Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

Investment AB Öresund: Beslut från Öresunds årsstämma den 12 april 2019

Vid årsstämman i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") den 12 april
2019 har bland annat följande beslut fattats:

UTDELNING

Utdelningen fastställdes, enligt styrelsens förslag, till 5,50 kronor
per aktie motsvarande totalt 250.017.977 kronor med avstämningsdag
tisdagen den 16 april 2019 och beräknad dag för utbetalning via
Euroclear Sweden AB tisdagen den 23 april 2019.

STYRELSE OCH ARVODEN

Årsstämman beviljade de styrelseledamöter och de verkställande
direktörer som tjänstgjort under räkenskapsåret 2018 ansvarsfrihet
gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju
styrelseledamöter och att omvälja samtliga styrelseledamöter.
Öresunds styrelse består därmed för tiden intill slutet av årsstämman
2020 av Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha
Josefsson, Mats Qviberg, Douglas Roos och Marcus Storch. Till
styrelsens ordförande omvaldes Mats Qviberg och till vice ordförande
i styrelsen omvaldes Laila Freivalds, allt enligt valberedningens
förslag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
arvodet till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av Öresund eller
bolag inom koncernen, för perioden till och med utgången av
årsstämman 2020, skall utgå med 300.000 (280.000) kronor till envar
av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och med
220.000 (210.000) kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

REVISOR OCH ARVODE

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för
tiden intill slutet av årsstämman 2020. Anders Bäckström kommer att
vara huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade också att arvode
till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att längst intill årsstämman 2020, vid ett eller flera
tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst 4.500.000 egna
aktier, dock motsvarande en köpeskilling om totalt högst trehundra
miljoner kronor.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare (verkställande
direktören och ekonomichefen).

LÅNGSIKTIGT AKTIESPARPROGRAM

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande
av ett långsiktigt aktiesparprogram ("Aktiesparprogrammet") för
samtliga sex anställda i Öresund. Aktiesparprogrammet innebär i
korthet följande:

Deltagande i Aktiesparprogrammet förutsätter att deltagaren har
bidragit med en egen investering genom förvärv av aktier i Öresund
under förvärvsperioden 24 april - 20 december 2019 motsvarande högst
10 procent av deltagarens bruttoårslön för 2019 ("Sparaktier"). För
varje Sparaktie som innehas inom ramen för Aktiesparprogrammet
erhåller deltagare vederlagsfritt en (1) aktie i Öresund
("Matchningsaktie"). Utöver tilldelade Matchningsaktier kan deltagare
vederlagsfritt tilldelas ytterligare maximalt två (2) så kallade
Prestationsaktier i Öresund; en (1) aktie om substansvärdets årliga
utveckling i genomsnitt under perioden 1 januari 2020 - 31 december
2022 ("Beräkningsperioden") är lika med eller överstiger SIX RX, och
ytterligare en (1) aktie om substansvärdets årliga utveckling i
genomsnitt under Beräkningsperioden överstiger SIX RX med tre (3)
procentenheter. Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter att
deltagaren behåller sina ursprungliga Sparaktier från starten av
Aktiesparprogrammet till och med offentliggörandet av Öresunds
bokslutskommuniké för 2022 och att deltagaren fortfarande är anställd
i Öresund vid denna tidpunkt. Löptid för Aktiesparprogrammet är 1
januari 2020 - 31 december 2022 och skall omfatta högst 50.000 aktier
i Öresund. Kostnaden beräknas uppgå till cirka 4 Mkr vid full
tilldelning.

Styrelsen skall ha rätt att besluta om de närmare villkoren för
Aktiesparprogrammet.

För att säkra den finansiella exponering som Aktiesparprogrammet
förväntas medföra avser styrelsen att för Öresunds räkning på
marknadsmässiga villkor ingå aktieswapavtal med tredje part,
varigenom den tredje parten i eget namn skall kunna förvärva och
överlåta aktier i Öresund till programdeltagarna.

Stockholm den 12 april 2019

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08
- 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2019 klockan
16.05 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/investment-ab-oresund/r/beslut-fran-oresunds-...
https://mb.cision.com/Main/1772/2788339/1025436.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.