Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Intervacc: Delårsrapport januari - mars 2020

Perioden i sammandrag

Första kvartalet 1 januari - 31 mars

· Den 26 februari lämnades ansökan om marknadsföringstillstånd för
Strangvac in till den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA

· Den 18 mars bekräftade europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, att
bolagets ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac var
komplett och korrekt inlämnad.

· Intervacc beviljas medel från Vinnova för vidareutveckling av
vaccin mot Staphylococcus aureus infektioner hos mjölkkor. Den fas
inom det prekliniska utvecklings-programmet som finansiering avser
har en budget på 3,9 miljoner kronor.

· Bolaget har vidtagit ett antal säkerhetsåtgärder för att övervaka
och minska effekterna av Covid-19 såsom säkerhets- och hälsoåtgärder
för våra anställda. I det första kvartalet har påverkan på vår
verksamhet varit begränsad.

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående
räkenskapsår.

De finansiella uppgifter som presenteras avser koncernen och uttrycks
i TSEK om annat ej anges.

Koncernens nyckeltal

2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
-2020-03-31 -2019-03-31 -2019-12-31
Nettoomsättning 1 095 6 470 12 139
Rörelseresultat -6 318 -5 351 -27 848
Resultat efter -6 311 -5 360 -27 892
finansiella poster
Balansomslutning 228 661 193 798 237 067
Soliditet 93% 95% 93%

Antal aktier på 43 292 690 37 665 180 43 292 690
balansdagen
Genomsnittligt antal 43 292 690 37 665 180 39 228 377
aktier före utspädning
Genomsnittligt antal 43 560 311 37 672 917 39 336 557
aktier efter
utspädning
Resultat per aktie -0,15 -0,14 -0,71
före utspädning
Resultat per aktie -0,15 -0,14 -0,71
efter utspädning

Försäljning

Nettoomsättningen under första kvartalet 2020 uppgick till 1,1 MSEK
vilket är en minskning med 5,4 MSEK jämfört med samma period 2019.
Försämringen, som är förväntad, beror huvudsakligen på den mindre
produktportföljen i distributionsverksamheten och att introduktionen
av nya läkemedel i portföljen inte kompenserat bortfallet av tidigare
produkter.

Resultat

Rörelseresultatet för första kvartalet 2020 uppgick till -6,3 MSEK
vilket är en försämring om 1,0 MSEK jämfört med samma period 2019
(-5,3). Det negativa rörelseresultatet förklaras huvudsakligen av att
koncernen inte genererar tillräckliga medel från egna affärer inom
distributions och laboratorieverksamheten för att finansiera
verksamheten med vaccinutveckling.

Kassaflöde

De positiva effekterna på kassaflödet som följer av ett mindre
rörelsekapital för distributions-verksamheten har avtagit.
Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet
uppgick till -7,0 MSEK. Jämfört med samma period under 2019 är det en
försämring med -7,4 MSEK. Med de under fjärde kvartalet 2019
färdigställda och frisläppta valideringssatserna har den
kapitalintensiva fasen med investeringar i utveckling av Strangvac
avtagit. Under första kvartalet 2020 har 3,4 MSEK investerats i
utvecklingen av Strangvac vilket jämfört med sista kvartalet 2019 är
en minskning med 4,5 MSEK, och jämfört med första kvartalet 2019 en
minskning om 4,4 MSEK. Kassaflödet under första kvartalet 2020 har
inneburit att likvida medel minskat med 10,7 MSEK och uppgår på
balansdagen till 41,8 MSEK.

Finansiell ställning

På balansdagen 2020 uppgick eget kapital till 213,5 MSEK, vilket
jämfört med samma balansdag 2019 är en ökning om 29,6 MSEK. Knappt
2/3 av koncernens balansomslutning (62%) har investerats i
balanserade utvecklingskostnader som på balansdagen 2020 uppgår till
142,3 MSEK. Likvida medel, som på balansdagen uppgår till 41,8 MSEK,
påverkas i stor utsträckning av de satsningar som görs i forskning
och utveckling. Processen med kommersialisering av Strangvac har
fortsatt och bolaget har fortsatt förhandlingar avseende distribution
och försäljning som förväntas påverka likviditeten positivt.

VD har ordet

Ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac är inlämnad till den
europeiska läkemedelsmyndigheten

Den 26:e februari lämnade vi in ansökan om marknadsföringstillstånd
för Strangvac till den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Det är
en fantastisk bedrift! Det är första gången ett svenskt bolag lämnat
in en ansökan för ett veterinärvaccin genom EMA:s centrala
godkännandeprocess och att Intervacc gör det med ett vaccin baserat
helt på fusioner av rekombinanta proteiner är en stor händelse. Vi
ligger i den absoluta framkanten i utvecklandet av den här mycket
lovande tekniken. Bakom detta ligger många år av forskning och
utveckling, följt av hårt arbete med uppskalning av produktionen och
sammanställningen av dossiern. Jag är djupt tacksam över att få vara
en del av ett kompetent team med massor av passion för det vi gör.

Den 18:e mars meddelade EMA att man godkänt att ansökan var komplett
och korrekt inlämnad och därmed startade EMA:s formella granskning av
dossiern. Vi gör bedömningen att processen, inklusive tid för frågor,
tar ungefär ett år och därefter startar nästa spännande fas när vi
börjar försäljningen av Strangvac. Vi vet att vårt vaccin mot kvarka
är mycket efterlängtat och vi gör vad vi kan för att Strangvac ska
bli tillgänglig så snart som möjligt.

Mot slutet av kvartalet fick vi ytterligare en god nyhet när Vinnova
meddelade att man samfinansierar vårt nästa steg i utvecklingen av
ett vaccin mot Staphylococcus aureus infektioner hos mjölkkor. Vaccin
mot Staphylococcus aureus infektioner är ett mycket intressant område
med en växande potential och bidraget hjälper oss att accelerera
denna forskning.

Under första kvartalet blev det allt tydligare att Covid-19 pandemin
skulle påverka oss alla. Covid-19 är en så kallad zoonotisk sjukdom,
som spridits från djur till människa. När vilda djur, boskap, husdjur
och människor lever nära varandra är risken större att det överförs
patogener som man saknar immunologisk skydd mot, som i fallet med
Covid-19. Vaccin är ett viktigt verktyg för att hålla djur och
människor friska och motverka utvecklandet av nya infektioner, såväl
bakteriella som virala. Vi har en viktig och meningsfull roll i att
utveckla en ny generation veterinärvacciner!

Vi fortsätter att förstärka organisationen och i början av februari
tillträdde Jan Persson rollen som CFO i koncernen, samtidigt som
Andreas Johansson tillträdde rollen som logistik- och inköpschef. Vi
har ett starkt och erfaret team!

Stort tack till alla medarbetare, forskare, partners, aktieägare och
alla andra som gjort detta möjligt! Nu tar vi nästa steg på resan!

Andreas Andersson

VD, Intervacc AB

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 31 mars 2020

Ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac bekräftad av
europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har bekräftat att bolagets
ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac är komplett och
korrekt inlämnad. Den regulatoriska granskningsprocessen för vaccinet
mot den mycket smittsamma infektions-sjukdomen kvarka har därmed
inletts.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har i enlighet med gällande
tidtabell för ansökningsprocessen bekräftat att den ansökan om
marknadsföringstillstånd för Strangvac som Intervacc skickade in den
26 februari är validerad och klar för granskning.

Den 210-dagars tidsram som är avsatt för den vetenskapliga
utvärderingen av den inlämnade dokumentationen initierades därmed den
19 mars 2020. Utöver detta tillkommer tid för besvarande av frågor
under granskningsprocessen. Bolaget gör bedömningen att den totala
handläggningstiden blir ungefär ett år.

Vinnova beviljar medel för vidareutveckling av vaccin mot S. aureus
infektioner

Utvecklingsprojektet för ett vaccin mot Staphylococcus aureus
infektioner, som kan orsaka mastit hos mjölkkor, samfinansieras av
Vinnova och Intervacc inom ramen för innovationsprojekt i små och
medelstora företag. Den fas inom det prekliniska
utvecklingsprogrammet som finansiering avser har en budget på 3,9
miljoner kronor.

Intervacc har utsett ny CFO samt ny logistik- och inköpschef

Intervacc har utsett Jan Persson till ny CFO för Intervacc-koncernen
samt till medlem i koncernledningen. Jan Persson efterträder Andreas
Johansson som tillträder sin nya tjänst som logistik- och inköpschef.
Andreas Johansson är även fortsatt del av koncernledningen.

Covid-19

Under slutet av första kvartalet eskalerade spridningen av Covid-19
och Intervacc har liksom andra företag utmanats av pandemin och dess
effekter. Bolaget har vidtagit ett antal säkerhetsåtgärder för att
övervaka och minska effekterna av Covid-19 såsom säkerhets- och
hälsoåtgärder för våra anställda. I det första kvartalet har påverkan
på vår verksamhet varit begränsad.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Covid -19

En samhällskris har uppstått till följd av spridningen av Covid-19 som
påverkat konjunkturutvecklingen. Hur stora och långvariga dessa
effekter blir är svåröverskådligt. Bolaget har vidtagit ett antal
säkerhetsåtgärder för att övervaka och minska effekterna av Covid-19
såsom säkerhets- och hälsoåtgärder för våra anställda. Utöver de
redan kända effekterna orsakar osäkerheten om effekterna en nedgång i
samhällsekonomin och det går i dagsläget inte att säga vad de
långsiktiga effekterna kommer att bli, och det kan inte uteslutas att
det får negativa konsekvenser för bolaget.

Certified adviser

Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser och ansvarar
för att Bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets
regelverk.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

Kommande rapporttillfällen

27 augusti, 2020 Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2020
12 november, 2020 Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2020
18 februari, 2021 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

Årsstämma hålls den 11 juni 2020.

För mer information vänligen kontakta

Andreas Andersson, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 601
Mob: +46 (0)73 335 99 70
andreas.andersson@intervacc.se

Författare Cision News