Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Investor: Kallelse till Investor AB:s årsstämma den 17 juni 2020

Investor AB (publ) kallar till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020.

Mot bakgrund av coronaviruset genomförs Investors årsstämma genom
förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med
möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att
äga rum.

En frågestund med styrelsens ordförande Jacob Wallenberg och
verkställande direktören Johan Forssell, där de tillsammans
diskuterar Investors verksamhet, utmaningar och möjligheter samt
svarar på ett antal inkomna frågor, kommer att läggas ut på Investors
webbplats, www.investorab.com, den 17 juni 2020. Information om de av
årsstämman fattade besluten offentliggörs den 17 juni 2020 så snart
utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Förutsättningar för deltagande

Rätt att, genom förhandsröstning, delta i årsstämman har den som dels
är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den
11 juni 2020, dels har anmält sig senast tisdagen den 16 juni 2020,
genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under
rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Euroclear
Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare, måste för att ha rätt att delta i årsstämman låta
registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara
tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen
den 11 juni 2020. Berörda aktieägare bör underrätta sina förvaltare i
god tid före denna dag.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta
på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret
finns tillgängligt på Investors webbplats, www.investorab.com.
Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast
tisdagen den 16 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till
Investor AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.
Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande
kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på
https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller genom att det ifyllda
formuläret skickas med e-post till
GeneralMeetingServices@euroclear.eu. Om aktieägaren förhandsröstar
genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en
juridisk person ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare
anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Dagordning
1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Val av en eller två personer att justera protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och
revisionsberättelse samt av Investorkoncernens årsredovisning och
revisionsberättelse.

7. Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och
balansräkning samt Investorkoncernens resultaträkning och
balansräkning.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för
utdelning.

10. Bestämmande av:
A. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av
årsstämman.

B. Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av
årsstämman.

11. Bestämmande av:
A. Arvoden till styrelse.
B. Arvoden till revisorer.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Valberedningens förslag:
A. Gunnar Brock, omval
B. Johan Forssell, omval
C. Magdalena Gerger, omval
D. Tom Johnstone, CBE, omval
E. Sara Mazur, omval
F. Grace Reksten Skaugen, omval
G. Hans Stråberg, omval
H. Lena Treschow Torell, omval
I. Jacob Wallenberg, omval
J. Marcus Wallenberg, omval

13. Val av styrelseordförande.
Valberedningens förslag:
Omval av Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören
och andra medlemmar i den utökade ledningsgruppen.

16. Beslut om:
A. Program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom
Investor, exklusive Patricia Industries.

B. Program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom
Patricia Industries.

17. Beslut om:
A. Förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att
möjliggöra överlåtelse av egna aktier enligt 17B samt för att säkra
kostnader sammanhängande dels med programmet för långsiktig rörlig
ersättning enligt 16A, dels med utgivandet av syntetiska aktier som
del av styrelsearvode.

B. Överlåtelse av egna aktier för att ge bolaget möjlighet att
överlåta aktier till de medarbetare som deltar i programmet för
långsiktig rörlig ersättning 2020 enligt 16A.

18. Beslut om ändring av bolagsordningen.

19. Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om att årsstämman ska
besluta:

A. Att bolagsordningen § 4 tredje stycket fortsättningsvis ska ha
följande lydelse:

Vid omröstning på bolagsstämma berättigar såväl aktie av serie A som
serie B till en röst samt medför samma rätt till andel i bolagets
tillgångar och vinst.

B. Att ge styrelsen i uppdrag att verka för att möjligheten till s.k.
rösträttsgradering avskaffas i den svenska aktiebolagslagen, i första
hand genom hänvändelse till regeringen.

C. Att ge styrelsen i uppdrag att låta utarbeta ett förslag till
representation för de små och medelstora aktieägarna, i såväl
bolagsstyrelse som valberedning, att föreläggas årsstämman 2021 -
eller dessförinnan inträffande extra bolagsstämma - för beslut. I
uppdraget ska också ingå att verka för att en motsvarande förändring
kommer till stånd i det nationella regelverket, i första hand genom
hänvändelse till regeringen.

Bilaga: Kallelse till Investor AB:s årsstämma den 17 juni 2020

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet:
070-550 35 00
viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig:
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad
ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt
investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell
erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi efter att
våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra
innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/investor/r/kallelse-till-investor-ab-s-arssta...
https://mb.cision.com/Main/1084/3112800/1248391.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.