Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-12

Intervacc: Intervacc AB:s företrädesemission övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA
ZEELAND, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Den 3 april 2018 avslutades teckningstiden i den företrädesemission av
aktier som Intervacc AB (publ) ("Intervacc" eller "Bolaget")
offentliggjorde den 18 februari 2018. Företrädesemissionen tecknades
till 100,5 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Utfallet
innebär att företrädesemissionen övertecknades och inlämnade
garantiåtaganden inte behöver tas i anspråk. Bolaget tillförs cirka
61,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Bland tillkommande större aktieägare kan nämnas Thomas Eklund
(styrelseordförande i Moberg Pharma AB och Sedana Medical samt
styrelseledamot i Boule Diagnostics AB och Biotage AB), Newton Aguiar
(tidigare styrelseledamot i Nycomed SICAR S.C.A och Phadia Group),
Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren.

Det slutgiltiga utfallet visar att 64,4 procent av de erbjudna
aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka
39,5 MSEK. Resterande 35,6 procent av företrädesemissionen tecknades
och tilldelades de som anmält intresse om teckning utan stöd av
teckningsrätter, motsvarande cirka 21,8 MSEK. Utfallet innebär att
inlämnade garantiåtaganden inte behöver tas i anspråk.

Meddelande om tilldelning

Meddelande om tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter
sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive
tecknare. Betalning ska ske genom instruktion på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital

Genom företrädesemissionen ökar Intervaccs aktiekapital med 43 045
922,91 SEK från 32 284 442,18 SEK till 75 330 365,09 SEK. Det totala
antalet aktier och röster ökar med 21 522 960 från 16 142 220 till 37
665 180.

Betalda tecknade aktier (BTA) kommer att omvandlas till nya aktier så
snart förträdesemissionen registrerats hos Bolagsverket vilket
beräknas ske den 8 maj 2018. Fram tills dess pågår handel med BTA på
Nasdaq First North.

Rådgivare

Remium Nordic AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB
är legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen.
Remium Nordic Holding AB är Bolagets Certified Adviser.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 april 2018 kl. 16:00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig
forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet
som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i
Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan
i april 2017 noterad på Nasdaq First North listan.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Intervacc. Inbjudan till berörda personer att teckna
aktier i Intervacc har endast skett genom det prospekt som Intervacc
offentliggjorde den 13 mars 2018. Ingen åtgärd har vidtagits, eller
kommer att vidtas, av Intervacc för att tillåta ett erbjudande till
allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land
eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där
sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva
ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter eller aktier har registrerats, och kommer inte
att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 och
får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc/r/intervacc-ab-s-foretradesemission-...
http://mb.cision.com/Main/4632/2494644/821143.pdf

Författare Cision