Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-01

Investor AB avser att ge ut nya obligationer och lösa in sin EUR 2023-obligation

Investor AB (publ) överväger att beroende på marknadsförhållandena genomföra en emission av nya obligationer inom ramen för bolagets EUR 5.000.000.000 Medium Term Note Program. Om dessa obligationer prissätts framgångsrikt och emissionen slutförs avser Investor AB att lösa in samtliga dess utestående EUR 700.000.000 4,50 procent obligationer med ordinarie förfall 2023 (ISIN / Common Code: XS0625859516 / 062585951) ("Obligationerna") i enlighet med Villkor 6(d) ("Call Option") i villkoren för Obligationerna ("Villkoren") enligt Part C i Schedule 2 till den så kallade trust deed som är daterad den 15 december 2010 ("Trust Deed"). Om de nya obligationerna av någon anledning inte skulle emitteras kommer Investor AB inte att ha för avsikt att utnyttja Call Option vid denna tidpunkt.

Likviden från emissionen av nya obligationer avses delvis användas för att finansiera inlösen av Obligationerna. Syftet med förtida inlösen av Obligationerna och emissionen av nya obligationer är således att proaktivt hantera kommande återbetalningar och förlänga Investor ABs förfalloprofil.

Vänligen notera att ytterligare information, innefattande bland annat viktiga restriktioner, avseende emissionen inom kort kommer att publiceras på: http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-home.html.

Informationen i detta pressmeddelande är, med avseende på Investor ABs utestående Obligationer, sådan som Investor AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersons försorg, för offentliggörandeden 1 juni 2022 kl. 10:00 CET.

För ytterligare information:

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig 
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com 

Författare Cision