Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-28

ITAB Shop Concept: Delårsrapport 9 månader - 1 januari-30 september 2022

VERKSAMHET UNDER AVVECKLING
I denna rapport redovisas ITABs ryska verksamhet som Verksamhet under avveckling i enlighet med IFRS 5. Övrig verksamhet utgör Kvarvarande verksamhet. Kommentarer och siffror är relaterade till Kvarvarande verksamhet, om inget annat anges. Jämförelsesiffror i koncernens resultaträkning har räknats om. För mer information, se "Verksamhet under avveckling" och "Redovisningsprinciper" i delårsrapporten.

TREDJE KVARTALET (1 JUL-30 SEP 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 1 750 Mkr (1 425), varav den valutarensade försäljningen ökade med 17 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter om -1 Mkr (-30) uppgick till 223 Mkr (143). 1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 163 Mkr (44) och rörelsemarginalen till 9,3 procent (3,0). Rörelseresultatet har belastats med engångsposter om -1 Mkr (-30). 1)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 148 Mkr (36).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 101 Mkr (19).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,16 kr (0,09). 2, 3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 136 Mkr (-17). 3)

RAPPORTPERIODEN (1 JAN-30 SEP 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 5 166 Mkr (4 365), varav den valutarensade försäljningen ökade med 13 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter om -29 Mkr (-87) uppgick till 534 Mkr (461). 1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 312 Mkr (181) och rörelsemarginalen till 6,0 procent (4,1). Rörelseresultatet har belastats med engångsposter om -39 Mkr (-87). 1)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 Mkr (117).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 185 Mkr (75).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,48 kr (0,42). 2, 3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 73 Mkr (-73). 3)
 • Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 47 procent (45). 3)
 • Nettoskulden exkl. leasingskulder uppgick till 806 Mkr (488). 4)

1) Engångsposter består huvudsakligen av kostnader i samband med transformationsarbetet enligt ITABs strategi One ITAB.
2) I samband med ITABs rekapitalisering 2021 ökade antalet aktier med 115 716 762 till totalt 218 100 192 aktier.
3) Inklusive Verksamhet under avveckling.
4) Jämförelseperioder är ej omräknade avseende Verksamhet under avveckling.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (1 JAN-30 SEP 2022)

 • Förvärv av Checkmark, en av de ledande leverantörerna av tekniklösningar inom bland annat kassadiskar i Norden, stärker ITABs marknadsposition ytterligare.
 • På grund av invasionen av Ukraina har beslut fattats att avveckla ITABs nuvarande verksamhet i Ryssland.
 • Styrelsen fastställde i samband med årsbokslutet för 2021 nya finansiella mål för koncernen som sätter fokus på hållbar tillväxt, ökad lönsamhet och kapitaleffektivitet.

VDs kommentarer -
HISTORISKT STARKT KVARTAL MED ÖKAD LÖNSAMHET

En jämn tillväxt har präglat året hittills och våra genomförda prishöjningar och kostnadsbesparande åtgärder har stärkt såväl nettoomsättning som resultat och vi har nu bättre balans mellan prisnivå och kostnadsökningar. Sammantaget för de första nio månaderna har vår valutarensade nettoomsättning ökat med 13 procent och rörelseresultatet (exklusive engångsposter) med 31 procent. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet om 163 Mkr är det högsta för ett enskilt kvartal sedan 2017 och rörelsemarginalen för kvartalet stärktes till 9,3 procent. Vi når framgång med lösningar som hjälper våra kunder att spara energi, minska svinn eller förbättra den operativa effektiviteten. Samtidigt har verksamhetsåret 2022 präglats av en omvärld med stor osäkerhet och genomgripande förändringar vilket medfört operativa utmaningar för ITAB. Vissa av våra kunder uttrycker oro för den ekonomiska utvecklingen och dess påverkan på konsumenternas prioriteringar och marknadens utveckling.

Fortsatt förtroende från våra kunder och genomförda prishöjningar har givit en organisk tillväxt om cirka 11 procent hittills i år. Efterfrågan har varit jämn på de flesta av våra geografiska marknader, men vi noterar minskad omsättning för Storbritannien & Irland. Samtliga kundgrupper har utvecklats positivt under året och försäljningen till vår största kundgrupp Dagligvaruhandeln ökade med cirka 8 procent. Av ITABs tre lösningsområden utvecklades framförallt försäljningen inom Retail Lighting och Retail Technology positivt under det tredje kvartalet.

I förra delårsrapporten redogjorde vi för hur våra marginalförstärkande åtgärder med prisjusteringar och en kontinuerlig översyn av vår kostnadsstruktur fortsätter vara en prioritet. Dessa åtgärder tillsammans med en mer gynnsam produktmix har sammantaget påverkat bruttomarginalen positivt under det tredje kvartalet. Vår bedömning är att vi nu är i bättre balans med de kostnadsökningar och snabbt stigande inflation som vi sett under året givet nuvarande efterfrågan. Vi börjar även se resultat av våra initiativ för ökad kapitaleffektivitet genom minskade lagernivåer och har under det tredje kvartalet ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 136 Mkr.

Justerat för engångsposter uppgick EBITDA för de första nio månaderna till 534 Mkr (461), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 10,3 procent (10,6). Motsvarande resultat efter finansiella poster ökade med över 50 procent till 311 Mkr (204). Under det tredje kvartalet ökade det justerade resultatet efter finansiella poster med 126 procent till 149 Mkr (66). I kvartalet har vi endast en marginell påverkan av engångsposter eftersom genomförandet av den första fasen av One ITAB-transformationen avslutades under det andra kvartalet, och vårt rapporterade resultat efter finansiella poster ökade med över 300 procent till 148 Mkr (36), sammanfattar VD & Koncernchef Andréas Elgaard.

För VDs hela kommentarer, vänligen se delårsrapporten.

Jönköping den 28 oktober 2022

ITAB Shop Concept AB (publ)

Telefonkonferens den 28 oktober 2022 kl. 10:30 CEST
ITAB anordnar en telefonkonferens idag den 28 oktober 2022 kl. 10:30 CEST där Andréas Elgaard, VD & Koncernchef, och Ulrika Bergmo Sköld, CFO, presenterar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022 och besvarar efterföljande frågor. Webblänk och telefonnummer finns på https://financialhearings.com/event/43991.

Informationen i denna rapport är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr. 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 07:00 CEST.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 0732-32 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

Författare Cision