Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-22

Intressant läge i verkstadsbolaget

Trots tuffa marknadsförhållanden lyckas Trelleborg uppvisa stigande marginaler tack vare god kostnadskontroll. Tillsammans med starka marknadspositioner finns förutsättningar för en fin resa i aktien när väl konjunkturen tar fart. Köp.

Detta framgår ur en analys i Aktiespararen nr 11 2016.

Trelleborg har utvecklats till en fokuserad världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Bolaget utvecklar lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer.

Trelleborg strävar efter att årligen växa fem procent organiskt genom en konjunkturcykel. Ett mål de har misslyckats att uppnå i kölvattnet av en trög global konjunkturåterhämtning och låga oljepriser. De låga oljepriserna har pressat oljesektorn, vilket i sin tur minskat efterfrågan på Trelleborgs produkter inom området. Negativ organisk tillväxt är att vänta för Trelleborg som helhet under 2016, men under nästa år förmodas den vända upp, om än svagt.

Marknadssituationen är alltjämt tuff inom både offshore- och lantbruksverksamheten men hanteringen av den svagare ekonomiska utvecklingen är imponerande och bolaget fortsätter leverera stigande marginaler. De senaste tre åren har de lyckats överträffa rörelsemarginalmålet på 12 procent, vilket i våra ögon är ett tydligt tecken på god kostnadskontroll.

Bokslutet för det tredje kvartalet, som presenterades för ett par veckor sedan, var ungefär som väntat och bjöd inte på några större överraskningar. Rörelseresultatet kom in i linje med konsensusförväntningarna trots en lite oväntad valutamotvind.

Den organiska tillväxten är fortsatt svag och är på årsbasis ner femprocent, främst på grund av den mediokra utvecklingen inom olja och gas. Efterfrågan bedöms vara oförändrad även under det fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal och utvecklingen inom tyngre industri samt jordbruk ser fortsatt dämpad ut. I stället är det den starka utvecklingen inom segmenten fordons- och flygindustri som främst driver den organiska tillväxten.

Investeringstakten är för tillfället hög i bolaget. Exempel på detta är en investering i en ny fabrik i USA som tillverkar lantbruksdäck, konceptet Pit Stop Line som indikerar när ett industridäck behöver bytas, samt utvecklande av appar och webb­designprogram.

Tillväxtmöjligheterna är stora inom den digitala teknologin och Trelleborg har som mål att satsa mycket på att utveckla sitt digitala erbjudande för att förenkla och öka värdet för slutkunden. Detta innebär att fler och fler av Trelleborgs affärer går från att vara en ren produktleverans till att handla om service och att leverera färdiga lösningar. Vi ser detta som något positivt då eftermarknaden tenderar att vara stabilare och mindre känslig för konjunktursvängningar.

En stabil verksamhet och bättre förutsägbara vinster är något marknaden dessutom tenderar att sätta en högre multipel på. Inom klustret av verkstadsaktier är Assa Abloy och Atlas Copco två bolag som exemplifierar detta på ett utmärkt sätt.

Under föregående år genomförde Trelleborg ett stort förvärv av traktordäcktillverkaren CGS Holding, ett tjeckiskt bolag. Förvärvet innebär en ökning av Trelleborgs relativa försäljning i Europa och ett ökat fokus mot jordbruksprodukter. Även om lantbruksmarknaden utvecklats svagt den senaste tiden så ger globala megatrender såsom globalisering, hållbarhet, industrialisering och demografi långsiktigt stöd åt marknaden för lantbruksdäck.

Ledningens tro är att botten är nådd och att en återhämtning ligger i korten. Infrias dessa förväntningar är det klart positivt med tanke på den attraktiva position som tagits.

Efter förvärvet av CGS steg Trelleborgs nettoskuld relativt EBITDA upp mot tre gånger EBITDA. Detta anses vara relativt högt och skulle helt klart ha begränsat bolagets möjlighet att fullfölja den uttalade strategin att fortsätta växa genom mindre, kompletterande förvärv. Att Trelleborg därefter sålde hälftenägda bolaget Vibracoustic till den andra ägaren, tyska Freudenberg, anses därför positivt då skuldsättningen kommer ner igen och möjligheten att fortsätta generera tillväxt genom köp av andra bolag ökar.

Med tanke på hur tufft Trelleborg har att växa organiskt för tillfället är det givetvis viktigt att det finns alternativ för vidare tillväxt. Ledningen förväntar sig också en minskad skuldsättning tack vare bolagets kassaflöden. Även om fokus ligger på mindre, kompletterande förvärv finns alltjämt intressanta förvärvsmöjligheter av en större magnitud, men dessa anses för tillfället vara antingen för dyra eller inte tillgängliga för uppköp.

Osäkerheten kring marknadsutvecklingen består alltjämt men Trelleborg är ett bolag som har införskaffat starka marknadspositioner och har med en god kostnadskontroll kunnat hantera den senaste tidens svaga tillväxt. Vågar vi tro på en bättre europakonjunktur och ett stabilare oljepris framöver är Trelleborg ett klart köpvärt bolag enligt vår mening då draghjälpen från ekonomin skulle bidra till en ökad volymutveckling och en marginalexpansion som skulle bidra till en fin vinsttillväxt.

Exponeringen mot olja och gas har tyngt de senaste åren, men då efterfrågan ser ut att ha bottnat inom området finns det potential för en omvärdering. Aktiekursen har inte hängt med övriga verkstadsbolag och med ett p/e-tal på 16,5 på innevarande års förväntade vinst, och 14,5 på nästa års prognoser, handlas Trelleborg i dagsläget till en tydlig rabatt mot övriga sektorkollegor. Även skuldjusterat handlas Trelleborgaktien i det lägre värderingsintervallet relativt övriga verkstadsbolag med en EV/EBIT-multipel som sjunker till 10,5 nästa år. Vi anser potentiell avkastning kontra risk vara attraktiv på rådande kursnivåer och riktkursen sätts till 185 kronor, en uppsida på knappt 20 procent.  

Källa: Aktiespararen

Författare Aktiespararen