Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Isofol Medical AB (publ): Kallelse till årsstämma i Isofol Medical AB (publ)

Göteborg, Sverige, 25 maj 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq
First North Premier Growth Market: ISOFOL), kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 24 juni 2020 kl. 17.00 i Biotech Center, Arvid
Wallgrens Backe 20, vån 5, Göteborg. Inregistrering till årsstämman
sker från kl. 16.30.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONA-VIRUSET)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och
välbefinnande. Det är viktigt för bolaget att ta ett samhällsansvar
och bidra till att begränsa risken för smittspridning av covid-19.
Enligt Folkhälsomyndigheten pågår en allmän smittspridning av
covid-19 i Sverige och personer tillhörande någon riskgrupp uppmanas
iaktta försiktighet och undvika folksamlingar.

Som en försiktighetsåtgärd avser bolaget att hålla årsstämman kort och
effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Anföranden kommer att
begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att begränsa
stämmans längd. Vidare kommer frågorna på stämman att koncentreras
till beslutspunkterna på dagordningen. För eventuella allmänna frågor
om bolaget eller koncernen är aktieägare välkomna att skicka in dessa
i förväg till bolaget via e-post till arsstamma@isofolmedical.com.
Deltagande av bolagets koncernledning och styrelseledamöter kommer
vara begränsad. Aktieägare som har influensaliknande symtom, tillhör
någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad
med covid-19 bör noga överväga att använda sig av möjligheten att
förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud.

Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att
uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman.

ANMÄLAN OCH FÖRHANDSRÖSTNING M. M.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

·
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
onsdagen den

17 juni 2020 (för förvaltarregistrerade aktier, se även
"Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och

·
anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget senast onsdagen
den 17 juni 2020, per brev under adress Isofol Medical AB (publ),
"Årsstämma onsdagen den 24 juni 2020", Att. Gustaf Albèrt, Arvid
Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till
arsstamma@isofolmedical.com.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (företagsnamn), person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer, i
förekommande fall, namn på eventuellt medföljande biträden (högst
två) samt i förekommande fall, namn och personnummer avseende
eventuellt ombud eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid
anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se
nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Ombud

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda
daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år
från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i
fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt
registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör vara bolaget
tillhanda senast onsdagen den 17 juni 2020 och insändas per brev till
bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, d.v.s. förvarade
i en depå, måste för att få rätt att delta i stämman inregistrera
aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Sådan inregistrering ska vara verkställd senast onsdagen den 17 juni
2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta
datum.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Isofol uppmanar aktieägarna att använda den
möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar
personligen vid stämman och därmed bidra till att minska
smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret
finns tillgängligt på www.isofolmedical.com . En aktieägare som
utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt
anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller även som
anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Isofol tillhanda senast onsdagen den
17 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som
anges under "Anmälan" ovan. Ifyllt formulär får även inges
elektroniskt och ska då skickas till arstamma@isofolmedical.com. Om
aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.
Bolagsstämmans öppnande.

2.
Val av ordförande vid bolagsstämman.

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.
Godkännande av dagordningen.

5.
Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordförande justera
protokollet.

6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.
Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning.

9.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.

10.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktör.

11.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas på stämman.

12.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

13.
Val av styrelseledamöter samt en eller två revisorer eller registrerat
revisionsbolag.

14.
Beslut om principer för utseende av valberedningens ledamöter.

15.
Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

16.
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

17.
Styrelsens förslag till beslut om inrättande av långsiktigt
incitamentsprogram för verkställande direktör.

18.
Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta
beslut om nyemission.

19.
Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 11, 12, 13 OCH 14

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som
beslutades av årsstämman 2019, har bestått av Lars Lind (utsedd av
Biofol AB), Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder), Bo
Lundgren (utsedd av Swedbank Robur Fonder) och Matsola Palm (utsedd
av minst 10 % av rösterna).

Punkt 2 - Ordförande på stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Pär-Ola Mannefred
väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas
på stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie
ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat
revisionsbolag.

Punkt 12 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 550 000 kronor till
styrelsens ordförande och med 225 000 kronor till varje stämmovald
ledamot som inte är anställd inom koncernen. Vidare föreslår
valberedningen att arvode ska utgå till revisionsutskottets
ordförande med 75 000 kronor och ledamot med 40 000 kronor samt till
ersättningsutskottets ordförande med 50 000 kronor och ledamot med 25
000 kronor.

Valberedningen föreslår även att styrelseledamöter (utöver
utläggsersättning för resa och logi) med hemvist inom Europa, men
utanför Norden, ska erhålla en ersättning med 7 500 kronor per
fysiskt styrelsemöte och styrelseledamöter med hemvist i Nordamerika
ska erhålla en ersättning med 15 000 kronor per fysiskt styrelsemöte.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt
godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Alain Herrera, Paula
Boultbee, Magnus Björsne, Robert Marchesani, Anna Belfrage och
Pär-Ola Mannefred och därutöver nyval av Aram Mangasarian. Det
föreslås vidare att Pär-Ola Mannefred väljs till styrelsens
ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Aram Mangasarian

Född: 1969

Professionell erfarenhet: CEO för Noxxon Pharma, Berlin. Tidigare
erfarenhet från ledande positioner inom Biotech företag i C10 Pharma,
Norge, Novexel, Frankrike och Exonhit Therapeutics, Frankrike.

Utbildning: PhD från University of California, USA och MBA från
INSEAD, Frankrike.

Övriga styrelseuppdrag: -

Aktieinnehav i Isofol: -

Oberoende: Det är valberedningens uppfattning att Aram Mangasarian,
med beaktande av de krav som uppställs i Svensk Kod för
Bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen och oberoende i förhållande till större ägare i
bolaget.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till val finns på
bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som
revisor. För det fall KPMG AB omväljs noterar valberedningen att KPMG
AB meddelat att auktoriserade revisorn Jan Malm kommer att utses till
huvudansvarig revisor.

Punkt 14 - Beslut om principer för utseende av valberedningens
ledamöter

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande principer för
utseende av valberedningen.

Styrelsens ordförande ska årligen, och senast den 31 oktober,
sammankalla de per den 30 september enligt E...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.