Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Intervacc: Kallelse till årsstämma i Intervacc AB (publ)

Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 klockan 17.00 på Good
Morning Hotel, Västertorpsvägen 131, 129 44 Hägersten, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 juni 2020,

· dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den
4 juni 2020.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post
(shareholders@intervacc.se). Anmälan om deltagande kan även göras
skriftligen till Intervacc AB (publ), Årsstämma, Box 112, 129 22
Hägersten.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier
förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att
föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering).
Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd
torsdagen den 4 juni 2020 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i
stämman. Aktieägaren bör i sådana fall underrätta förvaltaren om
detta i god tid före torsdagen den 4 juni 2020. Observera att detta
förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks
aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

Information om åtgärder med anledning av covid-19

Med anledning av spridningen av det virus som orsakar covid-19 har
bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman för
att värna om aktieägares och medarbetares hälsa samt försöka begränsa
eventuell smittspridning. Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat
att planerade anföranden kommer att begränsas till ett minimum samt
att det inte kommer serveras förtäring eller förfriskningar.
Deltagande av bolagsledningen, bolagets styrelse och övriga
närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas. Bolaget
uppmanar aktieägarna att använda sig av möjligheten nedan att utöva
sina rättigheter utan att delta fysiskt på årsstämman. Bolaget följer
utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för
ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete
registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som
utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga
firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid
bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella
behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om
deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år
från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets
webbplats, www.intervacc.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, och

c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och revisor.
11. Beslut om principer för utseende av valberedning.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen (deltagande i bolagsstämma).
13. Beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet
och antalet aktier).

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom
nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

15. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Per Hedman utses till ordförande vid
årsstämman.

Punkt 7.b - Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret
2019 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda
styrelseledamöter ska uppgå till sju, utan styrelsesuppleanter, och
att antalet revisorer ska uppgå till en.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor
till dess ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga
ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska
utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman till styrelseledamöter omväljer
Newton Aguiar, Bengt Guss, Marianne Hansson, Björn Sjöstrand och
Stefan Ståhl samt nyval av Niels Holck och Ed Torr fram till slutet
av nästa årsstämma.

Ed Torr har mer än 20 års erfarenhet av ledande internationella
positioner inom ICI, Pitman Moore, Alfa Laval Agri och Dechra
Pharmaceuticals. Ed var en del av management buyout-teamet som
grundade Dechra Veterinary Products 1997. Han var mellan 2000 och
2003 Executive Director för Dechra, som är noterat på Londonbörsen.
Under denna tid var han ansvarig för affärsutveckling och den
europeiska affärsenheten samt hade en avgörande roll i uppstarten av
den amerikanska verksamheten. Sedan 2014 har Ed som oberoende
strategisk rådgivare hjälpt företag inom djurhälsa med försäljning
och marknadsföring, fusioner och förvärv (M&A), licensiering av
produkter och investeringsmöjligheter. Ed är också styrelseledamot i
Animalcare Group Plc och styrelseordförande i Agrimin Ltd.

Niels Holck är utbildad veterinär och har ett brett nätverk inom
djurhälsa. Han kommer att tillföra bolaget viktig kommersiell
erfarenhet från den nordiska marknaden inom veterinär och djurhälsa
genom sina mer än 30 års erfarenhet av ledande befattningar inom
försäljning och marknadsföring. Han har erfarenhet från olika ledande
positioner såsom Business Unit Director, Sales Director, Country
Manager och Sales and Marketing manager från företag inom veterinär
och djurhälsa bla Novo Nordisk, SmithKline Beecham Animal Health,
Pfizer Animal Health Group och Orion Pharma Animal Health. Han har
även varit styrelseordförande i danska Veterinary Industry
Association och styrelseledamot i European Federation of Animal
Health.

Valberedningen föreslår att årsstämman omväljer Björn Sjöstrand till
styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att till revisor omvälja det registrerade
revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets
revisor fram till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att de har för avsikt att utse
auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande
principer för utseende av valberedning samt instruktion för
valberedningen.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de
tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses
såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade
aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per
den 31 augusti, som vardera utser en representant att jämte
styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av
dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en
representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa
aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till
valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget
vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska
representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya
ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största
aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget
innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som
utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att
utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre
största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i
valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av
valberedningen ska tillkännages omedelbart.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget
ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att
ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen
avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.
Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut
till årsstämman:

a. Förslag till stämmoordförande.
b. Förslag till styrelse.
c. Förslag till styrelseordförande.
d. Förslag till revisorer.
e. Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och
övriga ledamöter i styrelsen.

f. Förslag till arvode för bolagets revisorer.
g. Förslag till ändringar i principerna för utseende av valberedning
samt instruktion för valberedningen, i den mån så anses erforderligt.

Punkt 12 - Beslut om ändring av bolagsordningen (deltagande i
bolagsstämma)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Intervaccs
bolagsordning för att anpassas till förväntade framtida lagändringar.
Förslaget innebär att bolagsordningens § 12 ändras enligt nedan.

Nuvarande Föreslagen lydelse
lydelse
§ 1 Aktieägare som Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels
2 önskar delta i vara upptagen i utskrift av aktieboken på sätt som
bolagsstämman föreskrivs i aktiebolagslagen, dels anmäla sig hos
skall dels vara bolaget senast den dag som anges i kallelsen
till

upptagen i bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan
utskrift av allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller...

Författare Cision News