Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-25

Intervacc: Intervacc beviljas medel från Vinnova för vidareutveckling av vaccin mot Staphylococcus aureus infektioner

Stockholm den 25 mars 2020 - Intervacc AB (publ) fortsätter
utvecklingen av sitt nya vaccin mot Staphylococcus aureus infektioner
som kan orsaka mastit hos mjölkkor. Projektet samfinansieras av
Intervacc och Vinnova inom ramen för innovationsprojekt i små och
medelstora företag - hösten 2019. Finansiering avser en fas i ett
prekliniskt utvecklingsprogram med en budget om 3,9 miljoner kronor.

Vinnova motiverar beslutet att i hård konkurrens bevilja ansökan
enligt följande:

· Projektresultaten bedöms ha goda förutsättningar att bidra
positivt till något eller några av målen för hållbar utveckling i
Agenda 2030. Vidare bedöms företagets analys av eventuella risker
kopplade till hållbarhetsmålen samt planerade åtgärder, vara
genomtänkt.

· Projektplanen är väl genomarbetad och beskriver ett tydligt
fokuserat och genomförbart projekt. Projektbudgeten bedöms vara
trovärdig.

· Företagets resurser i form av tidigare erfarenheter, samt
kompetens, nätverk och utrustning ger goda förutsättningar att nå
uppsatta mål.

"Det är ett väldigt gott betyg åt vår verksamhet och vår
vaccinteknologi samt för våra vaccinkandidater mot mastit på
mjölkkor. Projektet som av Vinnova utsetts till innovationsprojekt i
hård konkurrens med andra svenska utvecklingsprojekt har möjlighet
att nå framgång internationellt. Nu kan vi omgående förstärka våra
satsningar på detta vaccin i vår spännande projektportfölj för en ny
generation vacciner" säger Jan-Ingmar Flock forskningschef på
Intervacc.

Mastit hos mjölkkor är ett stort problem inom mjölknäringen i hela
världen. Bara inom EU uppstår mer än 2,6 miljoner fall av mastit som
kan kopplas till Staphylococcus aureus per år. Mjölkindustrins
kostnader globalt förknippade till mastit är närmare 270 miljarder
kronor. Mjölkindustrin påverkas bl.a genom minskat mjölkutbyte,
påföljder på grund av låg mjölkkvalitet, kasserad mjölk och för tidig
avlivning av produktiv mjölkboskap. Behovet av ett nytt effektivt
vaccin som komplement till andra förebyggande åtgärder är mycket
stort.

Behovet av nya effektiva vacciner ökar

Behovet av att utveckla nya och säkra vaccin är i fokus. Kampen mot
antibiotikaresistenta bakterier och sjukdomar som får global
spridning är prioriterad. Kampen förs både på humansidan och inom
djurhälsa. Många infektioner som drabbar människor utvecklas hos djur
och går vidare över till människor, vilket också gäller bakterier som
utvecklat antibiotikaresistens. Utvecklandet av nya effektiva
vacciner för profylatisk behandling spelar i det här sammanhanget en
viktig roll.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
E-post: andreas.andersson@intervacc.se, Tel. 08-120 10 601, mobil
073-335 99 70

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
omgående offentliggörande den 25 mars 2020.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner inom området
djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid
Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt
grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets
forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april
2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova
Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8-684 211 10 som
Certified Adviser.

Om Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas uppgift är att
främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av
behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva
innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under
Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s
ramprogram för forskning och utveckling.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB

E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 - 684 211 10

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/intervacc/r/intervacc-beviljas-medel-fran-vin...
https://mb.cision.com/Main/4632/3068857/1218040.pdf

Författare Cision News