Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-14

Intervacc: Kommuniké från årsstämma i Intervacc AB (publ)

Intervacc AB (publ) höll torsdagen den 14 juni 2018 årsstämma varvid
följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget
och koncernen avseende räkenskapsåret 2017.

Disponering av bolagets resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen
utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 och att resultatet ska
balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade envar av de styrelseledamöter som har varit
verksamma under 2017 samt den verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval
av styrelseledamöterna Bengt Guss, Björn Sjöstrand och Stefan Ståhl
samt nyval av Newton Aguiar, Marianne Hansson, Torben Jørgensen och
Bert Urlings.

Björn Sjöstrand valdes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till dess ordförande och
100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse
det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
till bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma, som har
för avsikt att utse auktoriserade revisorn Leonard Daun som
huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor, för tiden intill slutet
av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
valberedningen inför årsstämman 2019 ska bestå av företrädare för de
tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses
såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade
aktieägare), per den 30 november 2018. Valberedningen utser
ordförande inom gruppen.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 juni 2018 kl. 16.30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig
forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet
som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i
Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan
i april 2017 noterad på Nasdaq First North listan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc/r/kommunike-fran-arsstamma-i-interva...
http://mb.cision.com/Main/4632/2548552/860316.pdf

Författare Cision