Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

ITAB Shop Concept: Kommuniké från årsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ.)

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ)
den 8 maj 2019.

VINSTDISPOSITION

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret
2018 och att disponibla medel ska överföras i ny räkning.

STYRELSE

Till styrelseledamöter omvaldes Anna Benjamin, Per Borgklint, Petter
Fägersten, Sune Lantz, Anders Moberg, Fredrik Rapp och Lottie
Svedenstedt samt nyvaldes Jan Frykhammar. Till styrelsens ordförande
utsågs Anders Moberg.

REVISORER

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer för
en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget
uppgett att auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer att utses till
huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING
Stämman beslutade att till valberedning utse Anders Rudgård
(ordförande), Fredrik Rapp och Ulf Hedlundh att utgöra valberedningen
inför årsstämma 2020.

STYRELSEARVODEN

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt
1.350.000 kr, att fördelas med 300.000 kr till styrelsens ordförande
och 150.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i samband med
företagsförvärv fatta beslut om att nyemittera aktier och/eller
konvertibler av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna
aktier av serie B. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen
kunna fatta sådana beslut intill årsstämma 2020.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv
och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge
styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets
kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra
incitamentsprogram för koncernens anställda eller förvärv av
verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid
ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas
före årsstämman 2020.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGSVILLKOR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara
marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare
erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på
resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen
kan ej uppgå till högre belopp än sex månadslöner. Ledande
befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall
vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen
kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid
uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag
motsvarande 18 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra
inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår
inget avgångsvederlag. Styrelsen skall ha rätt att frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

EKONOMISK INFORMATION
ITAB Shop Concept AB (publ) avser att lämna följande information för
verksamhetsåret 2019.

Delårsrapport januari-juni: 10 juli 2019

Delårsrapport januari-september: 25 oktober 2019

Bokslutskommuniké: 6 februari 2020

Årsredovisning: mars/april 2020

Årsstämma: maj 2020

Jönköping den 8 maj 2019

Styrelsen

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande kl. 18.00 den 8 maj 2019.

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
CEO Ulf Rostedt
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: +46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.com, www.itabgroup.com

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till
butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika
koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och
professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande
aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom
kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största
leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka
3 200 anställda och hade 2018 en årsomsättning på 6 031 Mkr. Bolagets
B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/itab-shop-concept/r/kommunike-fran-arsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/862/2806364/1040080.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.