Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Invent Medic Sweden: Invent Medic Sweden AB presenterar kvartalsrapport för Q1

Under kvartalet säkerställde Invent Medic finansieringen av bolagets
ambitiösa

expansionsplan i Europa och USA med en övertecknad nyemission om 29,8
MSEK.

Övertecknad nyemission om 29,8 MSEK samt godkännanden om
kostnadstäckning av Efemia i Norge och Nederländerna

FÖRSTA KVARTALET

(januari-mars 2020)
? Bolagets försäljning uppgick till 402 (117) KSEK.
? Rörelsekostnaderna uppgick till 4 034 (3 090) KSEK.
? Resultatet före och efter skatt uppgick till -3 699 (-2 973) KSEK.
? Resultat per aktie uppgick till -0,34 (-0,29) SEK.
? Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 24 273 (9 651) KSEK.

Resultat i korthet

KSEK 2020 2019 2019 2018

jan-mars jan-mars jan-dec jan-dec
Försäljningsintäkter 402 117 620 41
Övriga intäkter 1 0 0 444
Rörelsens kostnader -4 034 -3 090 -13 357 -9 795
Periodens resultat -3 699 -2 973 -12 743 -9 311

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är
skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020.

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som
utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa
och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och
lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt
och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot
ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i
genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten
är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den
främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier
är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och
aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på
www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/invent-medic-sweden/r/invent-medic-sweden-ab-...
https://mb.cision.com/Main/13708/3104300/1242060.pdf
https://mb.cision.com/Public/13708/3104300/9c42b7447ba00aa2.pdf

Författare AktieTorget News