Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-15

Intervacc: Bokslutskommuniké 2017 Intervacc AB

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2017

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående
år

- Nettoomsättningen uppgick till 3,0 MSEK (4,7) MSEK)
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,5 MSEK (-7,3 MSEK)
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -7,0 MSEK (-8,9 MSEK)
- Resultatet efter skatt uppgick till -6,6 MSEK (-7,6MSEK)
- Resultat per aktie* -0,411 SEK (-0,741 SEK**)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,2 MSEK (-2,7 MSEK)
- Per den 31 dec 2017 uppgick likvida medel till 21,4 MSEK (13,2 MSEK)
* beräknat på 16 142 220 aktier
** beräknat på 10 341 811 aktier justerat för sammanslagning av aktier
4:1

Perioden 1 januari - 31 december 2017

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående
år

- Nettoomsättningen uppgick till 48,0 MSEK (55,5 MSEK)
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,1 MSEK (-1,0 MSEK)
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -13,7 MSEK (-7,4 MSEK)
- Resultatet efter skatt uppgick till -12,7 MSEK (-6,8 MSEK)
- Resultat per aktie* -0,859 SEK (-0,677 SEK**)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19,1 MSEK (-4,4 MSEK)
- Per den 31 dec 2017 uppgick likvida medel till 21,4 MSEK (13,2 MSEK)
* beräknat på 14 868 247 aktier
** beräknat på 10 047 041 aktier justerat för sammanslagning av aktier
4:1

Väsentliga händelser under perioden 1 oktober - 31 december 2017

Intervacc går in i kommersiell produktionsfas med sitt nya vaccin
Strangvac.

Undertecknande av en avsiktsförklaring och ett avtal för de första
milstolparna med 3P Biopharmaceuticals i Pamplona, Spanien, för
kontraktstillverkning av Strangvac, Intervaccs vaccin mot kvarka.
Samarbetet mellan företagen omfattar överföring av
tillverkningsteknik, produktion av valideringssatser och långsiktig
framtida kommersiell tillverkning.

Resultat från studie av vaccin mot streptokockinfektion på gris
Resultat från en effektstudie med kandidat vaccin INV274 mot infektion
på smågris orsakad av Streptococcus suis (S. suis) redovisades. I
studien som gjorts i samarbete med Moredun Scientific i Skottland som
har mångårig erfarenhet av studier på gris, kunde en statistiskt
signifikant skillnad mellan vaccinerade grisar och de som endast
getts placebo observeras. Resultaten visar att INV274 är en god
kandidat för vidare utvecklingsarbete inför kommande kliniska
studier.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Rapport om de framsteg som har gjorts för utvecklingen av ett nytt
vaccin mot infektioner orsakade av Staphylococcus aureus.

En metod har utvecklats som avsevärt förenklar och effektiviserar
produktion av de komponenter som ingår i ett nytt vaccin, INV412, mot
S. aureus infektioner. Vaccinkandidaten INV412 består av flera
fusionerade proteiner och har tagits fram med den nya metoden.

Styrelsemedlem avgår på egen begäran från Intervacc styrelse
Styrelsemedlem Olle Kämpe har till följd av ett flertal tidskrävande
engagemang, bl.a i Nobelkommittén för priset i fysiologi eller
medicin, valt att lämna sitt mångåriga uppdrag som ledamot i
Intervaccs styrelse.

Avtal med tillverkare av nytt kvarkavaccin slutfört
Förhandlingarna med 3P Biopharmaceuticals i Pamplona, Spanien
slutfördes och ett avtal om kontraktstillverkning av Strangvac
undertecknades. Avtalet innebär att man säkerställt arbetet med
produktion och dokumentation av de viktiga valideringssatser som
krävs för registrering av det nya rekombinanta vaccinet mot den
allvarliga hästsjukdomen kvarka.

VD har ordet

2017 var ett viktigt år för oss på Intervacc och för den nya
generationens vacciner inom djurhälsa. Vi fattade det historiska
beslutet att genomföra en listning på Nasdaq First North, vilket
innebär att vi har kunnat bredda ägandet i bolaget och tillfört ca
600 nya ägare. De resurser som inbringades i samband med noteringen
har lagt grunden till en spännande utveckling där målet är att
registrera och kommersialisera vårt första vaccin i
utvecklingsportföljen.

Strangvac som är Intervaccs kommande vaccin mot kvarka på häst är
följaktligen det område som vi haft störst fokus på under det gånga
året och inte minst under årets sista kvartal. Glädjande kunde vi
nyligen meddela att ett slutligt avtal för kontraktstillverkning
tecknats efter det att vi i oktober 2017 tillkännagav den
avsiktsförklaring och ett avtal för de första milstolparna med 3P
Biopharmaceuticals i Pamplona, Spanien. Avtalet innebär att man
säkerställt arbetet med produktion och dokumentation av de viktiga
valideringssatser om ca 60.000 doser som krävs för registrering av
det nya rekombinanta vaccinet mot den allvarliga och kostsamma
hästsjukdomen. Avtalet omfattar även produktion av substans till ca 3
miljoner vaccindoser inför framtiden.

Vi har under kvartalet också rapporterat om de goda framsteg som
gjorts i utvecklingen av vår andra vaccinkandidat INV274, mot
infektion på smågris orsakad av Streptococcus suis (S. suis) där
resultaten från en effektstudie presenterades. I studien kunde en
statistiskt signifikant skillnad mellan vaccinerade grisar och de som
endast getts placebo observeras. Resultaten visar att INV274 är en
god kandidat för vidare utvecklingsarbete inför kommande kliniska
studier.

Resultaten utgör dessutom ett viktigt steg i bolagets utveckling mot
att bredda vår produktportfölj. Den teknologi som används för
Strangvac har därmed ytterligare bekräftats kunna tillämpas på övriga
projekt i utvecklingsportföljen. Kombineras detta resultat med de
nyligen kommunicerade framsteg som har gjorts för utvecklingen av ett
nytt vaccin INV412 mot infektioner orsakade av Staphylococcus aureus
så ser vi stor potential i vår utvecklingsportfölj.

Intervaccs dotterbolag Nordvacc som är koncernens etablerade plattform
för försäljning och marknadsföring inom de Nordiska och Baltiska
veterinärläkemedelsmarknaderna har fortsatt arbetet med att bredda
produktsortimentet och teckna avtal med nya leverantörer. Arbetet är
prioriterat med syfte att resultatet i denna del av verksamheten ska
återgå till de positiva siffror vi tidigare kunnat prestera.

Den mediala uppmärksamheten kring problemen med antibiotika - där
antibiotika resistens har belysts och tydliggjorts som en högt
prioriterad fråga globalt. Användningen av vacciner inom djurhälsa är
en betydande faktor för att få ner den globala överanvändningen av
antibiotika. Intervaccs teknologiplattform för en ny generation av
säkra vacciner, är därför också ett mycket viktigt bidrag i kampen
mot ökad antibiotikaresistens.

Jag vill slutligen uttrycka min stora tacksamhet för det positiva
gensvar och för det stöd som våra aktieägare har visat. Detta
tillsammans med allt det hårda arbete som utförts under året gjorde
2017 till ett viktigt år för Intervacc och inte minst för alla
hästägare världen över som vet att det finns ett stort behov av ett
säkert och effektivt vaccin mot kvarka.

Hägersten den 15 februari 2018
Jan-Ingmar Flock
VD
Styrelsens förslag till vinstdisposition.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2017.

Kommande rapporttillfällen

25 maj, 2018, Delårsrapport Q1 1 januari - 31 mars 2018
30 augusti, 2018, Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2018
29 november, 2018, Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2018
22 februari, 2019, Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018

Årsredovisningen publiceras på bolagets hemsida, www.intervacc.com den
24 april 2018.

Årsstämman hålls den 29 Maj 2018.
Fullständig bokslutskommuniké för 2017 bifogas detta pressmeddelande
samt finns tillgänglig på www.intervacc.se

Rådgivare
Remium Nordic Holding AB är Bolagets Certified Adviser avseende Nasdaq
First North.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11
Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning
vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt
grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets
forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april
2017 noterad på NASDAQ First North listan.

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl.
08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc/r/bokslutskommunike-2017-intervacc-a...
http://mb.cision.com/Main/4632/2453016/792474.pdf

Författare Cision