Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Invent Medic Sweden: Kommuniké från årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Idag, den 5 maj 2020, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade
härutöver att ge ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande
direktören för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode
ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande och vardera
ett och ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie
styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att ett revisionsbolag
ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Gun-Britt Fransson, Helena Liljedahl, Lars
Persson, Johan Wennerholm och Lars Wilander omväljs som ordinarie
styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att Lars Persson omväljs
som styrelseordförande. Stämman beslutade härutöver att bolagets
revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet
av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om principer för valberedning i Invent Medic Sweden AB samt
representant för övriga aktieägare

Stämman beslutade om principer för valberedningens utseende enligt vad
som framgick av förslaget i kallelsen. Stämman beslutade även att
utse Nicholas Jacobsson till ledamot av valberedningen.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser,
att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan
visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

Lund i maj 2020
Invent Medic Sweden AB (publ)
STYRELSEN

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är
skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020.

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som
utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa
och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och
lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt
och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot
ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i
genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten
är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den
främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier
är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och
aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på
www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/invent-medic-sweden/r/kommunike-fran-arsstamm...
https://mb.cision.com/Main/13708/3104503/1242221.pdf

Författare AktieTorget News