Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-18

Irisity AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL)

Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 klockan 16:00 på
Lindholmspiren 7, (våning 7, Konferensrum Blenda View)

417 56 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman påbörjas klockan
15:30 då även enklare förtäring serveras.

anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 15 april 2020; samt

(ii) senast onsdagen den 15 april 2020 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Irisity AB (publ), "Årsstämma", Lindholmspiren 7, 417 56 Göteborg, eller via e-post till arsstamma@irisity.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen
vid årsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan och deltagande vid årsstämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman samt, i
förekommande fall, årsstämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman,
genom förvaltaren begära att tillfälligt införas i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken, låta registrera aktierna i eget namn.
Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB
senast onsdagen den 15 april 2020, vilket innebär att aktieägaren
måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får inte vara äldre än
ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då
får vara högst fem (5) år. Registreringsbeviset får inte vara
utfördat tidigare än ett (1) år före stämmodagen. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud finns på bolagets hemsida www.irisity.com och kommer även att
skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.
Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslaget till dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Presentation av verkställande direktören, framläggande av
årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut angående
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
11. Val av revisor
12. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning

inför årsstämman 2021

13. Årsstämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, representerar 33,69 procent av bolagets röster och
består av Håkan Krook, ordförande (representant för Chalmers
Innovation Seed Fund AB), Ulf Runmarker (representant för
Aktiebolaget Westergyllen och sig själv), Erik Landolsi (representant
för Pixelwise Holding AB), Fredrik Sanell (representant för
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola) och Christian Andersson
(representant för Hans Andersson Holding AB). Valberedningen har
sammanträtt vid flera tillfällen och har tagit del av
styrelseutvärdering samt haft samtal med styrelsens ordförande och
samtliga ledamöter. Mot den bakgrunden lämnar valberedningen följande
förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8-11 enligt förslag till
dagordning för årsstämman i Irisity AB (publ):

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid årsstämman föreslås Lennart Svantesson.

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen
följande:

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fyra till fem (4-5)
styrelseledamöter.

Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Arvodet till styrelseledamöterna föreslås oförändrat med ett (1)
inkomstbasbelopp; intill slutet av nästa årsstämma, för stämmovalda
ledamöter erhåller sammanlagt sju och ett halvt (7,5)
inkomstbasbelopp (66 800 för 2020). Till revisorn föreslås arvode
enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av Johan Zetterström, Meg Tivéus och
Anders Långsved till ledamöter och Lennart Svantesson föreslås
omväljas till styrelseordförande.

Punkt 11. Val av revisor
För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av den
nuvarande revisorn, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young
AB med Staffan Landén som huvudansvarig revisor.

Punkt 12. Beslut om valberedning
Vidare föreslås att valberedningen inför ordinarie årsstämma 2021
inrättas enligt följande process och med följande uppgifter;

Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal
styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter,
val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedningen
skall utses.

Valberedning skall bestå av tre till fem (3-5) personer. Styrelsens
ordförande skall på basis av aktieägarförteckning per 30 september
2020 tillfråga representanter från bolagets fem (5) största
aktieägare som därefter utgör bolagets valberedning. I det fall
endast två (2) av de

fem (5) största ägarna står till förfogande till valberedningen skall
nästa ägare i storleksordning tillfrågas tills dess att minst tre (3)
ledamöter uppnås. Representanten från bolagets största ägare skall
bli valberedningens ordförande. Någon ersättning till valberedningens
ledamöter utgår ej. Skäliga kostnader (till exempel
rekryteringsarvode) som uppkommer för valberedningens arbete skall så
långt som möjligt bäras av bolaget.

Valberedningens sammansättning med angivande av namn, telefonnummer
och mailadress skall publiceras på bolagets hemsida senast den 30
november 2020.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b. Disposition beträffande Bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så
sätt att 51 765 698 kronor överförs i ny räkning. Ingen utdelning
lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 23 163 351 vid
tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma
aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterbolagets ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till
annat bolag inom koncernen.

ÄRENDE OCH HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, kallelsen och övriga
handlingar att behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängligt
på Bolagets huvudkontor på Lindholmspiren 7, 417 56 i Göteborg samt
på bolagets hemsida www.irisity.com vid kallelsens kungörelse. Ovan
nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär utan
kostnad. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas
på årsstämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som lämnas inför bolagsstämman kommer att
databehandlas och användas endast för bolagsstämman. För information
om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den
integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Göteborg i mars 2020

Irisity AB (publ)

Styrelsen

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. With
the help of AI and proactively working and self-learning algorithms,
we upgrade both existing and new surveillance cameras and
surveillance systems from passive to alarm units. With Irisity's SaaS
solution, IRIS? turns the attention to real sharp events rather than
false alarms. Irisity's AI algorithms have high precision and can
determine human activity at long distances in all lighting conditions
right down to only ten pixels.

IRIS? currently monitors a variety of application areas for hundreds
of customers in Scandinavia and iinternationally. Including schools,
nightly surveillance of the elderly in the home, parking, critical
infrastructure and surveillance of different types of protection
areas.

Irisity operates in a turbulent world where surveillance has undergone
a shift from questionable integrity threats to obvious security
factors. With an aggressive growth strategy in one of the world's
largest and fastest growing industry segments, the company is
investing in increased innovation pace and expanding the SaaS
offering IRIS? internationally.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) is listed on Nasdaq First North under short name
IRIS

The Irisity AB...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.