkställande
direktören ansvarsfrihet.

· Årligt arvode föreslås utgå till styrelseordförande om 200 000
kronor, samt om 100 000 kronor till styrelseledamot. Ersättning till
revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning/offert.

· Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: Omval av de fyra
styrelseledamöterna Gunilla Almgren, Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist,
Caroline Pamp, Jan Burenius och Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist som
interim ordförande då Jan Wahlström inte ställer upp för omval. Samt
nyval av Anders Sandell.

· Stämman beslutade om omval av revisorsfirma KPMG, med Sven Cristea
som huvudrevisor.

· Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2021
ska bestå av tre ledamöter. Styrelseordförande eller den
styrelseledamot som styrelseordförande utser skall snarast efter
tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda fem
största aktieägarna och i samråd med dessa utse tre ledamöter, vilka
ska utgöra valberedningen. Valberedningens sammansättning skall
tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar.
Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2021 förbereda
sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för
Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny
valberedning utsetts.

· Stämman beslutade om emissionsbemyndigande där styrelsen skall
vara bemyndigad att vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler enligt följande:

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska - för det
fall emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt -
sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av
aktier och/eller vid utnyttjande av teckningsoptioner som motsvarar
20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid
tidpunkten för styrelsens beslut om riktad emission med stöd av
bemyndigandet (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner förenas
med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat
antal aktier), dock ska aldrig fler aktier kunna ges ut än vad
bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet - där emission sker utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - finns ingen sådan
begränsning utan så många aktier ska kunna ges ut vid nyemission av
aktier och/eller utnyttjande av teckningsoptioner som
bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant
betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom
kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5
§ andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de
mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med
registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra
formella krav.

· Stämman beslutade att införa en uppdatering av bolagsordning till
följd av bolagets utveckling och tillväxt.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com
eller 0723-62 32 61

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/insplorion/r/insplorion--kommunike-fran-dagen...
https://mb.cision.com/Main/12412/3090019/1230724.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.