Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-09

Inwido: Kallelse till extra bolagsstämma i Inwido AB

Aktieägarna i Inwido AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
tisdagen den 21 januari 2020 kl. 16.00 på Inwidos huvudkontor,
Engelbrektsgatan 15 i Malmö. Inregistrering till stämman börjar kl.
15.45. Kallelsen finns att tillgå på www.inwido.com där även anmälan
kan ske.

Rätt till deltagande
Rätt att deltaga i extra bolagsstämman har aktieägare som:

· dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
bolaget onsdagen den 15 januari 2020,

· dels till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman,
senast onsdagen den 15 januari 2020, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen
den 15 januari 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före
onsdagen den 15 januari 2020 måste meddela sin önskan härom till
förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman kan ske via bolagets hemsida
www.inwido.com (direktlänk
(https://www.inwido.com/sv/about/general-meetings/extra-bolagsstamma-2020)),
skriftligt till Inwido AB (publ), Engelbrektsgatan 15, 211 33 Malmö
eller per e-post till ir@inwido.com. Anmälan ska ange namn,
personnummer (organisationsnummer), telefonnummer samt eventuellt
ombuds och/eller biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud
bör fullmakt översändas före stämman.

Fullmaktformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
hemsida, www.inwido.com. Den som företräder juridisk person ska
uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som
utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter

8. Val av styrelseledamöter

9. Fastställande av styrelsearvode

10. Stämmans avslutning

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 7-8)

Valberedningen föreslår att styrelseordföranden Georg Brunstam väljs
till ordförande för stämman.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att Kerstin Lindell och
Christer Wahlquist väljs som styrelseledamöter i bolaget. Om stämman
beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer styrelsen att
bestå av Georg Brunstam (ordförande), Benny Ernstson, Kerstin
Lindell, Henriette Schütze, Christer Wahlquist och Anders Wassberg.

Styrelsearvodet (inklusive ersättning för utskottsarbete) per
styrelseledamot enligt årsstämmans beslut den 3 maj 2019 ska fortsatt
gälla. Arvode för tillträdande styrelseledamöter ska utgå pro rata
för respektive ledamots faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela
perioden från årsstämman 2019 till slutet av nästa årsstämma. Detta
medför en höjning av det totala arvodet med cirka 158 000 kronor
eftersom styrelsen utökas med två styrelseledamöter. Därutöver
tillkommer ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Kerstin Lindell är född 1967 och är civilingenjör, teknologie
licentiat samt civilekonom. Kerstin Lindell är sedan 2007 VD och
koncernchef för Bona AB. Hon är dessutom styrelseledamot i Hexpol AB
och Peab AB. Kerstin Lindell är oberoende såväl i förhållande till
bolagets större aktieägare som bolaget och bolagsledningen. Kerstin
Lindells innehav (inklusive närståendes innehav) i bolaget uppgår
till 4 000 aktier.

Christer Wahlquist är född 1971, är civilingenjör och har en MBA.
Christer Wahlquist är sedan 2016 VD och koncernchef för Nolato AB,
där han har varit anställd sedan 1996. Christer Wahlquist är
oberoende såväl i förhållande till bolagets större aktieägare som
bolaget och bolagsledningen. Christer Wahlquists innehav (inklusive
närståendes innehav) i bolaget uppgår till 400 aktier.

Handlingar och övriga upplysningar

Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns tillgängliga
från och med den 9 december 2020 på bolagets hemsida, www.inwido.com.
På extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om
någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen inklusive
bolagets förhållande till andra koncernföretag. Det totala antalet
aktier i bolaget uppgår till 57 967 528. Bolaget har endast ett
aktieslag och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 57 967
528.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se avsnittet för
extra bolagsstämma 2020 på bolagets hemsida www.inwido.com

Malmö i december 2019

Styrelsen för Inwido AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD
Tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster
förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största
fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag
inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido
6,7 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,9
procent. Totalt finns cirka 4 500 anställda i koncernen, som har
verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge,
Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inwido/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-i...
https://mb.cision.com/Main/883/2984740/1158301.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.