Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

INVISIO Communications AB: Kommuniké från årsstämma 2020 i INVISIO Communications

INVISIO Communications årsstämma, som hölls den 5 maj 2020 i
Stockholm, beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen
och valberedningen lagt fram.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,85
kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes torsdagen den 7 maj
2020. Utdelningen beräknas betalas ut till aktieägarna runt tisdagen
den 12 maj 2020. Årsstämman beslutade att resterande del av
vinstmedlen förs över i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för 2019.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex
stycken, utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Annika
Andersson, Charlotta Falvin, Lage Jonason, Martin Krupicka, Ulrika
Hagdahl och Charlott Samuelsson. Vidare omvaldes Annika Andersson
till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med
500 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ledamöter med
200 000 kronor. Årsstämman beslutade att ersättning om 80 000 kronor
ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kronor till
ersättningsutskottets ordförande samt att 40 000 kronor kan utgå till
en ledamot i ersättningsutskottet och 40 000 kronor var till maximalt
två ledamöter i revisionsutskottet.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill
slutet av årsstämman 2021. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att
Mats Åkerlund är huvudansvarig revisor.

Årsstämman antog valberedningens förslag om ordning för
valberedningen.

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Årsstämman beslutade om att anta ett personaloptionsprogam, om
emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen varigenom bland
annat, efter registrering hos Bolagsverket, bolagets företagsnamn
ändras till INVISIO AB samt verksamhetsföremålet justeras något.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7735 | E-post: thl@invisio.com

Om INVISIO Communications AB (publ)

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör
det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer
att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget
kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett
ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och
integration. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och
försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien och via ett globalt
nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är
noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på
företagets webbplats www.invisio.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/invisio-communications-ab/r/kommunike-fran-ar...
https://mb.cision.com/Main/17798/3104393/1242141.pdf

Författare Cision News