Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-22

Intervacc: Bokslutskommuniké 2018 Intervacc AB

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2018

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående
år

- Nettoomsättningen uppgick till 3,2 MSEK (3,1 MSEK)
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,3 MSEK
(-5,5 MSEK)

- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -6,8 MSEK (-7,0 MSEK)
- Resultatet efter skatt uppgick till -7,0 MSEK (-6,6 MSEK)
- Resultat per aktie -0,186 SEK* (-0,411 SEK**)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,0 MSEK
(-4,2 MSEK)

- Per den 31 december 2018 uppgick likvida medel till 36,5 MSEK (21,5
MSEK)

*) beräknat på genomsnittligt antal 37 665 180 aktier, under perioden
**) beräknat på genomsnittligt antal 16 142 220 aktier, under perioden
Helåret 1 januari - 31 december 2018

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående
år

- Nettoomsättningen uppgick till 35,6 MSEK (48,0 MSEK)
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -16,2
MSEK (-7,2 MSEK)

- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -31,0 MSEK (-13,7 MSEK)
- Resultatet efter skatt uppgick till -27,4 MSEK (-12,8 MSEK)
- Resultat per aktie -0,900 SEK* (-0,859 SEK**)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,6 MSEK
(-19,2 MSEK)

- Per den 31 december 2018 uppgick likvida medel till 36,5 MSEK (21,5
MSEK)

*) beräknat på genomsnittligt antal 30 530 171 aktier, under perioden
**) beräknat på genomsnittligt antal 14 868 247 aktier, under perioden
Väsentliga händelser under perioden 1 oktober - 31 december

Ny VD
Styrelsen i Intervacc utsåg i december Andreas Andersson till ny VD.
Bolaget får därmed ett värdefullt tillskott för att leda den
fortsatta expansionen och strategiska utvecklingen på tillväxtresan
för en ny generation vacciner inom djurhälsa. Utnämningen följer på
de kliniska och tekniska framgångar som Intervaccs ledande
vaccinutvecklingsprojekt Strangvac uppnått. Förstärkningen är ett led
i Intervaccs utveckling och kommersialisering av djurvaccin utifrån
bolagets vaccinplattform. Tidigare VD och medgrundare Professor
Jan-Ingmar Flock fortsätter att leda bolagets forskning,
produktutveckling och kliniska verksamhet i sin roll som
forskningschef.

Andreas Andersson har tidigare haft ledande befattningar såsom VD,
General Manager och försäljningschef på bolag med stort vetenskapligt
och högteknologiskt fokus, senast hos Biolin Scientific AB. Andreas
Andersson har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från
Linköpings universitet.

Kompletterande Strangvac studie påvisar immunologiskt minne under lång
tid

En nyligen avslutad immuniseringsstudie på häst har visat att s.k.
immunologiska minnesceller finns kvar under minst 12 månader efter
basvaccination med Strangvac. En påfyllnadsvaccination (booster) inom
en 12 månadsperiod kommer att rekommenderas inför en ökad
exponeringsrisk för hästarna, exempelvis inför tävlingar, vid
transporter eller vid identifiering av ett kvarkafall.
Vaccinationsschemat som kommer att rekommenderas för ett optimalt
skydd är 4 gånger per år.

Marknadsanalys kvarkavaccin

Intervacc har, tillsammans med ett marknadsundersökningsföretag,
genomfört en studie som avser belysa vaccinationsfrekvensen hos
hästar i Europa. Studien har gett oss ökad kunskap om skillnader
mellan olika huvudmarknader. Den bekräftar vår tidigare uppfattning
om frekvensen av vaccination mot influensa och stelkramp samt
hästägares intresse att vaccinera mot kvarka när ett sådant vaccin
finns tillgängligt. Analysen förstärker underlaget inför kommande
lanseringsfas.

Nya produkter för Nordvacc

Nordvacc genomförde i samarbete med partnern Chemvet DK/Dyntec ett
seminarium under oktober månad med veterinärer från Lettland och
Litauen för att öka vår närvaro på den baltiska marknaden.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Efter rapportperiodens utgång den 31 december 2018 har inga händelser
inträffat som i sak påverkar denna rapport. Följande nyheter kan dock
noteras:

Teknologin för tillverkning av Strangvac nu överförd till 3P
Biopharmaceuticals.

Intervaccs samarbete rörande tillverkningsprocessen med den
kontrakterade tillverkaren för Strangvac, 3P Biopharmaceuticals löper
på enligt tidsplan. En milsten har passerats och man har nu etablerat
ett protokoll för storskalig kommersiell tillverkning av vaccinet mot
kvarka på häst.

Tillverkning enligt detta protokoll har genomförts i pilotskala vilket
är ett steg inför den storskaliga produktionen av Strangvac. I
enlighet med tidigare optimeringar hos PX'Therapeutics har
tillverkningsprocessen också gett ett högt produktionsutbyte, vilket
är gynnsamt för produktionskostnaden.

Datum för förhandsmöte med EMA om registreringansökan för Strangvac.

Intervacc har inför höstens planerade registreringsansökan bokat in
ett datum i slutet av mars för ett förhandsmöte (Pre-submission) med
den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

Förstärkning av organisationen

Intervacc har anställt Mikael Vestling, att vara ansvarig för
kvalitets- och regulatoriska frågor med fokus på Strangvac. Han
kommer därmed att förstärka teamet som arbetar med
registreringsansökan. Närmast kommer Mikael från en liknande tjänst
på Medivir och är heltidsanställd fr.o.m 1 mars.

VD har ordet

Intervacc befinner sig i ett mycket spännande läge i utvecklingen av
sin vaccinportfölj, inte minst när det gäller Strangvac som ligger
närmast kommersialisering. Jag är verkligen glad och tacksam över att
få ansluta mig till bolaget i rollen som VD och att tillsammans med
teamet och Jan-Ingmar fortsätta bolagets framgångsrika resa.
Förstärkningen innebär att Jan-Ingmar i sin nya roll som Chief
Scientific Officer, kan lägga ett ännu större fokus på tillverkningen
och registreringsansökan av Strangvac och våra innovativa
utvecklingsprojekt.

Utvecklingen av vårt vaccin, Strangvac, mot kvarka går vidare enligt
den plan vi upprättat. Kvarka är den allvarligaste bakteriella
infektionen som drabbar häst och rapporter om nya utbrott av kvarka
kommer från hela världen. I Sverige har vi på senare år haft ett
hundratal fall per år där stall isoleras efter utbrott hos en eller
flera hästar. Isolering och karantänshantering innebär ett allvarligt
ekonomiskt avbräck för t ex en ridskola som behöver stänga
anläggningen för sanering, inhiberade tävlingar,
transportrestriktioner och mycket annat. Men inte minst innebär det
även ett lidande för hästen. Utvecklingen av Strangvac har mötts av
en positiv uppmärksamhet både internationellt och i Sverige i
facktidskrifter för hästnäringen och veterinärmedicin, såsom Animal
Pharm, Ridsport, Horse & Hound, American Veterinarian m fl.

Senaste kvartalet under 2018 har mycket präglats av vårt samarbete med
tillverkaren, 3P Biopharmaceuticals, med ytterligare förbättring av
tillverkningen inför storskalig kommersiell produktion av Strangvac.
Teknologin för tillverkning är överförd till 3P och
tillverkningsprotokollen har fastställts inför storskalig kommersiell
GMP produktion. Stort fokus ligger nu givetvis även på det pågående
arbetet med att sammanställa registreringsansökan till Europeiska
Läkemedelsmyndigheten (EMA). Kliniska prövningar och
säkerhetsstudier har som tidigare meddelats avslutats. Ett av de
senaste experimentella fynden är att immunologiska minnesceller finns
i upp till 12 månader. Detta innebär i praktiken att en enkel
påfyllnadsdos under en period upp till 12 månader efter
grundvaccination ger ett snabbt återställande av fullt skydd.

Inom vår distributionsverksamhet Nordvacc fortsätter arbetet med att
förnya produktportföljen. Från och med årsskiftet 2018/2019 har
avtalet med IDT för försäljning av pälsdjursvaccin upphört.
Destruktion av dessa vacciner med utgående datum har påverkats
kvartalets resultat negativt.

Övriga utvecklingsprojekt inom Intervacc, nämligen ett vaccin mot
Streptococcus suis på smågris (INV274) och ett mot Staphylococcus
aureus (INV412) som ger upphov till juverinflammation på mjölkkor,
löper också de enligt plan. Dessa bägge projekt är delvis externt
finansierade med EU medel och från Vinnova och sker i samarbete med
Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Hägersten den 22 februari 2019

Andreas Andersson Jan-Ingmar Flock
VD CSO

Kommande rapporttillfällen

29 maj, 2019 Delårsrapport Q1 1 januari - 31 mars 2019
30 augusti, 2019 Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2019
28 november, 2019 Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2019
21 februari, 2020 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

Årsredovisning 2018 publiceras på bolagets hemsida, www.intervacc.com
den 9 maj 2019.

Årsstämman hålls den 11 juni 2019.
Fullständig bokslutskommuniké för 2018 bifogas detta pressmeddelande
samt finns tillgänglig på www.intervacc.se

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser avseende
Nasdaq First North. Kontaktuppgifter Eminova Fondkommission AB,
Biblioteksgatan 3, 3 tr., 114 46 Stockholm, +46 8 684 211 00

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Andersson, VD
E-post: andreas.andersson@intervacc.com
Telefon:08-120 10 601 eller 0733-35 99 70

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning
vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt
grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets
forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april
2017 noterad på NASDAQ First North listan.

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl.
08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc/r/bokslutskommunike-2018-intervacc-a...
https://mb.cision.com/Main/4632/2746835/995822.pdf

Författare Cision