Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-13

Insplorion: Kallelse till årsstämma i Insplorion AB (publ)

Aktieägarna i Insplorion AB (publ), 556798-8760, kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 16 april kl. 13.00 i Biotech Center, Arvid
Wallgrens backe 20 (plan 5), i Göteborg. Registrering, inklusive
fika, sker ifrån 12:30.

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels den 8 april 2020
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels
anmäla sin avsikt att delta senast den 8 april 2020 kl. 12.00.
Anmälan skall ske per e-post till info@insplorion.com eller
skriftligen till bolagets adress; Insplorion AB, Arvid Wallgrens
Backe 20, 413 46 Göteborg.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning,
fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i
bolagsstämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad
rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och
måste vara verkställd hos Euroclear senast den 8 april 2020 för att
aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste därför
i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att
aktierna rösträttsregistreras.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt
för ombudet. Fullmakten i original ska i god tid före stämman
insändas till bolaget under ovanstående adress. Aktieägare som önskar
företrädas av ombud kan erhålla fullmaktsformulär genom bolaget.
Sådant formulär finns även tillgängligt på bolagets hemsida,
www.insplorion.com. Den som företräder juridisk person skall bifoga
kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Agenda vid årsstämman i enighet med bolagsordningen
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
?) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

?) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse samt revisorer
10. Beslut om valberedning inför årsstämman 2021
11. Beslut om bemyndigande av nyemission
12. Ändring av bolagsordningen enligt bilaga 1 (se www.insplorion.com/se/arsstamma)
13. Stämmans avslutande

Årsredovisning, kommer presenteras på bolagets webbplats,
www.insplorion.com/se/arsstamma, senast tre veckor före
bolagsstämman, samt skickas till de aktieägare som så begär.

Styrelsen bevakar utvecklingen kring spridningen av coronaviruset och
kan genomföra ändringar i upplägg av stämma för att både värna om
allas hälsa och dels vidmakthålla aktieägarnas möjligheter att utöva
sina rättigheter som aktieägare. Åtgärder som kan komma att bli
aktuella är exempelvis att anföranden förinspelas och sprids före
stämman, att ingen förtäring eller dryck erbjuds och/eller att
stämmans tid minimeras, utan att inskränka på aktieägares
rättigheter.

Beslutsförslag med avseende punkterna 1, 7 b och 8 - 11 i
dagordningen. Beslutsförslag avseende punkterna 1, 8 - 10 lämnas av
valberedningen bestående av Mikael Hägg, Elin Langhammer och Fredrik
Sanell. Valberedningens fullständiga förslag och motivering finns som
bilaga 2 på bolagets webbplats, www.insplorion.com/se/arsstamma.

1. Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Jan Wahlström.

7.b) Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

8. Arvode föreslås utgå till styrelseordförande på SEK 200.000 samt SEK 100.000 för övriga ledamöter. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning/offert.

9. Valberedningen föreslår omval av Gunilla Almgren, Jan Burenius, Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist och Carolina Pamp. Till ny styrelseledamot föreslås Anders Sandell. Med anledning av att nuvarande ordförande, Jan Wahlström, inte står till förfogande, föreslår Valberedningen att Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist väljs till interim ordförande. Valberedningen föreslår att Sven Cristea, KPMG utses till revisor.

10. Valberedningen föreslår att bolagets valberedning för årsstämman 2021 ska bestå av tre ledamöter. Styrelseordförande eller den styrelseledamot som styrelseordförande utser skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda 5 största aktieägarna och i samråd med dessa utse tre ledamöter, vilka ska utgöra valberedningen. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2021 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.

11. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande där styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner enligt följande:

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska - för det
fall emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt -
sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av
aktier och/eller vid utnyttjande av teckningsoptioner som motsvarar
20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid
tidpunkten för styrelsens beslut om riktad emission med stöd av
bemyndigandet (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner förenas
med omräknings¬villkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat
antal aktier), dock ska aldrig fler aktier kunna ges ut än vad
bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet - där emission sker utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - finns ingen sådan
begränsning utan så många aktier ska kunna ges ut vid nyemission av
aktier och/eller utnyttjande av teckningsoptioner som
bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant
betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom
kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5
§ andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de
mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med
registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra
formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av
aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster
I bolaget finns per den 13 mars 2020 totalt 9 852 557 aktier, vilka
sammantaget representerar 9 852 557 röster. Samtliga aktier är av
samma slag. Per den 13 mars 2020 innehar bolaget inte några egna
aktier.

Upplysningar på bolagsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in
frågor i förväg kan göra det per e-post till info@insplorion.com.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med
bolagsstämman, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Göteborg mars 2020
Styrelsen
Insplorion AB (publ)

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/insplorion/r/kallelse-till-arsstamma-i-insplo...
https://mb.cision.com/Main/12412/3058504/1210477.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.