Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-11

Investment AB Öresund: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

Delårsperioden 1 januari - 30 september 2021

  • Substansvärdet ökade med 17,7 procent och uppgick till 6.562 Mkr motsvarande 144 kronor per aktie
  • SIX Return Index steg med 24,0 procent
  • Resultatet per aktie uppgick till 22,24 (-4,44) kronor

Tredje kvartalet 2021

  • Substansvärdet minskade med 6,4 procent
  • SIX Return Index steg med 1,3 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 SEPTEMBER 2021

Antal Ägarandel Kurs, Marknads Kr/akt Andel,
aktier kapital, kr[1] -värde, ie %
% Mkr
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 9,6 158,80 1 566 34 23,9
000
Catena Media[2] 5 700 7,8 59,40 544 12 8,3
000
Musti Group[3] 1 710 5,1 313,78 537 12 8,2
309
Scandi Standard 10 100 15,3 52,60 531 12 8,1
000
SEB 3 100 0,1 123,55 383 8 5,8
000
Stenhus Fastigheter 20 574 8,4 17,12 352 8 5,4
992
Fabege 2 250 0,7 132,85 299 7 4,6
000
Q-linea 2 234 7,6 131,60 294 6 4,5
000
Ovzon 6 089 11,9 47,90 292 6 4,4
828
Bahnhof 7 375 6,9 35,15 259 6 4,0
000
Övriga noterade 890 20 13,6
värdepapper
Summa noterade 5 946 131 90,6
värdepapper

Onoterade 149 3 2,3
värdepapper
Övriga tillgångar 330 7 5,0
och skulder,
netto[4]
Totalt, före 6 426 141 97,9
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning

Återlagd beslutad 136 3 2,1
ännu ej utbetald
utdelning[5]
Totalt, efter 6 562 144 100,0
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning[5]

SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 17,7 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2021 till 6.562 Mkr (5.687 Mkr den 31 december 2020) motsvarande 144 kronor per aktie[6], vilket är en ökning med 17,7 procent justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2020 (125 kronor per aktie den 31 december 2020). Detta är 6,3 procentenheter sämre än SIX Return Index som steg med 24,0 procent under motsvarande period. Under årets tredje kvartal minskade substansvärdet med 6,4 procent. SIX Return Index steg under motsvarande period med 1,3 procent.

Under årets första nio månader har aktiviteten i den globala ekonomin ökat markant och det är återöppningen av samhällen i kombination med massiva stimulanser från regeringar och centralbanker som har fungerat som ekonomisk motor. Aktiemarknaderna har uppskattat detta och fortsatt att utvecklas positivt. Den successiva återgången till ett mer normaliserat samhällstillstånd, i kombination med bibehållna stimulanser, har resulterat i en stark global tillväxt, vilket innebär att världsekonomin förväntas vara tillbaka på nivåer som rådde före pandemin. Detta skapar förutsättningar för en fortsatt god ekonomisk utveckling, men innebär samtidigt en ökad risk för ekonomisk överhettning.

När vi lämnar det tredje kvartalet bakom oss kan vi konstatera att aktiemarknaderna, som inledde kvartalet starkt, har börjat skönja orosmoln i ekonomin i form av högre råvarupriser, kapacitetsproblem och stigande fraktpriser. Sammantaget har detta gjort att inflationen har börjat röra sig uppåt i snabb takt. Förväntningar om fortsatta leveransstörningar i den globala handeln och brist på halvledarkomponenter framöver gör att den lättvindiga synen på inflationen har börjat ifrågasättas. Den amerikanska centralbanken har ändrat tonen och är numera öppen för att höja räntan under 2022. Detta är naturligtvis oroväckande men samtidigt ett gott tecken på att den underliggande efterfrågan är stark. Konsensus är att världsekonomierna fortsätter att utvecklas väl, även om skuldproblem på den kinesiska fastighetsmarknaden, fortsatt risk för handelskonflikter och geopolitiska oroshärdar ökar osäkerheten.

Efter en längre period av uppgång på världens börser är värderingarna generellt sett höga vilket kan bli utmanande vid en alltför kraftig ränteuppgång. Vi tror dock på ett fortsatt gynnsamt konjunkturläge och att vinstutvecklingen i bolagen kommer att fortsätta vara positiv och därigenom stödja värderingarna. Öresunds strategi med att utöva ett aktivt ägarskap och långsiktigt utveckla portföljbolagen ligger fast. I en miljö som denna är det av ännu större vikt att investera i bolag med konkurrenskraftiga affärsmodeller som är attraktivt värderade.

Större positiv påverkan, överstigande 50 Mkr, på substansvärdet under delårsperioden 1 januari - 30 september 2021 hade innehaven i Bilia, Catena Media, SEB, Musti Group, Stenhus Fastigheter, BioArctic, Storebrand och Nordnet. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Scandi Standard, Ovzon, Q-linea och NRC Group.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 september 2021 var 143,20 kronor (124,40 kronor den 31 december 2020), vilket innebar en totalavkastning om 17 (-3) procent under delårsperioden.

Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.

Stockholm den 11 oktober 2021

Investment AB Öresund (publ)

Nicklas Paulson
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, telefon 08 - 402 33 00.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2021 klockan 08.00 CET.

[1] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[2] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 40,20 kronor per teckningsoption.

[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 30,76.

[4] Varav likvida medel uppgick till 470 Mkr.

[5] Årsstämman den 10 maj 2021 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, motsvarande totalt 273 Mkr. I maj 2021 utbetalades 136 Mkr och i november 2021 beräknas den andra utdelningen om 136 Mkr att utbetalas.

[6] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 30 september 2021 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 620.822 till en genomsnittlig köpkurs om 153 kronor per aktie.

Författare Cision