Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

IRRAS: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRRAS AB (PUBL)

Aktieägarna i IRRAS AB (publ), org.nr 556872-7134 ("Bolaget"), kallas
härmed till extra bolagsstämma måndagen den 2 mars 2020 klockan 14.00
i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i
Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är tisdagen den 25 februari 2020; samt

ii. senast tisdagen den 25 februari 2020 ha anmält sitt deltagande och
eventuellt biträde till Bolaget.

Anmälan om deltagande i stämman ska ske skriftligen per e-post till
EGM@irras.com. Anmälan kan även ske skriftligen till Bolaget på
adress IRRAS AB (publ), Att: Sabina Berlin, Box 160, 101 23
Stockholm, i god tid före stämman.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen
vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 25 februari 2020, då
sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre
än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har
angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar sändas till
Bolaget på adress enligt ovan i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats
www.irras.com.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
7. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagstämman beslutar att
bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma vid ett eller
flera tillfällen besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt
för befintliga aktieägare innebärande en emissionslikvid om högst
omkring 250 miljoner kronor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna
besluta om företrädesemission av aktier för att finansiera Bolagets
löpande verksamhet.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den
verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen.

Antal aktier och röster

Per den 17 februari 2020 finns totalt 28 817 974 aktier och röster i
Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls
tillgängliga på Bolagets kontor med adress enligt ovan och tillsändes
utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Handlingarna hålls även tillgängliga på Bolagets hemsida
www.irras.com.

_____

Stockholm, februari 2020

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/irras/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-ir...
https://mb.cision.com/Main/16550/3035032/1193630.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.