Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-11

Investment AB Öresund: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Delårsperioden 1 januari - 30 september 2019

· Substansvärdet ökade med 0,2 procent och uppgick till 5.698 Mkr
motsvarande 125 kronor per aktie

· SIX Return Index steg med 23,0 procent
· Resultatet per aktie uppgick till 0,56 (15,48) kronor
Tredje kvartalet 2019

· Substansvärdet minskade med 1,4 procent
· SIX Return Index steg med 2,0 procent

SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 0,2 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2019 till 5.698 Mkr
(5.923 Mkr den 31 december 2018) motsvarande 125 kronor per aktie[1],
vilket är en ökning med 0,2 procent justerat för lämnad utdelning
sedan utgången av 2018 (130 kronor per aktie den 31 december 2018).
Detta är 22,8 procentenheter sämre än SIX Return Index som steg med
23,0 procent under motsvarande period. Under årets tredje kvartal
minskade substansvärdet med 1,4 procent. SIX Return Index steg under
motsvarande period med 2,0 procent.

De första nio månaderna 2019 kännetecknades av god riskaptit och en
stark men slagig börsutveckling, styrd på nedsidan av svagare
makrosiffror och på uppsidan av stimulansåtgärder och låg ränta.
Inför 2019 var Öresund positionerat för en svagare konjunktur med en
övervikt mot icke-cykliska bolag och en stor andel likvida medel,
vilket har resulterat i att Öresunds värdepappersportfölj inte har
hängt med i uppgången. Därtill har ett antal bolag i
värdepappersportföljen haft det tufft på grund av såväl bransch- som
företagsspecifika anledningar. En accentuerande global avmattning av
konjunkturen i kombination med geo- och handelspolitisk oro gör att
vi fortsatt bedömer nedsidan större än uppsidan den närmaste tiden.
Vi tror dock att flera av Öresunds innehav i värdepappersportföljen
är väl rustade för att utvecklas bra i en svagare konjunktur.

Större[2] positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden, 1
januari - 30 september 2019, hade innehaven i Fabege, Ovzon, Svolder,
Intrum och Scandi Standard. Större negativ påverkan på substansvärdet
under delårsperioden hade innehaven i Catena Media, Attendo, Bulten
och Bahnhof.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 september 2019 var 118,60
kronor (129,40 kronor den 31 december 2018), vilket innebar en
totalavkastning om -5 (15) procent under delårsperioden.

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 SEPTEMBER 2019

Antal Ägarandel Kurs, Marknadsvärde, Kr/akt Andel,
aktier kapital, % kr[3] Mkr ie %
Noterade
värdepapper
Fabege 5 000 000 1,5 162,30 812 18 14,2
Scandi Standard 10 000 15,1 68,90 689 15 12,1
000
Bilia 8 500 000 8,3 77,90 662 15 11,6
Ovzon 5 009 426 14,9 65,40 328 7 5,7
Insr Insurance 33 530 24,9 8,68 291 6 5,1
Group[4] 000
Storebrand[4] 4 500 000 1,0 61,95 279 6 4,9
Svolder 2 432 300 9,5 107,80 262 6 4,6
Attendo 5 650 000 3,5 42,92 242 5 4,3
Catena Media 5 200 000 8,9 46,18 240 5 4,2
NRC Group[4] 4 000 000 7,4 59,62 238 5 4,2
Övriga noterade 1 148 25 20,1
värdepapper
Summa noterade 5 191 114 91,1
värdepapper

Onoterade - - -
värdepapper
Övriga tillgångar 506 11 8,9
och skulder,
netto[5]
Totalt 5 698 125 100,0

Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande
länk.

Stockholm den 11 oktober 2019

Investment AB Öresund (publ)

Nicklas Paulson
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, telefon 08 - 402 33 00.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av
företagets revisorer.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11
oktober 2019 klockan 08.00 CET.

----------------------------------------------------------------------

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket
motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund
(publ) ("Öresund"). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna
aktierna (191.700 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med
0,0 kronor per aktie.

[2] Överstigande 50 Mkr.

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Aktierna är noterade på Oslo Börs och kursen per aktie i norska
kronor var i Insr Insurance Group 8,04, Storebrand 57,36 och NRC
Group 55,20.

[5] Varav likvida medel uppgick till 514 Mkr.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/investment-ab-oresund/r/delarsrapport-1-janua...
https://mb.cision.com/Main/1772/2930137/1121732.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.