Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-15

Investor Delårsrapport Januari-juni 2022

"Vi har under lång tid byggt och investerat i företag med ledande marknadspositioner i attraktiva segment med uthållig tillväxt. Generellt sett har vår portfölj av företag god lönsamhet och starkt kassaflöde. Investor har även en stark finansiell ställning och en tydlig strategisk riktning. Givet detta bedömer jag att vi är väl positionerade för att navigera framgångsrikt även om vi går in i tuffare tider."
Johan Forssell, vd och koncernchef, Investor

Viktiga händelser under det andra kvartalet

  • Det justerade substansvärdet uppgick till 610 490 Mkr (199 kronor per aktie) per den 30 juni 2022, en förändring om -61 363 Mkr, motsvarande -9 procent, inklusive återlagd utdelning, under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till -17 procent, jämfört med -16 procent för SIXRX avkastningsindex. Det första halvåret minskade det justerade substansvärdet med 18 procent och totalavkastningen uppgick till -25 procent, jämfört med -28 procent för SIXRX.
  • Noterade Bolag genererade en totalavkastning om -8 procent.
  • Baserat på bedömda marknadsvärden uppgick totalavkastningen för Patricia Industries, exklusive kassan, till

2 procent (2 procent inklusive kassan).

  • Inom Patricia Industries uppgick den rapporterade omsättningstillväxten för de större dotterföretagen till 26 procent, varav 8 procent organiskt i konstant valuta. Justerad EBITA ökade med 17 procent.
  • Mölnlycke rapporterade organisk omsättningstillväxt om 5 procent i konstant valuta. Justerat för bidraget från covid-19-relaterade kundkontrakt inom skyddsutrustning under det andra kvartalet 2021 var den organiska omsättningstillväxten 9 procent i konstant valuta. Wound Care växte 11 procent organiskt.
  • Värdeförändringen på Investeringar i EQT uppgick till -26 procent. Nettokassaflödet till Investor uppgick till

3 813 Mkr.

  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 2,3 procent per den 30 juni 2022 (1,9 procent per den 31 december 2021). Bruttokassan uppgick till 30 611 Mkr och den genomsnittliga löptiden på Investor AB:s skuldportfölj uppgick till 10,4 år per den 30 juni 2022. Inklusive det obligationsåterköp som genomfördes efter kvartalets utgång uppgick bruttokassan till 22,750 Mkr och den genomsnittliga löptiden till 12,3 år.

Denna information är sådan information som Investor AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 klockan 12:00 (CET).

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet 
070-550 35 00
viveka.hirdman-ryrberg@investorab.com (viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com)
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig 
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com 

Författare Cision