Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

ITAB Shop Concept: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

Årsstämman har avhållits med aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ)
den 8 maj 2020.

VINSTDISPOSITION

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret
2019 och att disponibla medel ska överföras i ny räkning.

STYRELSE

Till styrelseledamöter omvaldes Anna Benjamin, Jan Frykhammar, Petter
Fägersten, Anders Moberg och Fredrik Rapp samt nyvaldes Eva Karlsson,
Roberto Monti och Ruthger de Vries. Till styrelsens ordförande utsågs
Anders Moberg.

REVISORER

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer för
en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget
uppgett att auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer att utses till
huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING
Stämman beslutade att till valberedning utse Anders Rudgård
(ordförande), Fredrik Rapp och Ulf Hedlundh att utgöra valberedningen
inför årsstämma 2021.

STYRELSEARVODEN
Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt
2.250.000 kr, att fördelas med 500.000 kr till styrelsens ordförande
och 250.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i samband med
företagsförvärv fatta beslut om att nyemittera aktier och/eller
konvertibler av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna
aktier av serie B. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen
kunna fatta sådana beslut intill årsstämma 2021.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv
och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge
styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets
kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra
incitamentsprogram för koncernens anställda eller förvärv av
verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid
ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas
före årsstämman 2021.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGSVILLKOR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att riktlinjerna ska
tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i
redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av
årsstämman 2020. Riktlinjerna ska främja bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet.

Mer information om riktlinjer för ersättningsvillkor till ledande
befattningshavare återfinns genom nedan länk;

https://itabgroup.com/sv/bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-2020/
Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det.

EKONOMISK INFORMATION
ITAB Shop Concept AB (publ) avser att lämna följande information för
verksamhetsåret 2020.

Delårsrapport januari-juni: 10 juli 2020

Delårsrapport januari-september: 27 oktober 2020

Bokslutskommuniké: 9 februari 2021

Årsredovisning: mars/april 2021

Årsstämma: maj 2021

Jönköping den 8 maj 2020

Styrelsen

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
CEO Andréas Elgaard
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: +46 73 232 16 35

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
Telefon: +46 36 31 73 00
www.itab.com, www.itabgroup.com

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till
butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika
koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och
professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande
aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom
kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största
leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka
3 200 anställda och hade 2019 en årsomsättning på 6 064 Mkr. Bolagets
B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/itab-shop-concept/r/kommunike-fran-arsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/862/3107748/1244716.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.