Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Internationella Engelska Skolan: Kallelse till årsstämma i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ)

Aktieägarna i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB
(publ), med säte i Täby kommun, Stockholms län, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 21 november 2019 klockan 16.00 hos
Internationella Engelska Skolan i Enskede, Lingvägen 123, Enskede.

Anmälan m m

För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 november 2019,

dels senast fredagen den 15 november 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman till adress Nytorpsvägen 5B, 183 71 Täby eller via e-post till agm@engelska.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att deltaga vid
stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera
sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering
ska vara verkställd fredagen den 15 november 2019, och bör därför
begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda
dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år
från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i
fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt
registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.
Blankett för fullmakt finns att hämta på www.corporate.engelska.se.

Rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32
§ aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i
bolaget till 40 130 000 med 40 058 000 röster, varav 40 050 000 är
stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie och 80 000 är
C-aktier vilka berättigar till en tiondels (1/10) röst per aktie.
Bolaget innehar 80 000 C-aktier i eget förvar, vilka inte berättigar
till utdelning.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
och antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och
revisorssuppleanter.

13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende emission
av aktier.

15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.

16. Stämmans avslutande.
Valberedningens förslag till beslut

Förslag till beslut om ordförande vid stämman, antalet
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och
revisorssuppleanter, arvode åt styrelsen och revisorerna, val av
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och val av revisorer och
revisorssuppleanter (ärende 1 och 10-12)

Valberedningen, bestående av Birker B. Bahnsen (utsedd av Bock Senior
Capital Investors S.à.r.l. samt i sin roll som styrelsens
ordförande), Barbara Bergström (utsedd av Mountainstream Holding I
S.à.r.l) och Jan Hummel (utsedd av Paradigm Capital Value Fund
SICAV), har avgivit följande förslag till beslut:

· att advokat Jesper Schönbeck utses till ordförande vid stämman
(punkt 1).

· att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan
suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter (punkt
10).

· att styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt 1 850 000 kronor med
följande fördelning. Ordföranden ska erhålla 500 000 kronor och
övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget ska
erhålla 250 000 kronor vardera. Birker B. Bahnsen har frivilligt
avstått från att erhålla arvode. Arvode för utskottsarbete utgår med
100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Revisorsarvode
ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 11).

· att styrelseledamöterna Birker B. Bahnsen, Brian Hatch, Maria
Rankka, Lars Strannegård och Peter Wikström omväljs och att Carola
Lemne och Robert Clark nyväljs till styrelseledamöter för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Nyval av Carola Lemne som
styrelsens ordförande. Noteras att Cecilia Marlow har avböjt omval
som styrelseledamot. Nyval av revisionsbolaget KMPG AB som revisor
för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 12).

Carola Lemne

Carola Lemne, svensk medborgare och född 1958, har omfattande
erfarenhet som ledare inom kunskapsföretag, liksom från
styrelsearbete. Hon hade ledande positioner på Pharmacia under åren
1993-2000 och har även varit VD för Danderyds sjukhus (2000-2007),
Praktikertjänst (2008-2014) och Svenskt Näringsliv (2014-2018).
Carola är utbildad läkare samt med.dr. och docent vid Karolinska
Institutet. Hon har tidigare varit styrelseledamot i bland annat
Investor, Getinge, Meda, Apoteket och Strategiska
Forskningsstiftelsen samt ordförande i styrelsen för Uppsala
universitet (2013-2017). Carola är idag ordförande i
utbildningsorganisationen Ung företagsamhet och vårdbolaget
ArtClinic, styrelseledamot i Arjo AB (publ) och vice
styrelseordförande i IRLAB Therapeutics AB.

Robert Clark

Robert Clark, brittisk medborgare och född 1954, var framgångsrik
rektor under 13 år för Internationella Engelska Skolan i Enskede,
innan han gick i pension i mars 2019. IES Enskede är moderskolan inom
organisationen, och som väl respekterad rektor för skolan har Robert
Clark spelat en betydelsefull ledar- och mentorroll i kretsen av
IES-rektorer. Han har också representerat IES i en rad sammanhang,
däribland i huvudmännens expertråd för skolutveckling. Robert Clark
tog sin lärarexamen vid Nottingham University 1976 med inriktning mot
naturvetenskap och idrott. Innan han kom till IES år 2006 var Robert
Clark bland annat lärare på Stockholm International School samt
ledamot av dess styrelse.

Styrelsens förslag till beslut

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen (ärende 8)

De till årsstämmans förfogande stående medlen utgörs av årets resultat
om 125 741 312 kronor och bolagets balanserade vinstmedel om 398 062
989 kronor, totalt 523 804 301 kronor.

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen
om 523 804 301 kronor disponeras så att 1,16 kronor per aktie, totalt
46 458 000 kronor, utbetalas till aktieägarna och att bolagets
återstående fria egna kapital, 477 346 301 kronor, överförs i ny
räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås
måndagen den 25 november 2019. Om stämman beslutar i enlighet med
förslaget beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Swedens
försorg torsdagen den 28 november 2019.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare (ärende 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Internationella Engelska Skolan ska erbjuda en marknadsmässig
totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande
befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningar inom
Internationella Engelska Skolan ska vara baserade på principer om
prestation, konkurrenskraft och skälighet. Rörlig ersättning ska inte
förekomma. Pension ska antingen baseras på ITP-systemet eller, om den
ligger utanför ITP-systemet, vara premiebaserad och då högst utgöra
30 procent av den fasta lönen. Aktierelaterade incitamentsprogram
beslutas av bolagsstämman efter förslag från styrelsen.

Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frångå dessa
riktlinjer. I händelse av en större avvikelse ska inför nästa
årsstämma aktieägarna informeras om skälen för detta.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera nya
aktier (ärende 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram
till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission
av aktier. Styrelsen ska äga rätt att besluta att aktie ska betalas
med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas
med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier får öka
bolagets aktiekapital i sådan utsträckning att det motsvarar en
utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för
kallelsen till årsstämman uppgående till högst 10 procent, räknat
efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.
Syftet med bemyndigandet är att, på ett snabbt och effektivt sätt,
möjliggöra finansiering av rörelsen, förvärva hela eller delar av
företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Styrelsen ska
även äga rätt att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut
om de övriga villkor som styrelsen finner lämpliga och/eller
erforderliga för att genomföra emissioner.

Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra för Bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt,
finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller
verksamheter, eller bredda ägarkretsen.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier (ärende 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.