Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-11

Intervacc: Intervacc har genomfört en riktad emission till institutionella investerare om cirka 62 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN,
AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER
OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen för Intervacc AB (publ) ("Intervacc" eller "Bolaget") har,
med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 11 juni 2019,
beslutat om en kontant riktad emission om totalt 5 627 510 aktier
(den "Riktade emissionen"). Teckningskursen för aktierna i den
Riktade emissionen har fastställts genom förhandling med ett antal
institutionella investerare och uppgår till 11,0 SEK per aktie,
vilket är i linje med aktiens stängningskurs den 11 september 2019.
Genom den Riktade emissionen tillförs Intervacc cirka 62 MSEK före
emissionskostnader.

Den Riktade emissionen tecknas av Fjärde AP-fonden (20 MSEK), Robur
(25 MSEK) och HealthInvest (17 MSEK).

Styrelsen har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt
huvudsakligen för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt
tillföra Bolaget kapital samt stärka ägarbasen med strategiska och
institutionella ägare. Den Riktade emissionen syftar till att
finansiera fortsatt kommersialisering av Strangvac samt utveckling av
Bolagets övriga vacciner.

Den Riktade emissionen medför en utspädning om cirka 13 procent av
antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade emissionen
ökar antalet utestående aktier med 5 627 510 aktier, från 37 665 180
aktier till 43 292 690 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 11 255
020,76, SEK från 75 330 365,09 SEK till 86 585 385,85 SEK.

"Intervacc befinner sig i slutfasen av utvecklingen av Strangvac, vårt
vaccin mot kvarka. Vi räknar med att kunna inlämna slutlig
dokumentation till de regulatoriska myndigheterna i Europa före
årsskiftet och förväntar oss ett marknadsgodkännande före utgången av
2020. Kapitalet från den Riktade emissionen gör att vi kan satsa
fullt ut på förberedelserna inför kommersialiseringen av Strangvac.
Vidare kan vi öka utvecklingstakten när det gäller övriga vaccin i
vår pipeline. Det har varit ett betydande intresse för Intervacc och
det är mycket glädjande att vi nu kan addera ett antal välrenommerade
institutionella investerare till vår ägarlista" säger Andreas
Andersson, VD Intervacc

Rådgivare

Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare i samband med den
Riktade emissionen och Cirio Advokatbyrå agerar legal rådgivare i
samband med den Riktade emissionen ("Rådgivarna").

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 601
Mob: +46 (0)73 335 99 70
E-post: andreas.andersson@intervacc.se

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 september 2019 kl. 18.50 CET

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområde är att utveckla moderna rekombinanta vacciner inom
området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig
forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges
Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som
utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc
aktien är sedan i april 2017 noterad på Nasdaq First North Growth
Market.

Om Strangvac

Strangvac är ett nytt innovativt vaccin som skyddar hästar mot kvarka,
en mycket smittsam och allvarlig infektionssjukdom. Strangvac® är
helt baserat på rekombinanta proteiner och har inga levande
smittämnen och har tack vare detta en förstklassig säkerhetsprofil.
Strangvac injiceras intramuskulärt vilket gör det okomplicerat att
administrera.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
E-post: info@eminova.se, Tel: +46 (0)8 - 684 211 00

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Intervacc i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i
eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon
annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande
regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen"). Intervacc har inte godkänt något erbjudande
till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i
EES.

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för
finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b)
artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593,
som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder
(tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att
friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller
annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt
Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de
erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som
har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad
bestående av icke-professionella investerare och investerare som
uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara
motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för
spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II
("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör
distributörer notera att: priset på aktierna kan sjunka och
investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att
aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller
kapitalskydd och att en investering i aktierna endast är lämplig för
investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller
kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell
eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och
riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser
för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i.
Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende
kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner
med anledning av den Riktade emissionen. Det noteras vidare att,
oaktat Målmarknadsbedömningen, Rådgivarna endast kommer att söka
investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och
godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a)
en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som
avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare
eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta
någon annan åtgärd avseende aktierna.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen
Målmarknadsbedömning avseende aktierna samt för att besluta om
lämpliga distributionskanaler.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är
uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av
att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser",
"avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle
kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck.
De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på
olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i
dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras
att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa
antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål
för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller
utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt
från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker,
osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra
att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de
förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta
pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget
garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och
varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information,
de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller
underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta
pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller
någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller
offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande
för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som
förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/intervacc/r/intervacc-har-genomfort-en-riktad...
https://mb.cision.com/Main/4632/2901728/1104282.pdf

Författare Cision News