Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Intervacc: Delårsrapport Intervacc januari - juni 2019

Andra kvartalet 1 april - 30 juni

Koncernens nyckeltal

April Jan - Helår
- Juni Juni

2019 2018 2019 2018 2018
Nettoomsättning 2 510 17 8 980 21 432 35 600
663
Rörelseresultat -8 -12 -13 -17 915 -30 919
438 302 789
Resultat efter -8 -12 -13 -17 981 -31 050
finansiella poster 444 329 804
Balansomslutning 192 221 192 221 411 202 662
578 411 578
Soliditet 91% 92% 91% 92% 94%

Antal aktier på 37 37 37 37 665 180 37 665 180
balansdagen 665 665 665
180 180 180
Genomsnittligt antal 37 30 37 23 196 968 30 530 171
aktier före utspädning 665 251 665
180 716 180
Genomsnittligt antal 37 30 37 23 196 968 30 530 171
aktier efter 675 251 675
utspädning 323 716 323
Resultat per aktie -0,22 -0,29 -0,37 -0,41 -0,73
före utspädning
Resultat per aktie -0,22 -0,29 -0,37 -0,41 -0,73
efter utspädning

Försäljning

Nettoomsättningen under andra kvartalet 2019 uppgick till 2,5 MSEK
vilket är minskning med 15,2 MSEK jämfört med samma period 2018.
Minskningen, som är förväntad, beror huvudsakligen på förnyelsen av
produktportföljen i distributionsverksamheten.

Resultat

Rörelseresultatet för andra kvartalet 2019 uppgick till -8,4 MSEK.
Utförsäljningen av pälsdjursvacciner har, främst i slutet av
kvartalet, skett med negativa marginaler. Tillsammans med en lägre
omsättning är den totala rörelsemarginalen från försäljningen
negativ. Jämfört med samma period 2018 har rörelseresultatet under
andra kvartalet förbättrats med nästan 3,9 MSEK. Andra kvartalet 2018
skrev dock bolaget av tidigare balanserade utvecklingskostnader med
8,4 MSEK till följd av ändrad tillämpning av redovisningsregler.
Verksamhetens rörelseresultat har rensat från detta försämrats. I
huvudsak beror detta på omställningen av produktportföljen i
distributionsverksamheten, de utökade satsningarna i bolaget i syfte
att kommersialisera bolagets första produkt Strangvac, och en
fortsatt utveckling av projekt i pipeline.

Kassaflöde

Trots det negativa resultatet från försäljningen och förstärkningen av
bolagets egna resurser har kassaflödet från den löpande verksamheten
under andra kvartalet förbättrats med 6,6 MSEK under 2019 jämfört med
samma period förra året. Detta beror på att bolaget ytterligare
minskat bindningen i rörelsekapital. Den resurskrävande fasen med
Strangvac har medfört att kassaflödet från investeringar ökat med 7,6
MSEK under andra kvartalet jämfört med samma period förra året, och
under första halvåret 2019 har 22,4 MSEK investerats i balanserade
utvecklingsutgifter. Kassaflödet under andra kvartalet 2019 har
därför inneburit att likvida medel minskat med 12,7 MSEK.

Finansiell ställning

På balansdagen uppgick eget kapital till 175,4 MSEK (202,7),
balanserade utvecklingskostnader till 122,8 MSEK (89,4) och likvida
medel till 16,3 MSEK (46,9). Sedan årsskiftet har bolagets likvida
medel minskat med 20,2 MSEK. Bolaget har påbörjat processen med
kommersialisering av Strangvac och bland de händelser som förväntas
inträffa före halvårsskiftet 2020 inkluderas avtal gällande
distribution och försäljning som förväntas påverka likviditeten.
Likvida medel påverkas vidare i stor utsträckning av de satsningar
bolaget gör i forskning och utveckling och Intervacc kan vara i behov
av ytterligare finansiering. Detta kan ske genom extern finansiering
såsom nyemission, upptagandet av nya lån och/eller andra
kreditfacilliteter. Genom tidigare beviljat bidrag avseende ett
Eurostars-2 projekt, som löper till 30/6 2021, finansieras en del av
bolagets satsning i forskning och utveckling.

VD har ordet

Under sommaren producerade vi vaccinantigener för Strangvac i stor
kommersiell skala!

När de flesta i Sverige hade semester så tog Intervacc ytterligare ett
stort steg mot en färdig kommersiell produkt. Vi producerade de
aktiva substanserna för några miljoner vaccindoser, och lade i och
med det ett viktigt och kapitalintensivt processteg bakom oss. Det
som nu återstår är att blanda våra aktiva substanser med adjuvans och
buffert till ett färdigt vaccin för att sedan fylla och etikettera
vialerna. Större delen av de aktiva substanser som vi producerat
sparar vi till framtida vaccindoser. Produktionsutfallet var mycket
bra, precis som i de mindre satserna vi tillverkade i våras. Vi är
väldigt nöjda med utfallet och vi ligger i absolut framkant när det
gäller framställandet av vaccin baserat på fusionerade rekombinanta
proteiner.

Under tiden så jobbar vi vidare med den regulatoriska dokumentationen.
Som en del av underlaget behöver vi resultat från produktionen i
kommersiell skala som slutförs i höst. Allt har flutit på bra. Jag
känner mig trygg med att vi håller tidsplanen och lämnar in dossiern
till europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA under slutet av året.

Vi förbereder kommersialisering på flera fronter. Arbetet med
patentportföljen kring Strangvac är ett kontinuerligt arbete och vi
har försäkrat oss om att vi har så kallad Freedom To Operate. Även om
Europa är den marknad vi först lanserar på så förbereder vi oss för
en global lansering.

Vi noterar att de större bolagen i vår bransch är fortsatt positiva
och aktiva. Ceva Santé Animale som är världens sjunde största bolag
inom djurhälsa fick under sommaren godkänt på förvärvet av IDTs
veterinärvaccinverksamhet, och den 20:e augusti annonserade Elanco
att man har för avsikt att förvärva Bayer Animal Health, vilket
innebär att Elanco blir den näst största aktören i branschen efter
Zoetis. Djurhälsa är en attraktiv sektor med en årlig tillväxt på
4-6%, och vaccin är en av tillväxtmotorerna med en årlig tillväxt på
6-10%. Tillväxten drivs av befolkningstillväxt, ökat fokus på
djurhälsa, kamp mot antibiotikaresistens samt teknikutveckling med
nya möjligheter att behandla djur, till exempel med nya innovativa
vaccin såsom våra.

Förnyelsen av produktportföljen i vår distributionsverksamhet
fortsätter och vi förväntar oss att mot slutet av året kunna erbjuda
nya produkter genom utökade samarbeten. Det nyligen utökade avtalet
med Animalcare är ett steg i strategin att bredda vår produktportfölj
i samarbete med starka partners. Under sommaren såldes de sista
pälsdjursvaccinerna i vårt lager, varav större delen såldes i
Baltikum. På grund av starkt sviktande marknad blev prispressen
kraftig då vi och flera aktörer sålde ut lager med vaccin som går ut
efter säsongen. Redan planerade kostnadsbesparande åtgärder inom
distributionsverksamheten för pälsdjursvaccin får genomslag under
tredje kvartalet.

Våra produkter inom distributionsverksamheten riktade till gris visar
på fortsatt god tillväxt, särskilt vaccinet mot Actinobacillus
pleuropneumoniae som jag nämnde i förra kvartalsrapporten.

Det leder in oss på våra spännande utvecklingsprojekt, vaccin mot
Streptococcus suis infektioner som orsakar blodförgiftning och
hjärnhinneinflammation hos smågrisar och vaccin mot Staphylococcus
aureus infektioner som kan orsaka mastit hos mjölkkor. Gällande
Streptococcus suis så testar vi nu vaccinkandidater på smågris. Vi
befinner oss fortfarande i en pre-klinisk fas, men testerna genomförs
direkt på måldjuret, vilket förkortar projekttiden. Det här är en
iterativ utvecklingsprocess där vi tar fram de bästa aktiva
komponenterna. Vi testar även vaccinkandidater mot Staphylococcus
aureus, men ännu inte i måldjuret mjölkko. Vi arbetar utifrån samma
teknikplattform som vid framtagandet av Strangvac, vilket gör att
riskerna minskar avsevärt. Vi har goda möjligheter att lyckas!

Djurhälsa och vikten av att ta fram nya vacciner har fått stor
uppmärksamhet under året, mycket på grund av virussjukdomen afrikansk
svinpest. Sjukdomen sprids med stor hastighet bland grisbesättningar
i främst Afrika, östra Europa och Asien med förödande ekonomiska
konsekvenser och stort lidande för de grisar som smittas. Vi känner
att vi har en betydelsefull roll och att utvecklingen av vaccin är
viktigt! Som aktieägare så är ni med och bidrar till att vi kan
tackla globala utmaningarna inom djurhälsa!

Vi ser fram mot att få träffa er aktieägare. Den 3:e september finns
vi med på Introduce Investor Days. Jag hoppas att vi ses där eller
att ni tar del av webbsändningen. Följ gärna våra nyheter på hemsidan
eller via vårt twitterflöde @intervacc_se

Stockholm den 30 augusti 2019

Andreas Andersson
VD

Väsentliga händelser under perioden 1 april- 30 juni 2019

Teknologin för storskalig tillverkning av Strangvac överförd till 3P
Biopharmaceuticals.

Intervaccs samarbete med den kontrakterade tillverkaren för Strangvac,
3P Biopharmaceuticals, har resulterat i att tillverkningsprocessen av
Strangvac®nu skalats upp till kommersiell skala. Storskalig
tillverkning av vaccinet mot kvarka på häst har säkerställts.
Utvecklingsfasen för överföring av tillverkningsteknologi är därmed
slutförd.

Den kommersiella tillverkningen av vaccinet, som är baserat på
fusionerade rekombinanta proteiner, kommer att ske enligt det
protokoll för storskalig produktion som nu etablerats.
Uppskalningsprocessen har uppnått väldigt god effektivitet och
renhet, vilket är positiv för produktens framställningskostnad och
kvalitet. Ytterligare två storskaliga satser ska tillverkas i
enlighet med GMP (Good Manufacturing Practice) för att uppfylla krav
i samband med registreringsansökan.

Flerårigt samarbetsavtal mellan Intervacc och Sveriges
Lantbruksuniversitet, SLU tecknat för vidareutveckling av en ny
generation vacciner inom djurhälsa.

Ett flerårigt avtal mellan Intervacc och Sveriges
Lantbruksuniversitet, SLU har tecknats för vidareutveckling av en ny
generation vacciner baserade på rekombinanta proteiner.
Samarbetsavtalet är en utvidgning av det sedan tidigare mycket
framgångsrika samarbetet mellan SLU, Karolinska Institutet (KI) och
Intervacc. Ett samarbete som lett till utvecklingen av Strangvac, ett
nytt innovativt vaccin mot kvarka på häst. Avtalet omfattar fortsatt
utveckling av nya vacciner.

Författare Cision News