Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-19

Invajo Technologies AB har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i EPTI AB

Invajo Technologies AB (”Invajo” eller ”Bolaget”) har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) med samtliga aktieägare i EPTI AB (”EPTI”) om förvärv av samtliga aktier i EPTI. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till cirka 624,2 MSEK och kommer att erläggas med sammanlagt 79 129 848 nyemitterade aktier i Invajo, motsvarande cirka 83 procent av samtliga aktier och röster i Invajo efter emissionen (”Transaktionen”).

Villkoren i avtalet överensstämmer i allt väsentligt med vad parterna enats om i samband med den avsiktsförklaring som Bolaget genom pressmeddelande aviserade den 30 augusti 2021. Transaktionen innebär, så som aviserat, att EPTIs nuvarande ägare kommer att erhålla aktier i Invajo som motsvarar cirka 83 procent av samtliga aktier och röster i Invajo efter Transaktionen. Avtalet är villkorat av att Nasdaq Stockholm godkänner fortsatt notering av Invajos aktier på First North Growth Market samt att bolagsstämman i Invajo, till vilken kallelse publicerats genom pressmeddelande den 16 november 2021, beslutar om förslagen som läggs fram på extra bolagsstämman.

Den publicerade kallelsen innehåller de detaljerade villkor för samtliga formella förslag som styrelsen i Invajo föreslår att stämman beslutar om, hänvisning görs således till kallelsen i dessa delar. Förslagen inkluderar ändring av bolagsordningen, byte av företagsnamn, beslut om apportemission med anledning av förvärvet samt val av nya styrelseledamöter.

För information om bakgrund och motiv till förvärvet samt information om EPTI och dess koncern hänvisas till pressmeddelandet publicerat den 30 augusti 2021 och sedermera till den bolagsbeskrivning som för närvarande upprättas.

Preliminär tidplan villkorad av Nasdaqs godkännande

v. 49-50 2021Nasdaq godkänner fortsatt notering av Invajos aktier och bolagsbeskrivning offentliggörs
17 december 2021Extra bolagsstämma
v. 51 2021Teckning och tillträde av aktier i apportemissionen, genomförande av förvärvet
v. 52 2021Registrering av besluten från extra bolagstämman

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Love Carlsson, tf CEO, Invajo Technologies AB
E-post: love.carlsson@invajo.com
Telefon: +46 70 98 10 315

Om Invajo

Invajo erbjuder unika tjänster för effektiv och smidig digital hantering av bokningar, inbjudningar och events. Vi hanterar hela flödet åt våra kunder och detta oavsett om det gäller ett digitalt eller fysiskt arrangemang. Våra tjänster används av alltifrån stora internationella företag till enskilda individer och vi finns tillgängliga globalt.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Bifogade filer


Invajo Technologies AB har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i EPTI AB

Författare MFN