Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-19

Isofol Medical AB (publ): Isofol har utsett valberedningen inför årsstämman 2022

GÖTEBORG, Sverige, 19 november 2021 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), ("Isofol" eller "Bolaget"), tillkännagav idag att valberedningens ledamöter inför årsstämman 2022 har utsetts i enlighet med de principer för tillsättande av valberedning som antogs på årsstämman 23 juni 2021.

Enligt instruktion för valberedningen för Isofol Medical AB (publ) ska valberedningen utgöras av fyra ledamöter varav en ledamot ska utgöras av styrelsens ordförande. Övriga tre ledamöter utgörs av representanter utsedda av de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget baserat på av Euroclear Sweden AB tillhandahållen aktiebok eller annan tillförlitlig information per den 30 september 2021. Ytterligare en valberedningsledamot får utses av minoritetsägare representerade minst 10 procent av rösterna. Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat, och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Valberedningen har haft sitt första möte där valberedningens sammansättning fastställts.

Valberedningen inför årsstämman 2022 har följande sammansättning:

  • Malin Björkmo, valberedningens ordförande, utsedd av Handelsbanken Fonder som representerar ca 3,68 procent av aktier och röster,
  • Lars Lind, utsedd av Hans Enocson som representerar ca 2,82 procent av aktier och röster,
  • Ulrik Grönvall, utsedd av Swedbank Robur Fonder som representerar ca 2,59 procent av aktier och röster, samt
  • Pär-Ola Mannefred, styrelsens ordförande i Isofol Medical AB (publ)

Därutöver har representanter för minoritetsägare vilka representerar ca 12,51 procent av röster och aktier utsett Matsola Palm.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare som sammanlagt representerar ca 21,60 procent av antalet aktier och röster i Isofol Medical AB (publ) enligt ägarförhållandena per den 30 september 2021.

Information om valberedningens arbete samt instruktion till valberedningen återfinns på bolagets hemsida under sektionen för bolagsstyrning. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com (https://isofolmedical.com/sv/bolagsstamma-2/).

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen genom att skicka e-post till valberedningen@isofolmedical.com(rubrik: "Isofols valberedning") eller via brev till följande adress:

Isofol Medical AB (publ)
Att. Valberedningen
Arvid Wallgrens Backe 20
413 46  GÖTEBORG

Eventuella förslag måste vara valberedningen tillhanda senast den 28 mars 2022 för att ingå i kallelsen och dagordningen för årsstämman 2022.

För mer information, vänligen kontakta

Pär-Ola Mannefred, styrelseordförande
E-post: par-ola.mannefred@residenset.se

Isofol Medical AB (publ)
Jarl Ulf Jungnelius, CEO
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2021, kl.13.10.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global pivotal fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Författare Cision