Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-08

ITAB Shop Concept: Kallelse

Kallelse till årsstämma i

ITAB Shop Concept AB (publ)

ITAB Shop Concept AB (publ) kallar till årsstämma som äger rum
fredagen den 8 maj 2020, kl. 15.00 i ITABs lokaler på Instrumentvägen
2 i Jönköping.

Med anledning av osäkerheten kring COVID-19 viruset och dess
spridning har ITAB fattat beslut om att vidta ett antal
försiktighetsåtgärder i samband med genomförandet av stämman.

För att minska risken för smittspridning görs bl a följande justeringar i årsstämmans upplägg:

* Stämman kommer att genomföras i en enklare form detta, dock utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

* Stämmolokalen kommer att anpassas vilket bl a innebär glesare placering mellan stolar och stolsrader.

* Mat eller dryck kommer inte att erbjudas i samband med stämman.

* Fabriks- och produktvisningar kommer inte att äga rum i anslutning till stämman.

Vidare uppmanar ITAB till allmän försiktighet. Om du som anmäld
till ITABs årsstämma har varit i ett riskområde någon gång de senaste
14 dagarna före det att stämman äger rum eller om du har varit i nära
kontakt med någon som är smittad av coronaviruset önskar ITAB helst
att du avstår från att närvara personligen. Detta för att undvika
ytterligare smittspridning. ITAB uppmanar samtliga aktieägare att
noga överväga om de kan närvara via ombud istället för personligen
och det gäller särskilt aktieägare som tillhör någon riskgrupp.

Om du som aktieägare inte kan eller önskar närvara personligen vid
stämman, finns möjlighet att delta via ombud. Fullmakt för ombud att
företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgänglig för
nedladdning på ITABs webbplats www.itabgroup.com

ITAB följer händelseutvecklingen av COVID-19-viruset och kommer
vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför
årsstämman. Vi ber alla som avser att delta på årsstämman att hålla
sig uppdaterade via www.itabgroup.com kring eventuella ytterligare
åtgärder.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
den 30 april 2020, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman
senast kl. 16.00 måndagen den 4 maj 2020 till ITAB SHOP CONCEPT AB
C/o Euroclear Sweden AB, "Årsstämma" Box 191, 101 23 Stockholm. Det
går även bra att lämna uppgifterna via telefon 08-402 92 16 eller på
formulär på www.itabgroup.com. Anmälan ska vara bolaget tillhanda
senast måndagen den 4 maj 2020. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdagen den 30
april 2020, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på
eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud
ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med
anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska
registreringsbevis bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Godkännande av dagordning

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

12. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer

13. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer

14. Val av valberedning

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

16. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp
och Ulf Hedlundh, föreslår att Anders Moberg utses till ordförande
vid stämman.

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och arvoden (punkt 11-13)

Valberedningen föreslår:

a) att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara åtta och att
inga suppleanter väljs.

b) att styrelsearvode ska utgå med belopp om totalt 2 250 000 kr, att
fördelas med 500 000 kr till styrelsens ordförande och

250 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

c) att arvode för uppdrag i valberedningen ska utgå med 30 000 kr till
ordförande och 15 000 kr per ledamot, arvode för uppdrag i
revisionsutskott ska utgå med 60 000 kr till ordförande och 30 000 kr
per ledamot och att arvode för uppdrag i ersättningsutskott ska utgå
med 40 000 kr till ordförande och 30 000 kr per ledamot.

d) att ersättning till revisorer ska utgå enligt specificerad, av
styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

e) omval av ordinarie styrelseledamöterna, Anna Benjamin, Jan
Frykhammar, Petter Fägersten, Anders Moberg och Fredrik Rapp.

f) nyval av Eva Karlsson, Roberto Monti samt Ruthger de Vries som
styrelseledamöter.

f) val av Anders Moberg som styrelsens ordförande

g) att registrerade revisionsbolaget Ernst & Young väljs till
revisorer för en mandatperiod om ett år, med auktoriserad revisor
Joakim Falck som huvudansvarig.

Information om de styrelseledamöter som föreslås samt redogörelse för
valberedningens arbete finns på företagets webbplats

www.itabgroup.com.
Valberedning (punkt 14)

Stämman ska förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande
vid årsstämman 2021, eller när behov föreligger, samt att föreslå
styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår
även, när så ska ske, revisorer. Mandatperioden föreslås omfatta
tiden fram till och med årsstämman 2021. I det fall en ledamot lämnar
uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, föreslås
att kvarvarande ledamöter i valberedningen får i uppdrag att utse ny
ledamot.

Från aktieägare som tillsammans representerar över 80 procent av
röstetalet i ITAB, har inkommit förslag inför årsstämma 2021 om
Anders Rudgård som ordförande, Fredrik Rapp och Ulf Hedlundh som
medlemmar i valberedningen.

Bemyndigande om nyemission (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill
tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta
beslut om nyemission av aktier till högst en tiondel av bolagets
utgivna aktier och/eller konvertibler utbytbara till - vid full
konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid
konverteringstillfället - högst en tiondel av bolagets utgivna
aktier. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna att delta i emissionen mot kontant betalning eller mot
betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med
villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den
situation då en riktad emission på grund av tids- affärs- eller
motsvarande skäl är mer fördelaktig för bolaget. Syftet med
bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets
finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att
genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive
emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där
emissionskursen vid varje tillfälle med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut
om förvärv och överlåtelse av sammanlagt så många egna B-aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler att Bolagets innehav vid var
tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana
beslut att verkställas före nästkommande årsstämma. Förvärv av egna
aktier ska ske över börs eller genom förvärvserbjudande till samtliga
aktieägare. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom
det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet,
varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid
överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan vilket ska kunna ske
över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
varvid betalning ska kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av
egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället.
Förvärv av egna teckningsoptioner och/eller konvertibler skall ske
till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar högst
marknadsvärdet (vilket skall grundas på den genomsnittliga
volymviktade kursen för Bolagets B-aktie under en period i nära
anslutning till beslutet).

Bemyndigandena ovan syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme
i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur om så skulle bedömas
lämpligt, möjliggöra förvärv av bolag och verksamhet genom betalning
med bolagets aktier samt att möjliggöra säkring av kostnader och
leverans i samband med infriande av åtagande enligt
incitamentsprogram för anställda. Beslut enligt ovan förutsätter
biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av
såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar de personer som ingår i ITAB Shop Concept
AB:s (publ) ("ITAB") bolagsledning, för närvarande verkställande
direktör och övriga i koncernledningen.
...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.