Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-14

ISR: Operativ uppdatering ISR Holding AB

Inom kort startar studien ISR-003. Studien är en fas IIa-studie
godkänd av läkemedelsverket och etikkommittén. Studien kommer
genomföras av infektionsklinikerna på Huddinge sjukhus och på
Södersjukhuset. ISR:s GnRH-behandling är ett helt nytt angreppssätt
som inriktar sig på immunsystemet istället för att direkt påverka
enzymer från HIV-viruset. Klinikerna har redan identifierat över 50
patienter som stämmer in på inklusionskriterierna för studien,
patienter som kommer att kallas för att erbjudas deltagande i studien
efter screening. Den totala längden på studien är 6 månader och ISR
beräknar att resultaten från studien kan analyseras under Q1 2019.

"Intresset är stort för studien. Vår GnRH behandling är ett helt nytt
angreppssätt som inriktar sig på immunsystemet istället för att
direkt påverka enzymer från HIV-viruset. Syftet med studien är att
undersöka om HIV reservoarerna minskar med GnRH terapi och till och
med om de kan slås ut helt och ge bot," säger Professor Ola Winqvist,
VD för ISR.

ISR-003 studien kommer att inkludera patienter med stabil HIV sjukdom
som står på en kombination av antiretrovirala läkemedel (ART) och har
låga eller omätbara nivåer av HIV RNA i blodet, och detta under en
längre tid. Trots att man inte kan mäta HIV virus i blodet så finns
det en reservoar av HIV DNA, som har nästlats sig in i värdens
arvsmassa, och integrerats i CD4 T hjälpar cellers DNA. Dessa
reservoarer är måltavlan för GnRH behandlingen i studien. GnRH verkar
på CD4 T cellen, aktiverar den och stimulerar den att presentera HIV
peptider i en sorts "flagga", HLA-klass I, som gör att cellen
signalerar för killer celler att den är infekterad och bör avlägsnas.
I studien kommer 52 patienter inkluderas som står på ART medicin med
stabila nivåer av HIV DNA i reservoarerna. Patienter kommer att
lottas till att stå på GnRH+ART eller att endast följas med ART.
Patienterna med GnRH+ART erbjuds testosteron för att motverka känd
biverkan med impotens. I den aktiva gruppen får patienterna en
injektion var 4:e vecka under 3 månader, därefter, tar de endast sin
normala ART medicin, där vi följer effekten av behandlingen i
ytterligare 3 månader. Den totala längden på studien är 6 månader och
vi beräknar att resultaten från studien kan analyseras under Q1 2019.
Syftet med studien är att undersöka om HIV reservoarerna minskar med
GnRH terapi och till och med om de kan slås ut helt och ge bot.

Tidigare positiv studie i Sydafrika

I den första studien, ISR-001, så behandlades 26 patienter med
obehandlad HIV sjukdom under endast 1 månad med en månads ytterligare
uppföljning. Resultaten från ISR-001 visade att HIV virus mängd gick
ner, T celler aktiverades och specifika T celler mot HIV virus ökade
i blodet, en ökning som fortsatte en månad efter utsatt medicin.
Detta är anmärkningsvärt eftersom utsättning av ART ger ökad
virusmängd i blodet redan efter 10-12 dagar utan medicin. Det ser ut
som att GnRH ger upphov till aktivering av T cells försvaret och en
sorts vaccinering mot HIV viruset. Det är denna effekt vi nu vill
undersöka i ISR-003 studien där behandlings- och uppföljningstid
förlängs.

Ny HIV studie

Ett annat stort problem med HIV infektion är att resistens mot ART
läkemedel kan uppstå, speciellt om medicin inte tas regelbundet
enligt ordination. Vi planerar därför ytterligare en HIV studie,
ISR-004, en studie där HIV infekterade patienter som utvecklat
resistens mot ART kommer att behandlas med GnRH för att slå ut
resistenta HIV stammar. Vi undersöker nu var en sådan studie kan äga
rum och det kliniska prövningsprotokollet är under framtagande i
samarbete med key opinion leaders, och våra vetenskapliga rådgivare.
Antalet patienter kommer bli omkring 15 st och sannolikt en
behandlingstid under 3-6 månader där utfallet kommer att utvärderas
på minskningen av mängden resistenta HIV stammar efter
behandlingsperioden. Syftet är att undersöka om det går att
återställa patienter med ART resistent HIV infektion med GnRH
behandling och se om känslighet kan återfås.

Utveckling av nya läkemedelsplattformar

ISR arbetar, parallellt med kliniska studier, med två stycken
utvecklingslinjer för framtagande av nya immunstimulerande läkemedel.
Den första plattformen är ett kemiskt bibliotek med Immunoreliner,
derivat från GnRH I och GnRH II hormoner. ISR har idag över 40 st
GnRH agonister där arbete pågår för att få fram en serie som inte
påverkar könskörtlarna utan har specificitet för immunceller. Detta
skulle vara ett stort steg framåt och säkerställa en ny kemi, längre
patentskydd och bygga värde för samarbeten med stora läkemedelsbolag.

I det andra programmet arbetar ISR med att ta fram immunostimulerande
makrolider, immunolider. Immunolider har som utgångsmaterial
antibiotika preparaten erytromycin och azitromycin. Med hjälp av en
patentskyddad process där genetiskt förändrade bakteriestammar matas
med t ex azitromycin bildas immunoliden 397. 397 är en av 20 olika
immunolider som ISR tagit fram och har undersökt för avsaknad av
bakteriedödande egenskaper och förstärkta immunstimulerande
egenskaper. Immunoliden 397 är mycket bra på att stimulera
makrofager, en vit blodkropp som specialiserat sig på att aktivera T
celler. Som en logisk följd har vi tittat på 397 i immunonkologiska
sammanhang och visat att den stimulerar makrofager till aktivering
och produktion av T cells stimulerande faktorer såsom cytokiner och
kostimulerande faktorer.

Biologiska läkemedel som stimulerar T celler har tagits fram av
läkemedelsbolag, s k Check point blockare. De verkar genom att
frisläppa hämmade T cellers förmåga att döda cancerceller. Effekten
vid behandling av malignt melanom, icke småcellig lungcancer och
urinblåsecancer är ca 20-30%. Därför letar alla bolag med check point
blockare efter kombinationspreparat, preparat som påverkar
makrofager. Då 397 stimulerar makrofager har vi testat 397 i
kombination med check point blockad (CPi) i en djurmodell av malignt
melanom, där 397+CPi har överlägsen effekt. Vi planerar nu att ta 397
igenom ett Investigational New Drug (IND) program för att genomföra
klinisk studie i stadium IV urinblåsecancer patienter i kombination
med CPi.

Nytt Cancer bolag

Då immunonkologi inte är kärnan i ISR ABs verksamhet, beslöt styrelsen
i våras att bilda ett helägt dotterbolag till ISR Holding AB, ISR
Oncology AB. ISR Oncology AB har som uppgift att driva
utvecklingsarbetet ikring immunolider för cancerterapi och ta fram en
IND som kan testas i en klinisk studie. Planen är att påbörja en fas
I/II studie under Q1 2019, och sedan söka samarbete med
läkemedelsbolag som utvecklar CPi.

"ISR är ett bolag i en spännande utvecklingsfas med pågående fas II
studier och en pipeline med en stor potential inom immunonkologi",
säger Anders Milton, styrelseordförande ISR.

Denna information är sådan information som ISR Immune System
Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars
2018 kl. 08:07 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/isr/r/operativ-uppdatering-isr-holding-ab,c254...
http://mb.cision.com/Main/15466/2547450/859585.pdf

Författare Cision