Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-06

Investment AB Öresund: Kallelse till årsstämma den 12 april 2019

Investment AB Öresund (publ), org.nr 556063-9147 ("Bolaget" eller
"Öresund"), håller årsstämma fredagen den 12 april 2019 klockan
14.00, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Anmälan m.m.
Den som önskar deltaga vid stämman skall:

· dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB
("Euroclear") förda aktieboken lördagen den 6 april 2019;

· dels anmäla sin avsikt att deltaga vid stämman till Bolaget
senast måndagen den 8 april 2019.

Anmälan skall ske via telefon 08-402 33 00, via fax 08-402 33 03, via
e-post till adress: info@oresund.se eller via post till adress:
Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm. Vid anmälan
vänligen uppge namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav. För anmälan av eventuella biträden
gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda en skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas
av juridisk person skall kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling ("Registreringsbevis") för den
juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte
vara äldre än ett år, utom i de fall fullmakten enligt sin lydelse är
giltig en längre tid, högst fem år. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, www.oresund.se.
Fullmaktsformulär tillhandahålls även efter beställning. För
beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och
telefonnummer som för anmälan enligt ovan. För att underlätta
inpassering vid stämman bör fullmakter i original, eventuella
Registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar vara Bolaget
tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 8 april 2019.

Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för
att få deltaga vid stämman, omregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear i så god tid att omregistreringen är utförd senast lördagen
den 6 april 2019. För att detta skall kunna ske måste begäran om
sådan omregistrering göras i god tid till förvaltaren före nämnda
dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

För information om hur personuppgifterna behandlas se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för
räkenskapsåret 2018

9. Beslut om;
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2018

b) disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer eller
registrerat revisionsbolag

11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
14. Val av revisor eller registrerat revisionsbolag
15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp
av egna aktier

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om införande av ett långsiktigt aktiesparprogram
18. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, bestående av Mats Qviberg (styrelsens ordförande),
Sten Dybeck, Magnus Hybbinette och Astrid Ohlin, föreslår att Mats
Qviberg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b) Vinstdisposition och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning om 5,50 kronor per aktie samt att
resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för
utdelningen föreslås tisdagen den 16 april 2019. Under förutsättning
att stämman fastställer styrelsens förslag beräknas utdelningen
sändas ut via Euroclears försorg tisdagen den 23 april 2019.

Punkt 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer eller
registrerat revisionsbolag

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sju
samt att ett registrerat revisionsbolag skall utses till revisor.

Punkt 11 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och
revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte
uppbär lön av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern, för
perioden till och med utgången av årsstämman 2020, skall utgå med
300.000 (280.000) kronor till envar av styrelsens ordförande och
styrelsens vice ordförande och med 220.000 (210.000) kronor vardera
till styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt
godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter. För tiden intill
slutet av årsstämman 2020 föreslås styrelsen således bestå av Magnus
Dybeck, Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha Josefsson, Mats
Qviberg, Douglas Roos och Marcus Storch. Information om de personer
som föreslås till omval återfinns på Bolagets webbplats
www.oresund.se.

Punkt 13 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
Valberedningen föreslår att Mats Qviberg omväljs till styrelsens
ordförande och att Laila Freivalds omväljs till vice ordförande i
styrelsen.

Punkt 14 Val av revisor eller registrerat revisionsbolag
Valberedningen föreslår att Bolagets nuvarande revisionsbolag KPMG AB
omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2020. KPMG AB har
meddelat att om KPMG AB väljs till revisor av stämman kommer Anders
Bäckström fortsatt att vara huvudansvarig revisor. Valberedningens
förslag överensstämmer med styrelsens, tillika revisionsutskottets,
rekommendation. Varken valberedningens förslag eller
revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för
påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor
som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Punkt 15 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska
återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att längst intill
årsstämman 2020, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska
återköp av högst 4.500.000 egna aktier, dock motsvarande en
köpeskilling om totalt högst trehundra miljoner kronor. Bolaget skall
därvid ingå så kallade swapavtal om byte av avkastningen på
räntebärande medel mot avkastningen på Bolagets aktie. Motparten i
swapavtalet skall kunna erbjudas möjlighet att inlösa de aktier som
ligger till grund för swapavtalet. Beslut om inlösen skall fattas av
kommande bolagsstämma.

Punkt 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare att gälla intill slutet av
årsstämman 2020:

Ledande befattningshavare i Öresund är verkställande direktören och
ekonomichefen. Ledande befattningshavare skall erbjudas en
marknadsmässig totalkompensation som skall möjliggöra att rätt person
kan rekryteras och behållas. Lönen skall beakta den enskildes
ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen skall bestå av fast
kontant ersättning (månadslön), rörlig kontant ersättning och
avgiftsbaserad tjänstepension. Den rörliga ersättningen skall vara
kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte
att främja Öresunds långsiktiga värdeskapande. Den rörliga
ersättningen skall årligen fastställas av styrelsen, dock högst till
ett belopp motsvarande 24 månadslöner. Ekonomichefen skall ha
möjlighet att erhålla maximalt tre månadslöner diskretionärt.
Pensionsåldern är 65 år. Vid uppsägning från Öresunds sida skall
ledande befattningshavare vara berättigad till full lön samt åtagande
avseende tjänstepensionsförsäkring under högst tolv månader. Vid
uppsägning från den ledande befattningshavarens sida gäller
motsvarande i högst sex månader.

I tillägg skall styrelsen även föreslå ett långsiktigt
aktiesparprogram vilket behandlas i punkt 17 på dagordningen för
stämman.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om särskilda skäl
föreligger.

Punkt 17 Beslut om införande av ett långsiktigt aktiesparprogram
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att införa ett långsiktigt
aktiesparprogram enligt följande:

Bakgrund
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att införa ett långsiktigt
aktiesparprogram för anställda inom Öresund ("Aktiesparprogrammet"
eller "Programmet"). Programmet innebär att den anställde efter tre
år erhåller så kallade matchningsaktier och, förutsatt att vissa
prestationsvillkor uppfylls, så kallade prestationsaktier, under
förutsättning att den anställde investerat en viss del av sin fasta
lön i aktier i Öresund och att deltagarens anställning inte har sagts
upp av endera parten vid tillfället för tilldelningen.

Programmet syftar till att uppmuntra Öresunds personal till ett ökat
aktieägande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt
aktieägarvärde. Aktiesparprogrammet bedöms öka dels Öresunds
möjligheter att kunna behålla och rekrytera kompetent personal, dels
deltagarnas intresse och engagemang för Öresunds verksamhet och
utveckling. Prestationsvillkoren, vilka är baserade på
substansvärdets årliga utveckling i genomsnitt under Programmets
löptid, bedöms öka deltagarnas långsiktiga engagemang och
intressegemenskapen mellan aktieägare och de anställda i Öresund.
Programmet avses vara årligen återkommande och utgöra formen för
långsiktig rörlig lön.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att införa ett långsiktigt
aktiesparprogram för sammanlagt högst sex anställda i Öresund.

Styrelsens förslag till beslut
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om införande av Programmet
baserat på nedan angivna villkor.

a. Programmet riktas till samtliga anställda i Öresund, inklusive VD,
dock högst sex personer.

b. Programmet innebär att anställda erbjuds möjlighet att, förutsatt
en egen investering i aktier i Öresund ("Sparaktier") under
Förvärvsperioden (definierad i punkt c nedan), av anvisad tredje part
vid Inlåsningsperiodens slut (definierad i punkt d nedan)
vederlagsfritt tilldelas 1,0 aktie i Öresund ("Matchningsaktier") per
Sparaktie. Programmet innebär vidare att anställda vederlagsfritt,
och utöver tilldelade Matchningsaktier, kan tilldelas ytterligare
aktier i Öresund baserat på substansvärdets årliga utveckling i
genomsnitt, med hänsyn tagen till lämnad utdelning, under

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.