Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-26

Intrum - Negativa justeringar relaterat till omvärderingar av specifika portföljer för det tredje kvartalet 2022

Som en del av omvärderingsprocessen för det tredje kvartalet 2022 har Intrum AB (publ) identifierat negativa justeringar inom ett spann om ca. 2,9 till 3,3 miljarder SEK på grund av sänkta inkasseringsförväntningar på specifika investeringsportföljer, vilket kommer att påverka Intrums resultaträkning negativt för tredje kvartalet 2022.

Justeringarna består av följande delar:

  • 2,3 till 2,7 miljarder SEK är relaterade till det bokförda värdet av specifika säkerställda portföljer, investerade via en joint venture-struktur. Denna justering är principiellt relaterad till det italienska SPV-bolaget som äger portföljen som Intrum, tillsammans med partners, förvärvade 2018.
  • Som en direkt konsekvens kommer Intrum även att redovisa ca. 0,5 miljarder SEK i nedskrivning av kundrelationer och ca. 0,1 miljarder SEK i nedskrivning i verkligt värde på ett relaterat kontrakt

Nedskrivningarna och förlusten i verkligt värde är inte kassaflödesdrivande och kommer inte att påverka Intrums nyckeltal avseende prestations- och skuldsättningsmål, eftersom den förra justeras som en jämförelsestörande post och den senare redovisas under EBIT-raden och tas bort som en normaliseringsjustering.

De negativa justeringarna avseende det italienska SPV-bolaget kommer att minska de relevanta förväntade återstående inkasseringarna ("ERC") från 2025 och framåt med 1,5 till 1,7 miljarder SEK jämfört med den tidigare ERC-prognosen på 7,3 miljarder SEK. Detta utgör en minskning med ca. 2 % jämfört med Intrums totala förväntade ERC om 82,0 miljarder SEK per det andra kvartalet 2022.

Vid en eventuell försäljning till tredje part av den andel i det italienska SPV-bolaget som Intrums medinvesterare för närvarande innehar skulle detta betraktas som objektiva bevis och skulle kunna leda till en ytterligare justering av det bokförda värdet.

Som en del av den kvartalsvisa omvärderingsprocessen har Intrum granskat alla andra joint ventures, förfallna fordringar, REO (Real Estate Owned) och immateriella tillgångar. Som ett resultat av denna granskning har Intrum dragit slutsatsen att inga andra negativa justeringar krävs då den nuvarande och förväntade utvecklingen är åtminstone i linje med prognoserna.

De slutliga justeringarna kommer att offentliggöras i rapporten för tredje kvartalet 2022 som kommer att publiceras den 27 oktober 2022 som tidigare kommunicerats.

Valutakurs: 1 EUR = 10,89 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Ladurner, Chief Financial Officer
+46 8 546 102 02
ir@intrum.com
Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 september kl. 00.00.

Författare Cision