Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-29

Intervacc: Delårsrapport Intervacc januari - mars 2019

Första kvartalet 1 januari - 31 mars

Koncernens nyckeltal

2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
-2019-03-31 -2018-03-31 -2018-12-31
Nettoomsättning 6 470 3 769 35 600
Rörelseresultat -5 351 -5 613 -30 919
Resultat efter finansiella poster -5 360 -5 652 -31 050
Balansomslutning 193 798 169 571 202 662
Soliditet 95% 95% 94%

Antal aktier på balansdagen 37 665 180 16 142 220 37 665 180
Resultat per aktie (SEK) -0,14 -0,27 -0,90

Försäljning

Nettoomsättningen ökade under första kvartalet 2019 med 2,7 MSEK
jämfört med samma period 2018 och uppgick till 6,5 MSEK. Ökningen
beror främst på utförsäljning av pälsdjursvacciner i lager.

Resultat

Jämfört med samma period 2018 har rörelseresultatet första kvartalet
2019 förbättrats något, ca 0,3 MSEK, till -5,4 MSEK. Förlusten efter
finansiella poster uppgår för första kvartalet 2019 till ca -5,4 MSEK
(-5,7 MSEK).

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med ca +3,8
MSEK jämfört med samma period 2018 vilket främst beror ett minskat
lager. Bolagets investeringar i Strangvac ökade under första
kvartalet jämfört med samma period föregående år och de totala
investeringarna i balanserade utvecklingskostnader ökade med 3,6 MSEK
och uppgick till 7,9 MSEK.

Finansiell ställning

På balansdagen uppgick eget kapital till 183,9 MSEK (161,5),
balanserade utvecklingskostnader till 108,2 MSEK (89,7) och likvida
medel till 29,0 MSEK (8,3). Bolaget förbereder kommersialiseringen av
den första egenutvecklade produkten, Strangvac, och bland de
händelser som förväntas inträffa inom 12 månader inkluderas avtal
gällande distribution och försäljning.

VD har ordet

Arbetet med registreringsansökan för Strangvac går in i en intensiv
slutfas

Arbetet med att sammanställa registreringsansökan för Strangvac är ett
administrativt, resurskrävande arbete, men för oss är det otroligt
roligt. Det är få svenska bolag förunnat att stå där Intervacc nu
befinner sig; nära att lämna in registreringsansökan för ett
egen-utvecklat vaccin till Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.
Under slutet av mars genomförde vi ett förhandsmöte med EMA. Mötet
gick bra och vi arbetar nu för att kunna lämna in
registreringsansökan mot slutet av året.

Parallellt med arbetet med registreringsansökan så skalas produktionen
av Strangvac upp hos våra tillverkningspartners. Vi kommer under
våren och sommaren producera två valideringssatser enligt GMP (Good
Manufacturing Practice), vilket är ett krav i samband med
registreringsansökan.

Strangvac är ett vaccin helt baserat på fusionerade rekombinanta
proteiner, vilket bland annat ger fördelen att vaccinet är mycket
säkert och med minimala risker för biverkningar. Det är en av
orsakerna till att själva teknologin är så intressant. Vi arbetar med
samma utvecklingsteknologi för att ta fram ytterligare två vacciner
inom djurhälsa; nämligen ett vaccin mot bakterien Streptococcus Suis
som orsakar infektioner hos gris, och ett vaccin mot Staphylococcus
aureus som bland annat orsakar mastit hos mjölkkor.

Enligt ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) så
dör 330 000 människor årligen på grund av infektioner orsakade av
antibiotikaresistenta bakterier och WHO lyfter fram
antibiotikaresistens som ett av de största globala
folkhälsoproblemen. Vi upplever att antibiotikaresistensen får ett
allt större utrymme i debatten, något vi också märker i kontakterna
med olika aktörer inom djurläkemedel, inte minst hos de större
djurläkemedelsföretagen som aktivt letar efter vaccin som kan
förstärka deras produktportfölj. Vi jobbar i medvind!

Vi arbetar också med att förnya vår produktportfölj inom vår Nordiska
försäljningsorganisation, och en av de mer glädjande nyheterna är ett
vaccin mot bakterien Actinobacillus pleuropneumoniae som orsakar
infektioner hos smågris. Vi startade försäljningen av vaccinet i
början av 2018, och under första kvartalet 2019 sålde vi fler doser
än under hela 2018. Vi sålde även ut vårt danska lager av
pälsdjursvaccin, vilket gav ett signifikant kassatillskott.

Under mars månad var Swedac på besök och genomförde sin årliga
ackreditering. Vi passerade med bravur och vi står nu redo inför den
ganska hektiska häst-säsongen. Med början i april så tar laboratoriet
emot många prover från stuterier och häst-veterinärer.

Under slutet av mars uppmärksammades vi i tidningen Ridsport under
rubriken "Kvarkavaccin blir snart verklighet". Vi märker att
hästnäringen efterfrågar ett effektivt vaccin mot kvarka, och
bemötandet är väldigt positivt!

Vi ser också fram mot att få träffa er aktieägare. Den 11 juni är det
årsstämma. Jag hoppas att vi ses där och följ gärna våra nyheter på
hemsidan eller via vårt twitterflöde @intervacc_se

Hägersten den 29 Maj 2019

Andreas Andersson
VD

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 31 mars 2019

Förhandsmöte med EMA om registreringansökan för Strangvac.

Intervacc har inför den registreringsansökan som planerats till slutet
av 2019 genomfört ett förhandsmöte (Pre-submission) med den
europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, i slutet av mars.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Teknologin för storskalig tillverkning av Strangvac nu överförd till
3P Biopharmaceuticals.

Intervaccs samarbete med den kontrakterade tillverkaren för Strangvac,
3P Biopharmaceuticals har resulterat i att tillverkningsprocessen av
Strangvac nu till fullo skalats upp till kommersiell skala. Ett antal
milstenar har passerats och man har nu säkerställt storskalig
tillverkning av vaccinet mot kvarka på häst. Därmed har överföring av
tillverkningsteknologi lyckats.

Den kommersiella tillverkning av vaccinet, som är baserat på
rekombinanta proteiner, kommer att ske enligt det protokoll för
storskalig produktion som man nu etablerat. Uppskalningsprocessen har
uppnått väldigt god effektivitet och renhet, vilket har positiv
betydelse för produktens framställningskostnad och kvalitet. Två
ytterligare storskaliga satser kommer nu att tillverkas i enlighet
med GMP (Good Manufacturing Practice) för att uppfylla krav i samband
med registreringsansökan.

Föreliggande delårsrapport har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisorer. Samtliga belopp redovisas i TSEK om annat ej
anges.

Certified adviser

Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser och ansvarar
för att Bolaget lever upp till First Norths regelverk.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
+46 8 684 211 00

Kommande rapporttillfällen

30 augusti, 2019 Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2019

28 november, 2019 Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2019

21 februari, 2020 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

Årsstämma hålls den 11 juni 2019.

För mer information vänligen kontakta

Andreas Andersson, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 601
Mob: +46 (0)73 335 99 70
andreas.andersson@intervacc.se

Fullständig kvartalsrapport för första kvartalet 2019 bifogas detta
pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.intervacc.se

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 maj 2019 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning
vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt
grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets
forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april
2017 noterad på NASDAQ First North listan.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/intervacc/r/delarsrapport-intervacc-januari--...
https://mb.cision.com/Main/4632/2826822/1053610.pdf

Författare Cision