Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Investment AB Latour: Bokslutskommuniké 2019

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

· Substansvärdet ökade till 136 kronor per aktie jämfört med 100
kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 39,4
procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 35,0
procent. Substansvärdet per den 13 februari uppgick till 137 kronor
per aktie. (1)

· Latouraktiens totalavkastning uppgick till 39,1 procent under året
jämfört med SIXRX som ökade med 35,0 procent.

· Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 2,75 (2,50) kronor per
aktie.

INDUSTRIRÖRELSEN

Fjärde kvartalet

· Industriföretagens orderingång ökade med 17 procent till 3 632 (3
116) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 4 procent
justerat för valutaeffekter.

· Industriföretagens nettoomsättning ökade med 12 procent till 3 591
(3 216) Mkr, vilket är oförändrat för jämförbara enheter justerat för
valutaeffekter.

· Rörelseresultatet ökade med 8 procent till 434 (401) Mkr,
motsvarande en rörelsemarginal på 12,1 (12,5) procent för kvarvarande
verksamheter.

· Danska Caljan förvärvades under fjärde kvartalet. Caljan, som
bildar ett nytt affärsområde inom Latour, har en årsomsättning på
cirka 100 MEUR och omkring 450 anställda.

· Vidare avtalade Latour Industries via Bemsiq om förvärv av S+S
Regeltechnik i Tyskland. Latour Industries förvärvade också via
Aritco hissinstallatörerna Invalift och Ability Lifts i England.

Helåret

· Industriföretagens orderingång ökade med 16 procent till 13 663
(11 817) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 5
procent justerat för valutaeffekter.

· Industriföretagens nettoomsättning ökade med 17 procent till 13
519 (11 586) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 6 procent
justerat för valutaeffekter.

· Rörelseresultatet ökade med 23 procent till 1 817 (1 476) Mkr,
motsvarande en rörelsemarginal på 13,4 (12,7) procent för kvarvarande
verksamheter.

KONCERNEN

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 13 738 (11 785) Mkr och
resultat efter finansiella poster uppgick till 5 725 (2 646) Mkr.
Realisationsresultat och andra jämförelsestörande poster ingår i
resultatet med 1 134 (-1 164) Mkr.

· Koncernens resultat efter skatt uppgick till 5 310 (2 324) Mkr,
vilket motsvarar 8,33 (3,66) kronor per aktie.

· Nettolåneskulden, exklusive effekter hänförliga till IFRS 16,
uppgick till 7 478 (4 812) Mkr och motsvarar 8 (7) procent av de
totala tillgångarnas marknadsvärde. Koncernens redovisade
nettolåneskuld, där IFRS 16 fått fullt genomslag, uppgick till 8 095
Mkr.

BÖRSPORTFÖLJEN

· Börsportföljens värde ökade under året med 40,0 procent justerat
för utdelningar och nettoinvesteringar. Jämförbart index (SIXRX)
ökade med 35,0 procent.

· Under första kvartalet avyttrades samtliga A-aktier i Loomis.
· Under andra kvartalet ökade investeringen i Fagerhult med 995 Mkr
i samband med en företrädesemission. Under fjärde kvartalet fortsatte
Latour öka ägandet i Fagerhult och förvärvade aktier för ytterligare
221 Mkr och ägandet uppgår nu till 46,6 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· Hultafors Group AB förvärvade i januari Emma Safety Footwear och
Latour Industries förvärvade via MS Group Batec Mobility. Vidare
fullföljde Latour Industries det annonserade förvärvet av S+S
Regeltechnik via sitt dotterbolag Bemsiq.

(1) Substansvärdet den 13 februari har beräknats på börsportföljens
värde kl. 13.00 den 13 februari, och med samma värden som 31 december
för den onoterade portföljen.

VD-ord
"Under fjärde kvartalet blev det alltmer tydligt att
konjunkturklimatet blivit svagare. Tillväxttakten för order-ingången
är totalt sett fortfarande positiv men lägre än tidigare.
Faktureringen är oförändrad för jämförbara enheter, men bilden är
blandad och vissa av våra verksamheter har negativ organisk tillväxt.
Vi bedömer att de verksamheter som indirekt är beroende av
investeringarna i den europeiska fordonsindustrin är de som har
störst utmaningar just nu. En stor del av våra innehav är exponerade
mot byggkonjunkturen i stort och där är nedgången inte lika stor.

Under fjärde kvartalet växte orderingången i vår industrirörelse med
totalt 17 procent, rensat för förvärv och valutaeffekter var
tillväxten 4 procent. Faktureringen ökade under kvartalet med 12
procent, rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten
oförändrad. Orderstocken vid utgången av kvartalet uppgick till 2 544
(1 866) Mkr och för jämförbara enheter innebär det en ökning med
cirka 5 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för
kvartalet ökade med 8 procent till 434 (401) Mkr med en
rörelsemarginal på 12,1 (12,5) procent. Vi kan därmed summera ännu
ett rekordår för industrirörelsen där nettoomsättningen steg med 17
procent till 13 519 (11 586) Mkr och rörelseresultatet ökade med 23
procent till 1 817 (1 476) Mkr med en rörelsemarginal på 13,4 (12,7)
procent.

Vi känner oss trygga i att vi har bra ledare och äger verksamheter som
är väl rustade och förberedda på en eventuellt fortsatt nedgång. Vi
skall kunna fortsätta att flytta fram våra positioner även i ett
tuffare klimat. Vi fortsätter att agera framåtriktat och satsar med
oförminskad styrka på produktutveckling, försäljning och
marknadsföring i våra affärsområden. I vår satsning är hållbarhet en
mycket viktig aspekt och en förutsättning för att stötta fortsatt
tillväxt och som betonas i alla delar av våra verksamheter. Vi har
idag en portfölj med långsiktigt hållbara bolag som erbjuder
marknaden produkter som stöttar utvecklingen mot en bättre värld. Att
fortsätta utvecklas hållbart är en daglig utmaning som vi gärna tar
oss an.

Förvärvsaktiviteten har varit hög under kvartalet och vårt enträgna
arbete med att leta upp och utvärdera nya intressanta bolag har gett
god utdelning. Kvartalet började med att vi förvärvade ett helt nytt
affärsområde till Latour, danska Caljan, en ledande leverantör av
automationsteknologi för pakethantering inom logistik-sektorn och
e-handel.

Vi förvärvade även tyska censortillverkaren S+S Regeltechnik samt
brittiska hissinstallatörerna Invalifts och Ability Lifts till Latour
Industries. Som ni har läst så har vi fortsatt på denna förvärvsresa
in på det nya året genom förvärv av nederländska Emma Safety Footwear
till Hultafors Group och spanska Batec Mobility till Latour
Industries. Läs mer om våra förvärv på sidan 4.

Börsen har utvecklats starkt under det fjärde kvartalet. Sedan
inledningen av året har vår börsportfölj ökat med 40,0 procent,
justerat för utdelningar och portföljförändringar, vilket kan
jämföras med indexet SIXRX som ökade med 35,0 procent. Substansvärdet
i Latour ökade under samma period med 39,4 procent justerat för
utdelning till 136 kronor per aktie.

De flesta av våra börsnoterade innehav har nu rapporterat. Mot
bakgrund av den osäkerhet vi upplever i konjunkturen har bolagen
lämnat stabila rapporter vilket återigen bekräftar att vi har
kvalitetsföretag i vår portfölj. Efter ett första halvår med relativt
hög aktivitet har förvärvsaktiviteterna i de börsnoterade
portföljbolagen varit något lägre under andra halvåret.

Trots att vi ser att konjunkturläget är alltmer osäkert och i viss
utsträckning utmanande, är det glädjande att vi, med stöd av den
starka utvecklingen i industrirörelsen tillsammans med den fina
utvecklingen i vår börsportfölj, återigen kan föreslå en ökad
utdelning. Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 2,75 (2,50)
kronor per aktie."

Johan Hjertonsson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef, tel. 0702-29 77 93, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11,
alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Johan
Hjertonsson och Anders Mörck idag klockan 10.00 där de tillsammans
presenterar rapporten.

Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 427 03. Konferensen kommer att
webbsändas.

För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se
eller använd länken:
https://event.on24.com/wcc/r/2170836/F7654DAF2E877F94CCF6A5B3E8A17A70

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14
februari 2020, kl. 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/investment-ab-latour/r/bokslutskommunike-2019...
https://mb.cision.com/Main/487/3035118/1193693.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.