Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

IVISYS AB: Kommuniké från årsstämma i IVISYS AB (PUBL)

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
27 Maj 2020

Idag, den 27 maj 2020, hölls årsstämma i IVISYS AB ("IVISYS"). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2019 och
balansräkning per den 31 december 2019 för moderbolaget och
koncernen. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter
för 2019.

Bestämmande av styrelseledamöter och av revisorer samt arvoden.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra i
fortsättningen, samt att inga suppleanter ska ingå i styrelsen.
Stämman beslutade vidare att antalet revisorer ska vara fortsatt en,
samt att inga revisorssuppleanter väljs.

Stämman beslutade att det sammanlagda styrelsearvodet, uppgår till 280
000 kronor. Det beslutades att styrelsens ordförande skall erhålla
ett arvode om 120 000 kronor och övriga två ledamöter som inte är
anställda av bolaget skall erhålla 80 000 kronor per år. Stämman
beslutade vidare att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt
godkänd räkning.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer
eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jakob Kesje
(Ordförande), Mikael Sjöholm och Fredrik Schultz. Stämman beslutade
om nyval av Sven Thorén som styrelseledamot.

Stämman beslutade om omval av Allians Revision & Redovisning AB, med
huvudansvarig auktoriserad revisor Peter Åsheim.

Bemyndigande om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller
teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport,
genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Antalet aktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras enligt
bemyndigandet ska sammanlagt inte överstiga 7 500 000 aktier
tillsammans med sådana aktier som tillkommer enligt punkt 13
(emission av konvertibler).

Ändring av bolagsordning.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändrad
lydelse av bolagsordningens bestämmelser rörande gränserna för
aktiekapitalet och antalet aktier i enlighet med följande:

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 800 000 kronor och högst 4 500 000
kronor.

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 000 och högst 25 000
000 stycken.

Beslut om emission av konvertibler.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad
emission av konvertibler och att betalning sker genom kvittning av
fordran. Emissionen av konvertiblerna omfattar ett totalt ett belopp
om 7 500 000 kronor.

Beslut om optionsprogram för IVISYS nya VD.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av
ett incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör genom att
Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner. Emissionen
omfattar högst 600 784 teckningsoptioner i två olika serier, Serie 1
(2020/2024) och serie 2 (2020/2026) med 300 392 optioner i varje
serie, som ger rätt att teckna lika många aktier i Bolaget.

CERTIFIERAD RÅDGIVARE

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, ordförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

OM IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående
teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på
patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång
erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för
bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av
artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och
sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är
pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar
som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS
verksamma på en global volym marknad i stark tillväxt. Automations
branchen drivs för närvarande starkt av industrins
4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är
tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder
snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella
kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som "TOP 10 Machine Vision - System leverantör i
Europa 2019" av Technology Insights Manufacturing.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ivisys-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-ivisys...
https://mb.cision.com/Main/11789/3121651/1254715.pdf

Författare Cision News