Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Instalco: Kommuniké från årsstämma i Instalco Intressenter

Vid årsstämma i Instalco Intressenter AB den 8 maj 2019 fastställdes
resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen för 2018 och
det beslutades bland annat om vinstutdelning om 1,50 kronor per
aktie, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören, styrelsesammansättning, byte av firma, bemyndigande för
styrelsen att återköpa och överlåta aktier samt ett
emissionsbemyndigande.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2018.

Beslut om vinstutdelning
Årsstämman beslutade om utdelning av 1,50 kronor per aktie och att den
10 maj 2019 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.
Utdelningen beräknas komma att utbetalas den 15 maj 2019 genom
Euroclear Sweden AB.

Beslut om ansvarsfrihet, omval av styrelseledamöter samt
styrelsearvode

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga
styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret
2018.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.
Olof Ehrlén, Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per
Leopoldsson samt Camilla Öberg omvaldes som styrelseledamöter och
Olof Ehrlén omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande
mandatperiod ska utgå med totalt 2 000 000 kronor varav 500 000
kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till övriga
styrelseledamöter, vilket motsvarar arvode från föregående år. Vidare
beslutades att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med 150
000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till var och en av
övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott. Till
ersättningsutskott utges inget särskilt arvode.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvode
Årsstämman omvalde revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som
revisor och att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare, vilket motsvarade de riktlinjer som
beslutades vid årsstämman 2018.

Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende
valberedning

Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2020
enligt samma tillvägagångssätt som beslutades vid årsstämman 2018.
Beslutet innebär i huvudsak att valberedningen ska bestå av
styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till
röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet
respektive år. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt
att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den
närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare.

Beslut om byte av firma och ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagets firma från Instalco
Intressenter AB till Instalco AB genom ändring av bolagets
bolagsordning. Bytet av firma föranleder inte någon ändring av det
kortnamn som bolagets aktier handlas under. Vidare beslutades vissa
mindre justeringar av bolagets verksamhetsföremål i bolagsordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och
överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
återköp och överlåtelse av bolagets aktier enligt styrelsens förslag.
De kompletta villkoren för återköp och överlåtelse framgår av
kallelsen till årsstämman. Högst så många aktier får återköpas att
bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga
aktier i bolaget. Överlåtelse av aktier med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera
köpeskilling att erläggas i samband med förvärv av företag eller
verksamhet. Syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av
egna aktier, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet att på ett
tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv genom betalning med egna aktier
för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av
strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag
eller verksamheter.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning,
apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av nya
aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller
konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning
om 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Syftet med
bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att
kunna erlägga betalning med egna aktier och/eller konvertibler dels i
samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som
bolaget kan komma att genomföra, dels för att reglera eventuella
tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv.

För ytterligare information:
Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig
Telefon 070-913 67 96, e-post fredrik.trahn@instalco.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 18:30
CET.

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom VS,
el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala
företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget
ledarskap. Verksamheten bedrivs genom ett 55-tal lokalt ledande och
högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central
organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn
INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/instalco/r/kommunike-fran-arsstamma-i-instalc...
https://mb.cision.com/Main/15570/2807318/1040149.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.