Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-10

Investment AB Latour: Bokslutskommuniké 2022

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet minskade till 159 kronor per aktie jämfört med 216 kronor per aktie vid ingången av året. Minskningen motsvarar 25,0 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som minskade med 22,8 procent. Substansvärdet per den 9 februari uppgick till 176 kronor per aktie.[1]
 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till -45,7 procent under perioden jämfört med SIXRX som minskade med 22,8 procent.
 • Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 3,70 (3,30) kronor per aktie.

INDUSTRIRÖRELSEN
Fjärde kvartalet

 • Industriföretagens orderingång ökade med 7 procent till 5 730 (5 348) Mkr, en minskning för jämförbara enheter med 4 procent justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 22 procent till 6 402 (5 252) Mkr, vilket är en ökning med 8 procent för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens rörelseresultat ökade med 29 procent till 929 (723) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 14,5 (13,8) procent.
 • Hultafors Group förvärvade amerikanska Martinez Tool Company den 3 oktober. LSAB Group, inom Latour Industries, förvärvade finska Lahden Teräteos Oy den 1 november. Swegon förvärvade italienska Samp S.p.A den 11 november och tecknade avtal om att förvärva brittiska Dalair den 14 december, vilket slutfördes i början av januari. Bemsiq förvärvade amerikanska Dent Instruments Inc den 27 december.
 • Latour Future Solutions genomförde minoritetsinvesteringar i de svenska bolagen Anolytech Holding AB, SenseNode AB och Qoitech AB.

Helåret

 • Industriföretagens orderingång ökade med 15 procent till 23 148 (20 119) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 2 procent justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 24 procent till 22 611 (18 280) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 9 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 20 procent till 3 194 (2 663) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 14,1 (14,6) procent.
 • Under första kvartalet förvärvade Latour Industries italienska Esse-Ti S.R.L, Bemsiq förvärvade tyska Consens GmbH, Hultafors förvärvade svenska Telesteps och Caljan förvärvade österrikiska PHS Logistiktechnik. Avyttringen av Neuffer Fenster + Türen GmbH slutfördes i januari. Under andra kvartalet förvärvade Swegon schweiziska Barcol-Air. Under tredje kvartalet förvärvade Swegon svenska ABC Ventilationsprodukter och Latour Industries förvärvade svenska MAXAGV.  

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 22 611 (18 567) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 4 833 (4 985) Mkr.
 • Resultatet har i perioden påverkats negativt av redovisningsmässiga nedskrivningar av börsinnehaven med -1 557 (-282) Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 4 168 (4 381) Mkr, vilket motsvarar 6,51 (6,85) kronor per aktie.
 • Koncernens redovisade nettolåneskuld uppgick till 12 532 (9 513) Mkr. Nettolåneskulden, exklusive leasingskulder enligt IFRS 16, uppgick till 11 067 (8 443) Mkr och motsvarar 10 (6) procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde minskade under året med 34,6 procent justerat för portföljförändringar och utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) minskade med 22,8 procent.
 • I oktober deltog Latour i Securitas nyemission med sin prorataandel om drygt 1 miljard kronor och förvärvade 22 704 341 aktier i bolaget.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Den 6 februari beslutade styrelsen att revidera de finansiella målen. Rörelsemarginalmålet är ändrat till 15 procent över en konjunkturcykel från tidigare 10 procent och avkastningsmålet på operativt kapital förtydligas till minst 15 procent. 

 [1] Substansvärdet den 9 februari har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 9 februari, och med samma värden som 31 december för den onoterade portföljen.

VD-ord
"Latours industrirörelse avslutar året mycket positivt. Den underliggande efterfrågan håller i sig på de flesta marknader. Komponentbrist och störningar i försörjningskedjorna kvarstår, men situationen har förbättrats och våra verksamheter lägger fortfarande mycket kraft på att hålla en hög servicegrad till sina kunder. Det visar sig inte minst i faktureringstillväxten som uppgår till 22 procent i kvartalet.

Ökade energipriser, en allmän kostnadsinflation och stora valutafluktuationer ställer höga krav på våra organisationers förmåga att snabbt anpassa sig. Prishöjningar har genomförts löpande under året för att möta de ökade kostnaderna och överlag är kostnadsmedvetenheten hög för att försvara lönsamheten. Fjärde kvartalets rörelseresultat ökar med 29 procent till 929 (723) Mkr, vårt högsta hittills i absoluta tal för ett enskilt kvartal, med en rörelsemarginal på 14,5 (13,8) procent. I en geopolitisk orolig omvärld har vi stärkt våra positioner och fortsatt växa lönsamt vilket är väldigt glädjande.

Ska vi summera året som helhet har det varit starkt präglat av att vi har ett pågående krig i Europa. Osäkerhet kring en eventuell konjunkturnedgång och inflationen som råder skapar oro. Våra medarbetare är i detta vår absolut högsta prioritet. Verksamheterna har hanterat årets utmaningar väl och industrirörelsen har utvecklats mycket positivt. Nettoomsättningen har ökat med 24 procent till 22 611 (18 280) Mkr och rörelseresultatet med 20 procent till 3 194 (2 663) Mkr med en rörelsemarginal på 14,1 (14,6) procent.

Vi fortsätter att investera i våra verksamheter för att främja en fortsatt långsiktig tillväxt. Latour har en stark finansiell position och drar inte ner på löpande investeringar på grund av kortsiktig oro i konjunkturen. Dessutom fortsätter vi att satsa på nätverkande och samarbete över bolagsgränserna i koncernen. Bolagen ska kunna dra nytta av att vara en del av Latour med vår stora geografiska spridning och all den kompetens som finns samlad inom såväl den helägda industrirörelsen som i vår börsnoterade portfölj.

Förvärvstakten har varit hög under sista kvartalet med åtta förvärv i industrirörelsen, varav tre till Latour Future Solutions portfölj. Swegon har genomfört två förvärv i UK och Italien. Hultafors Group och Bemsiq har genomfört varsitt förvärv i Nordamerika och LSAB, inom Latour Industries, har förvärvat ett bolag i Finland. Läs mer på sida 4.

Börsens utveckling under året har varit svag som en reaktion på den osäkerhet kring bland annat kriget i Ukraina, inflation och energikris som just nu råder. Substansvärdet i Latour har därmed minskat med 25,0 procent till 159 kronor per aktie och vår börsnoterade portfölj har minskat med 34,6 procent. Detta kan jämföras med indexet SIXRX som minskat med 22,8 procent. Hittills har hälften av våra börsnoterade innehav publicerat sina helårsresultat och för de flesta som rapporterat har utveckling varit bra och i vissa fall riktigt bra.

Förvärvsaktiviteterna i börsbolagen är höga, bland annat har Alimak Group tillträtt franska Tractel och har med det stärkt sin globala position väsentligt. Latour har deltagit med sin prorataandel i Securitas nyemission under kvartalet, vilket var en del av finansieringen av förvärvet av Stanley Security som slutfördes under sommaren.

Vi har gjort en strategisk översyn för att långsiktigt ytterligare förstärka industrirörelsens lönsamhet och avkastning. Detta har resulterat i att de finansiella målen har blivit reviderade. Tillväxtmålet är oförändrat men lönsamhetsmålet över en konjunkturcykel har ändrats från minst 10 procents rörelsemarginal i varje innehav, till minst 15 procents rörelsemarginal i genomsnitt för samtliga innehav. Avkastningsmålet förtydligas från 15 - 20 procents avkastning på operativt kapital i varje innehav, till minst 15 procents avkastning på operativt kapital i varje innehav. Som långsiktiga och ansvarsfulla ägare står vi bakom samtliga våra nuvarande innehav, dessutom kommer vi fortsättningsvis att göra samlade bedömningar utifrån alla tre målen.

Den fina utvecklingen i såväl industrirörelsen som i de börsnoterade innehaven medför att styrelsen föreslår en ökad utdelning till 3,70 (3,30) kronor per aktie."

Johan Hjertonsson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef, tel. 0702-29 77 93, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
VD och koncernchef Johan Hjertonsson och CFO Anders Mörck presenterar rapporten och svarar på frågor idag klockan 10.00. Presentationen genomförs på engelska.

Webcast:
Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
Om du önskar delta via webcasten gå in på länken: https://ir.financialhearings.com/latour-q4-2022

Telefonkonferens:
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan.
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002197

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023, kl. 08.30 CET.

Författare Cision