Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-16

Investment AB Öresund: Kallelse till årsstämma den 20 april 2022

Investment AB Öresund (publ), org.nr 556063-9147 ("Bolaget" eller "Öresund"), håller årsstämma onsdagen den 20 april 2022

För att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen, med stöd av tillfälliga lagregler, beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna skall ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning). Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 20 april 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställd.

Förutsättningar för deltagande
Aktieägare som genom förhandsröstning vill deltaga i stämman skall:

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fredagen den 8 april 2022;
  • dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Computershare AB tillhanda senast tisdagen den 19 april 2022.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear per tisdagen den 12 april 2022 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning enligt 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning skall ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.oresund.se, och kan också erhållas hos Bolaget eller beställas från Computershare AB per telefon enligt nedan. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Computershare AB (som administrerar formulären å Bolagets vägnar) tillhanda senast tisdagen den 19 april 2022. Formuläret bör i god tid före stämman skickas med e-post till proxy@computershare.seeller med post till Computershare AB, "Årsstämma i Öresund", Box 5267, 102 46 Stockholm tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID enligt instruktioner på Bolagets webbplats www.oresund.se. Sådana elektroniska röster måste avges senast tisdagen den 19 april 2022. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (det vill säga förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan skall anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende skall äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud skall en undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska finns att hämta på Bolagets webbplats, www.oresund.se. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos Bolaget eller beställas från Computershare AB per telefon enligt nedan. För juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För allmänna frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Computershare AB på telefon 0771 - 24 64 00 (måndag-fredag klockan 09.00-16.00).

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av justerare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021
7. Beslut om;

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021

b) disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdagar för utdelning

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer eller registrerat revisionsbolag
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter
11. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
12. Val av revisor eller registrerat revisionsbolag
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
14. Beslut om ett långsiktigt aktiesparprogram
15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Förslag till beslut från valberedningen (punkterna 1 och 8-12) och styrelsen (punkterna 2, 3, 7 b) och 13-15)

Punkt 1 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, bestående av Mats Qviberg (styrelsens ordförande), Sten Dybeck, Magnus Hybbinette och Astrid Ohlin, föreslår att styrelsens ordförande Mats Qviberg väljs till ordförande vid stämman, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen föreslår.

Punkt 2 Val av justerare

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Sverre Linton och Bo Thomaeus eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justerares uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justerare.

Punkt 7 b) Vinstdisposition och avstämningsdagar

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,50 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Vid det första utbetalningstillfället betalas 3,25 kronor per aktie med förslag till avstämningsdag för utdelningen fredagen den 22 april 2022. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 3,25 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 24 oktober 2022. Under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclears försorg onsdagen den 27 april 2022 respektive torsdagen den 27 oktober 2022.

Punkt 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer eller registrerat revisionsbolag

Att antalet styrelseledamöter skall vara sex samt att ett registrerat revisionsbolag skall utses till revisor.

Punkt 9 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Att arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern, för perioden till och med utgången av årsstämman 2023, skall utgå med 320.000 (310.000) kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och med 235.000 (225.000) kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 Val av styrelseledamöter

För tiden intill slutet av årsstämman 2023 föreslås omval av Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Märtha Josefsson, Mats Qviberg och Douglas Roos samt nyval av Pär Roosvall. Marcus Storch har avböjt omval. Information om de personer som föreslås till omval återfinns på Bolagets webbplats www.oresund.se.

Pär Roosvall, född 1976, är i dag styrelseordförande och grundare av NFT Ventures. Han är även styrelseordförande i FPG Media AB samt styrelseledamot i bland annat Tessin AB och Paydrive AB. Han har tidigare arbetat inom Bonnier News som Executive Vice President, Chief Consumer and Strategy Officer. Pär Roosvall har bland annat en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Punkt 11 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

Att Mats Qviberg omväljs till styrelsens ordförande och att Märtha Josefsson omväljs till vice ordförande i styrelsen.

Punkt 12 Val av revisor eller registrerat revisionsbolag

Att Bolagets nuvarande revisionsbolag KPMG AB omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2023. KPMG AB har meddelat att om KPMG AB väljs till revisor av stämman kommer Mårten Asplund att vara huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens, tillika revisionsutskottets, rekommendation. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Punkt 13 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 14 Beslut om ett långsiktigt aktiesparprogram

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett långsiktigt aktiesparprogram enligt följande:

Bakgrund

Vid årsstämmorna 2019-2021 beslutades om långsiktiga aktiesparprogram för samtliga anställda i Öresund. Det långsiktiga aktiesparprogram som styrelsen nu föreslår för årsstämman 2022 överensstämmer i allt väsentligt med de program som antogs av årsstämmorna 2019-2021.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett långsiktigt aktiesparprogram för anställda inom Öresund ("Aktiesparprogrammet" eller "Programmet"). Programmet innebär att den anställde efter tre år erhåller så kallade matchningsaktier och, förutsatt att vissa prestationsvillkor uppfylls, så kallade prestationsaktier, under förutsättning att den anställde investerat en viss del av sin fasta lön i aktier i Öresund och att deltagarens anställning inte har sagts upp av endera parten vid tillfället för tilldelningen.

Programmet syftar till att uppmuntra Öresunds personal till ett ökat aktieägande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt aktieägarvärde. Aktiesparprogrammet bedöms öka dels Öresunds möjligheter att kunna behålla och rekrytera kompetent personal, dels deltagarnas intresse och engagemang för Öresunds verksamhet och utveckling. Prestationsvillkoren, vilka är baserade på substansvärdets årliga utveckling i genomsnitt under Programmets löptid, bedöms öka deltagarnas långsiktiga engagemang och intressegemenskapen mellan aktieägare och de anställda i Öresund. Programmet avses vara årligen återkommande och utgöra formen för långsiktig rörlig lön.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett långsiktigt aktiesparprogram för sammanlagt högst sex anställda i Öresund.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om Programmet baserat på nedan angivna villkor.

a. Programmet riktas till samtliga anställda i Öresund, inklusive verkställande direktören, dock högst sex personer.

b. Programmet innebär att anställda erbjuds möjlighet att, förutsatt en egen investering i aktier i...

Författare Cision