Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

IVISYS AB: Kallelse till årsstämma i IVISYS AB (publ)

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2020-04-27

Aktieägarna i IVISYS AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 27 maj 2020 kl. 13:00 på IVISYS ABs lokaler på Siktgatan 2, 162
50 Vällingby. Inregistrering inleds kl. 12:45.

Deltagande

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 maj 2020,
dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast nämnda
dag (onsdagen den 20 maj 2020), till adress IVISYS AB, Siktgatan 2,
SE-162 50 Vällingby eller per e-post till stamma@ivisys.com. Vid
anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och i förekommande fall antal medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före
stämman tillhandahålla bolaget behörighetshandlingar.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt via IVISYS webbplats
www.ivisys.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha
rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan
registrering ska vara verkställd onsdagen den 20 maj 2020 måste
aktieägaren i god tid före detta datum hos sin förvaltare begära
omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.

Om ytterligare försiktighetsåtgärder med anledning av Coronapandemin i
samband med bolagsstämman bedöms lämpliga eller nödvändiga kommer
information om detta att lämnas på Bolagets webbplats,
www.ivisys.com.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter;

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer
eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter;

11. Bemyndigande om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner

12. Ändring av bolagsordning;
13. Beslut om emission av konvertibler;
14. Beslut om optionsprogram för IVISYS nya VD;

15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

Beslutsförslag

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Bolagets styrelse har föreslagit att styrelsens ordförande Jakob Kesje
ska väljas till ordförande för årsstämman.

Punkt 7 b - Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.
Punkt 8 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och
revisorssuppleanter.

Bolagets styrelse har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska
vara fyra, samt att en suppleant ska väljas. Bolagets styrelse har
föreslagit att antalet revisorer fortsatt ska vara ett
revisionsbolag, samt att inga revisorssuppleanter ska väljas.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Styrelsen har föreslagit följande arvoden till styrelseledamöterna;
Styrelsens ordförande föreslås erhålla ett arvode om 120 000 kronor,
övriga två ledamöter som inte är anställda av bolaget 80 000 kronor
per ledamot.

Det sammanlagda styrelsearvodet enligt förslaget uppgår till 280 000
kronor.

Styrelsen har också föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt
belopp enligt godkänd räkning

Punkt 10 - Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt
revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Styrelsen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Jakob Kesje,
Mikael Sjöholm och Fredrik Schultz samt nyval av styrelseledamot Sven
Thorén, samt att välja tidigare styrelseledamot Daniel Nyhrén som
suppleant. Styrelsen har vidare föreslagit att Jakob Kesje fortsatt
ska vara styrelsens ordförande.

Styrelsen har föreslagit omval av det registrerade revisionsbolaget
Allians Revision & Redovisning AB. Revisionsbolaget har meddelat att
auktoriserad revisor Peter Åsheim kommer att utses till huvudansvarig
för revisionen.

Punkt 11 - Bemyndigande om nyemission av aktier och/eller
teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller
teckningsoptioner.

Anledningen till bemyndigandet är för att öka bolagets finansiella
flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme ifall bolaget får
ytterligare likviditetsbehov innan nästa stämma.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller
eljest förenas med villkor.

Antalet aktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras enligt
bemyndigandet ska sammanlagt inte överstiga 7 500 000 aktier
tillsammans med sådana aktier som tillkommer enligt punkt 13
(emission av konvertibler).

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan
fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Punkt 12 - Beslut om ändring i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse
av bolagsordningens bestämmelser rörande gränserna för aktiekapitalet
(§ 4) och antalet aktier (§ 5) i enlighet med följande:

Nuvarande lydelser

§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000
kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 000 000 stycken och
högst 20 000 000 stycken.

Föreslagna lydelser

§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 1 800 000 kronor och högst 4 500 000
kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 000 och högst 25
000 000 stycken.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan
fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Punkt 13 - Beslut om emission av konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av
konvertibler och att betalning sker genom kvittning av fordran.
Skälet till emission av konvertibler utan företrädesrätt är att
styrelsen har gjort bedömningen att det är förmånligt för bolaget att
omvandla fordringar på 7 500 000 kronor till konvertibler och därmed
att möjliggöra en omfördelning av bolagets skulder. Nedanstående
förslag innebär således att återbetalning av fordran nu inte behöver
ske och att fordran vid senare tillfälle enligt förslaget nedan kan
konverteras till aktier i bolaget. Emissionen av konvertiblerna
omfattar ett totalt ett belopp om 7 500 000 kronor och på
nedanstående huvudsakliga villkor.

Konvertibel 1

Rätt att teckna konvertibel till ett belopp om 1 725 000 kronor
tillkommer Athanase Industrial Partners Fund II.

Konvertibelns nominella belopp är 1 725 000 kronor till en
teckningskurs om 1 725 000 kronor.

Vid full teckning och konvertering kan aktiekapitalet öka med högst
207 000 kronor.

Konvertibel 2

Rätt att teckna konvertibel till ett belopp om 5 775 000 kronor
tillkommer Athanase Industrial Partners Fund II KB.

Konvertibelns nominella belopp är 5 775 000 kronor till en
teckningskurs om 5 775 000 kronor.

Vid full teckning och konvertering kan aktiekapitalet öka med högst
693 000 kronor.

För konvertibel 1 och konvertibel 2 gäller följande villkor.

1. Teckning för konvertibeln ska ske på teckningslista senast den 3
juni 2020. Styrelsen kan förlänga teckningstiden.

2. Betalning av konvertibeln sker genom kvittning av fordran i samband
med teckning.

3. Konvertibeln löper med en fast ränta till 13 procent på det
nominella beloppet per år att beräknas och erläggas månadsvis sista
kalenderdagen varje månad, eller närmast efterföljande bankdag om
förfallodagen skulle infalla på en helgdag.

4. Konvertering skall ske den 1 november 2020 och
konvertibelinnehavare måste senast den 1 september 2020 meddela
bolaget om konvertering kommer att nyttjas. Konvertering ska kunna
ske av hela eller delar av den konvertibla fordran, till nya aktier i
bolaget.

5. Konverteringskursen skall motsvarande 83 procent av den volymvägda
genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth
Market under de senaste trettio (30) handelsdagarna omedelbart
föregående påkallande av konvertering. Konverteringskursen ska dock
aldrig understiga 1,5 kronor.

6. Om inte konvertering dessförinnan skett förfaller det konvertibla
lånet till betalning, inklusive upplupen ränta, den 27 november 2020.

7. De erhållna konverterade aktierna berättigar till vinstutdelning
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller
närmast efter det att aktierna har registrerats av Bolagsverket och
införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

8. Övriga villkor för konvertibeln följer av Bilaga 1A och 1B.

Vid full konvertering i enlighet med ovanstående utgör de konverterade
aktierna maximalt cirka 33 procent av nu gällande aktiekapital och
röster efter konverteringen i enlighet med ovanstående villkor.

Emissionen förutsätter antagande av ny bolagsordning.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

Punkt 14 - Beslut om optionsprogram för IVISYS nya VD och koncernchef,
Stefan Bohman.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett
incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör genom att
Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner. Optionspremien,
dvs. priset för optionerna, ska motsvara marknadsvärdet.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företräde...

Författare Cision News