Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-18

Intervacc: Intervacc AB offentliggör företrädesemission om cirka 61 MSEK inför storskalig GMP-tillverkning av Strangvac®

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA
ZEELAND, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Intervacc AB (publ) ("Intervacc" eller "Bolaget")
beslutade den 18 februari 2018, under förutsättning av extra
bolagsstämmas efterföljande godkännande, att öka Bolagets
aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för Intervaccs
aktieägare ("Företrädesemissionen"). Extra bolagsstämma för
godkännande av styrelsens beslut kommer att hållas den 9 mars 2018.
Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat
pressmeddelande. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen högst
cirka 61 MSEK före emissionskostnader. Tre (3) befintliga aktier
berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier till teckningskursen
2,85 SEK per aktie. I samband med den nyemission som genomfördes i
mars 2017 inför listningen på First North emitterades vederlagsfria
teckningsoptioner. Dessa kommer dock, med stor sannolikhet, inte
användas till teckning av nya aktier under mars 2018,varför
Företrädesemissionen nu genomförs. Emissionslikviden kommer att
användas till att vidareutveckla Intervacc in i en kommersiell fas
från att huvudsakligen varit ett forsknings- och utvecklingsbolag med
Strangvac® som huvudprodukt till att bli ett bolag med breddad
projektportfölj inom vaccinutveckling samt att fortsätta uppbyggnaden
av en tydlig försäljnings- och marknadsorganisation.

Sammanfattning

· Den som på avstämningsdagen den 16 mars 2018 är aktieägare i
Intervacc har företrädesrätt att teckna nya aktier i
Företrädesemissionen, varvid tre (3) befintliga aktier berättigar
till teckning av fyra (4) nya aktier.

· Teckningskursen är 2,85 SEK per ny aktie.
· Teckningsperioden löper under perioden 20 mars - 3 april 2018.
· Intervacc har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om cirka 49
MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

Intervacc är ett ledande nordiskt forskningsbolag inom utveckling av
veterinärvacciner med egen marknads- och försäljningsorganisation i
Norden och Baltikum. Bolaget är världsledande inom utveckling av
nästa generations vaccin mot kvarka, en mycket smittsam
streptokockinfektion på häst. Intervacc går nu in i en viktig fas i
Bolagets historia. Intervacc har mycket framgångsrikt slutfört
avgörande kliniska prövningar (motsvarande fas III) av Strangvac®.
Bolagets vaccin mot kvarka står nu inför kommersiell produktion,
registrering och produktlansering.

Bolaget har en stark position att som enda bolag i Skandinavien
producera rekombinanta bakteriella vacciner inom djurhälsa och har
under året breddat utvecklingsportföljen och rapporterat positiva
resultat för vacciner mot streptokocker som orsakar blodförgiftning
och hjärnhinneinflammation hos smågrisar samt inlett framtagning av
antigen till ett vaccin mot mastit (juverinflammation). Teknologin
som används för Strangvac® kommer därför nu att tillämpas på övriga
projekt i utvecklingsportföljen.

Strangvac®, har som tidigare meddelats, genomgått alla kliniska
prövningar och säkerhetstester med goda resultat. Under föregående år
har bolaget förbättrat och optimerat tillverknings- och
reningsprocessen och därmed dramatiskt sänkt tillverkningskostnaden
per dos. Bolaget har nu tecknat ett tillverkningsavtal med 3P
Biopharmaceuticals i Spanien och inlett överföringen av
tillverkningsprocessen.

Innan Bolaget kan registrera Strangvac® återstår att bekräfta att de
nya batcherna som produceras av 3P Biopharmaceuticals har samma
egenskaper som de batcher som användes vid de framgångsrika kliniska
studierna.

I samband med att Bolaget slutfört den förbättrade tillverknings- och
reningsprocessen och påbörjat arbetet att producera Strangvac® i
kommersiell skala, har ett flertal internationella aktörer inom
djurhälsa visat intresse.

Fokus kommer riktas mot den kommersiella produktionen av Strangvac®.
För att inte tappa tempo kräver detta bibehållen och obruten
finansiering till de steg som återstår, vilka utgörs av
GMP-tillverkning av två storskaliga kommersiella batcher med
validering och processkaraktärisering. Dokumentationen av resultaten
blir underlag för registreringsansökan. Det är ledningens bedömning
att kunna lämna in central EU-ansökan under andra halvåret 2019.

INV274, vaccinet mot en streptokockinfektion på gris (Streptococcus
suis), kommer att vidareutvecklas baserat på resultat från försök vid
Bolagets samarbetspartner Moredun Scientific. Vaccination av gris
under 2017 med INV274 bekräftar att vaccinet ger en skyddande effekt
att bygga vidare på.

Det andra projektet är ett vaccin, INV412, mot mastit (juverinfektion)
på mjölkkor orsakat av Staphlyococcus aureus. Under 2017 har en ny
metod tagits fram att på ett enkelt, billigt och effektivt sätt få
fram de rekombinanta proteiner som S. aureus vaccinet INV412 består
av. Ett vaccin till livsmedelsproducerande djur måste vara
kostnadseffektivt för att vara konkurrenskraftigt; den nya
framställningsmetoden undanröjer tillverkningskostnaden som hinder.
Vaccinet är komponerat av ett flertal proteiner som var och ett gett
skydd i smådjursmodeller, vilket visats i ett flertal studier under
åren bl.a. av forskare knutna till Intervacc. Dessa proteiner
tillsammans, som kombinerats i INV412, torde ge ännu bättre effekt än
de enskilda proteinerna.

Antibiotikaresistenta bakterier är ett stort och växande problem inom
sjukvården. Stora ansträngningar läggs ner från samhällets sida på
att bekämpa ytterligare uppkomst och spridning av resistenta
bakterier. Ökad uppmärksamhet, minskad förskrivning av antibiotika
(både på human- och veterinärsidan) och hygienåtgärder är några
verktyg för att bromsa vidare spridning. Till detta kommer också
förebyggande smittskyddsåtgärder såsom vaccination. Användningen av
vacciner inom djurhälsa är en betydande faktor för att få ner den
globala överanvändningen av antibiotika. Intervaccs grundläggande
affärsidé, att utveckla moderna och säkra vacciner inom djurhälsa,
ser Bolaget därför som ett mycket viktigt bidrag på en växande
marknad i kampen mot ökad antibiotikaresistens.

Genom att Strangvac® baserar sig på en ny teknologi med rekombinanta
proteiner ställs extra höga krav på att tillverkningsprocessen
uppfyller höga krav på kvalitet, reproducerbarhet och karakterisering
av varje processteg. Intervacc önskar hålla en hög ambition avseende
dokumentation av kvalitetskrav för att underlätta ett smidigt
förfarande vid behandling av registreringsansökan och på så sätt
undvika eventuella kompletterande undersökningar. Kostnaden för
exempelvis processkarakterisering och teknologiöverföringen kommer
bli högre än tidigare beräknat. På sikt kommer detta att löna sig då
man minimerar risken att en framtida tillverkningssats inte frisläpps
för försäljning. De regulatoriska kraven från myndigheterna är
dessutom något högre då en ny teknologi introduceras.

I samband med den emission som genomfördes i mars 2017 inför
listningen på First North emitterades vederlagsfria
teckningsoptioner. Dessa kommer dock, med stor sannolikhet, inte
användas till teckning av nya aktier under mars 2018,varför
Företrädesemissionen nu genomförs.

Motivet till Erbjudandet är att vidareutveckla Intervacc in i en
kommersiell fas från att huvudsakligen varit ett forsknings- och
utvecklingsbolag med Strangvac® som huvudprodukt till att bli ett
bolag med breddad projektportfölj inom vaccinutveckling samt att
fortsätta uppbyggnaden av en tydlig försäljnings- och
marknadsorganisation.

Emissionslikviden avses i huvudsak att användas enligt följande (inom
parentes anges den ungefärliga procentuella kostnadsfördelningen
mellan de olika aktiviteterna):

ACM. Överföra tillverkningsteknologin av Strangvac® och framställa två
kommersiella satser av Strangvac® om vardera 30 000 doser. Vid denna
tillverkning tas vaccinsubstans motsvarande cirka 3-5 miljoner doser
fram. "Kostnaden" ska ses som en investering eftersom denna mängd
vaccinsubstans har lång hållbarhet och förvaras inför framtida
försäljning. Produktionskostnaden kommer därför under den första
tiden som Strangvac® finns på marknaden hålla sig till ett minimum.
(50 procent)

ACN. Löpande driftskostnader. Inkluderar marknadsföring, patent, FoU,
löner, hyror, finansiella kostnader, etc. (30 procent)

ACO. Vidareutveckling av INV274, ett streptokockvaccin för smågris.
Intervacc har visat att INV274 mot Streptococcus suis gett lovande
resultat i måldjuret. Vaccinet är baserat på samma teknologi som
Strangvac®. Teknologins styrka har bevisats med Strangvac® och manar
till upprepning inför kommande utvecklingsprojekt. Studier rörande
dosinställning, kompletterande vaccinkomponenter och serologiska
studier kommer göras på måldjuret i samarbete med Moredun Scientific,
Skottland, med expertkunnande inom grisbiologi. (15 procent)

ACP. Vidareutveckling av INV412, ett vaccin mot juverinflammation
orsakat av Staphylococcus aureus. En ny teknologi för storskalig och
kostnadseffektiv framtagning av rekombinanta proteiner har utvecklats
under 2017 och kommer att vidareutvecklas. Studier rörande
produktionsmetod, immuniserings- och serologistudier samt studier av
antikroppars skyddande mekanism. (5 procent)

Företrädesemissionen

Intervaccs styrelse beslutade den 18 februari 2018, under
förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, att
öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 21 522 960 aktier
med företrädesrätt för Intervaccs aktieägare. Extra bolagsstämma för
godkännande av styrelsens beslut kommer att hållas den 9 mars 2018.
Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat
pressmeddelande. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen högst
cirka 61 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen ger befintliga aktieägare rätt att teckna nya
aktier i Intervacc i relation till hur många aktier de redan äger.
Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare,
varvid ska gälla att tre (3) befintliga aktier berättigar till
teckning av fyra (4) nya aktier. Teckningskursen uppgår till 2,85 SEK
per ny aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 32 procent jämfört
med den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter,
baserat på Intervacc-aktiens stängningskurs den 16 februari 2018.
Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla
teckningsrätter är den 16 mars februari 2018. Teckningstiden löper
under perioden 20 mars - 3 april 2018. Handel med teckningsrätter på
Nasdaq First North förväntas ske under perioden 20 - 28 mars 2018.
Handel med betalda tecknade aktier på Nasdaq First North förväntas
ske under perioden 20 mars till och...

Författare Cision