Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Invajo Technologies AB omsättningstillväxt om 103% under Q3 2021

Invajokoncern tredje kvartalet 2021
(Jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 102,6% till 3 122 tkr (1 541)
  • Totala intäkterna ökade med 165,4% till 5 106 tkr (1 924)
  • EBITDA uppgick till 4 tkr (-1 339)
  • Periodens resultat uppgick till -1 013 tkr (-1 622)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,25)

VD kommentar
Under kvartalet har vårt fokus främst legat på att arbeta med samgåendet mellan Invajo och EPTI och att planera för det nya gemensamma bolaget.
 
Förvärvet skapar goda förutsättningar för global expansion. EPTIs produktportfölj är intressant och har flera förutsättningar för ett internationellt genombrott. 
 
Gensvaret sedan vi offentliggjorde avsiktsförklaringen med EPTI har varit positiv. Genom samgåendet med EPTI erhåller Invajos aktieägare en bättre bas för att realisera den betydande potential som bolagets produktportfölj representerar.
 
Dessa aktiviteter har varit tidskrävande och krävt stor uppmärksamhet från ledningens sida.
 
Efter transaktionens genomförande kan organisationen åter helt ägna sig åt att utveckla affärerna och realisera de synergier som samgåendet skapar.
 
De tidigare kommunicerade synergierna från samgåendet och besparingarna från de föreslagna konsultförändringarna fortsätter att generera kostnadsminskningar och stärker bolagets rörelsekapital för kommande perioder.
 
Under perioden har flera viktiga upphandlingar och avtal vunnits vilket har haft en direkt positiv utveckling på omsättningen, en omsättningsökning om 165% jämfört med samma period förra året.
 
Integrationen och omstruktureringen går totalt sett enligt plan.

För att förstärka företagskultur och medarbetarangegemang har Invajo under sommar och höst arbetat med att förändra och stärka företagskulturen. I detta arbete har vi tagit fram tydliga och engagerande mål som hela organisationen tillsammans jobbar mot. Att redan se att allas hårda jobb visar sig genom vår omsättningsökning och resultatförbättring det gör mig extra stolt och trygg i att vi är på rätt väg.

Ambitionen och målsättningen nu är att fortsätta förbättra både omsättning och resultat.
 
Hela vår personals hårda arbete syftar till det självklara - att ge bättre möjlighet till god avkastning för våra aktieägare.

Er tillgivne,
Love Carlsson
Tf VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Love Carlsson, CEO, Invajo Technologies AB
E-mail: love.carlsson@invajo.com
Telephone: +46 70 981 03 15

Adam Bäckström, CFO, Invajo Technologies AB
E-mail: adam@invajo.com
Telephone: +46 73 026 68 26

Om Invajo
Invajo erbjuder unika tjänster för effektiv och smidig digital hantering av bokningar, inbjudningar
och events. Vi hanterar hela flödet åt våra kunder och detta oavsett om det gäller ett digitalt eller
fysiskt arrangemang. Våra tjänster används av alltifrån stora internationella företag till enskilda
individer och vi finns tillgängliga globalt.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Denna information är sådan information som Invajo Technologies är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-28 08:15 CEST.

Bifogade filer


Invajo Technologies AB (publ) Delårsrapport Q3 2021

Författare MFN