Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-15

Invajo har genomfört en emission av cirka 6,97 miljoner aktier och tillförs cirka 55 miljoner kronor

INTE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT.

Invajo Technologies AB (”Invajo” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 6 971 357 miljoner aktier, till en teckningskurs om 7,89 kronor per aktie, vilket medför en emissionslikvid om 55 004 006 kronor ("Nyemissionen"). Nyemissionen genomförs i syfte att finansiera Invajo i samband med förvärvet av EPTI AB (”EPTI”). Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 0,25 procent mot den volymviktade snittkursen (VWAP) för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market den 14 december 2021. Utöver ett antal befintliga aktieägare deltog ett antal nya investerare i Nyemissionen, såsom Angelgate AG, Ash Pournouri, Elisabeth Thand Ringqvist, Emanuel Lipschütz, MOOR Holding AB, Niklas Estensson, Sam Nurmi samt Thorén Tillväxt AB.

Styrelsen för Invajo har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 6 971 357 miljoner aktier, till en teckningskurs om 7,89 kronor per aktie, vilket resulterar i en emissionslikvid om 55 004 006 kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 0,25 procent mot den volymviktade snittkursen (VWAP) för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market den 14 december 2021. Beslutet fattades med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 juni 2021.

”Intresset av att vara med och finansiera Invajos omvända förvärv av EPTI har vida överstigit våra förväntningar. Det är självklart glädjande och ett styrkebesked. Den nya koncernen får nu en finansiell bas och en flygande start för att ta nästa steg och öka tillväxttakten ytterligare”, säger Invajos VD Love Carlsson.

”Det är ett styrkebesked för Bolaget att vi kan göra en emission i dessa tider. Genom emissionen får vi ökad ägarspridning och likviditet samt en starkare kapitalbas för Bolaget”, säger Arli Mujkic, VD på EPTI.

Teckningskursen har fastställts utifrån förhandlingar på armlängds avstånd och motsvarar även teckningskursen i den apportemission som utgör köpeskilling för aktierna i EPTI. Det är därför styrelsens bedömning att teckningskursen korrekt återspeglar nuvarande marknadsförhållanden och efterfrågan. Investerarna i Nyemissionen bestod av ett antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive ett antal befintliga aktieägare.

Som kommunicerades den 19 november 2021 har Invajo ingått ett avtal om förvärv av aktierna i EPTI, för mer information se https://mfn.se/a/invajo/invajo-technologies-ab-har-ingatt-avtal-om-forvarv-av-samtliga-aktier-i-epti-ab. Köpeskillingen för EPTI kommer att betalas genom en apportemission av totalt 79 129 848 aktier i Bolaget till säljarna av EPTI (”Apportaktierna”). Nyemissionen medför en utspädning om cirka 30 procent av antalet aktier och röster i Invajo beräknat efter emissionen av Apportaktierna. Antalet aktier och röster i Invajo kommer att öka med 6 971 357, från 15 947 647 till 22 919 004 till följd av Nyemissionen. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka med 1 742 839,25 kronor, från 3 986 911,75 kronor till 5 729 751,00 kronor till följd av Nyemissionen.

Nettolikviden från Nyemissionen är avsedd att finansiera Invajo i samband med förvärvet av EPTI och möjliggöra för den nya koncernen att bedriva den verksamhet som har beskrivits i bolagspresentationen som har lämnats in till Nasdaq, vilket bland annat innefattar förvärv av mindre till medelstora studios, fler interna ventures, och hålla befintliga positioner längre i portföljen för att bibehålla större ägande. En förutsättning för att kunna genomföra förvärvet av EPTI är därmed att Bolaget upprätthåller en finansiell flexibilitet i nära samband med förvärvet. Bolaget har därför övervägt möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission, men konstaterat att ett sådant alternativ inte är möjligt då det skulle innebära att Bolaget inte skulle tillföras medel i tid för att kunna skapa de finansiella förutsättningarna för den nya koncernen efter förvärvet av EPTI. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således framförallt att kunna uppnå en finansiell flexibilitet i tid för att kunna genomföra affären, samt att anskaffa kapital och stärka Bolagets finansiella ställning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt i relation till kapitalbehovet. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därför ligger i Bolaget och alla aktieägares intresse.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Love Carlsson, tf CEO, Invajo Technologies AB
E-post: love.carlsson@invajo.com
Telefon: +46 70 98 10 315

Om Invajo

Invajo erbjuder unika tjänster för effektiv och smidig digital hantering av bokningar, inbjudningar
och events. Vi hanterar hela flödet åt våra kunder och detta oavsett om det gäller ett digitalt eller
fysiskt arrangemang. Våra tjänster används av alltifrån stora internationella företag till enskilda
individer och vi finns tillgängliga globalt.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Invajo i någon jurisdiktion, varken från Invajo eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Invajo har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaga...

Författare MFN