Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-09

ITAB Shop Concept: Valberedning utsedd inför ITABs årsstämma 2023

Valberedningen inför årsstämman den 10 maj 2023 i ITAB Shop Concept AB (publ) ("ITAB" eller "bolaget") består av Åsa Otterlund (utsedd av Aeternum Capital), Ulf Hedlundh (utsedd av Pomona-gruppen) och Petter Fägersten (utsedd av Övre Kullen), med Åsa Otterlund som ordförande.

Årsstämman i ITAB den 10 maj 2022 beslutade att bolagets valberedning inför nästföljande årsstämma under 2023 ska bestå av tre ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de tre största aktieägarna och be dessa att utse varsin ledamot. Urvalet av aktieägare att kontakta ska göras baserat på aktieägarförteckningen förd av Euroclear Sweden per den 31 augusti 2022. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2023.

I enlighet med detta har aktieägarna Aeternum Capital AS, Pomona-gruppen AB och Övre Kullen AB utsett varsin ledamot.

ITABs årsstämma 2023 kommer att hållas i Jönköping den 10 maj 2023. Kallelse utgår i vederbörlig ordning. Valberedningens uppdrag och instruktioner i övrigt presenteras på ITABs webbplats itabgroup.com. Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: ir@itab.comeller per post till: Valberedningen, ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, 550 09 Jönköping.

Jönköping den 9 november 2022

ITAB Shop Concept AB (publ)

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2022 kl. 17:15 CET.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 073-232 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, 550 09 Jönköping
itab.com, itabgroup.com

Författare Cision