Du är här

2018-06-29

Jays Group AB: Jays Group AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Regulatoriskt pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Jays Group AB (publ)

Aktieägarna i Jays Group AB (publ), org.nr 556697-4365 kallas härmed till
extra bolagsstämma måndagen den 16 juli 2018 kl. 10.00. Stämman hålls hos
Bolaget på adressen Åsögatan 121, 4 tr,  Stockholm. Inregistrering till
årsstämman sker från kl 09:30

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear förda aktieboken senast den 10 juli 2018, dels mailledes anmäla
sig hos Bolaget senast den 10 juli 2018. Anmälan om deltagande på
årsstämman ska ske till e-post finance@jaysheadphones.com. Vid anmälan ska
anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och
aktieinnehav samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud
eller ställföreträdande. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda
skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före
bolagsstämman insändas till Jays Group AB, Åsögatan 121, 116 24 Stockholm.
Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis
som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga
rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 10 juli, 2018, vilket innebär
att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta sin förvaltare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut
att emittera aktier till närstående enligt 16 kap aktiebolagslagen
8. Övriga ärenden
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut
att emittera aktier till närstående enligt 16 kap aktiebolagslagen

Enligt avtalet om överlåtelse av aktierna i Krusell United AB (”Krusell”)
ska en del av köpeskillingen erläggas i nyemitterade i aktier i Jays. Med
anledning härav har styrelsen den 21 juni 2018, med stöd av årsstämmans
bemyndigande, fattat beslut om en riktad nyemission av 13 037 868 aktier i
Jays till Krusells aktieägare. Teckningslikviden har erlagts med aktier i
Krusell.

En av aktieägarna i Krusell, Ulf Sandberg är även styrelseledamot i Jays.
Enligt bestämmelserna i 16 kap aktiebolagslagen är Ulf Sandberg att
betrakta som närstående till Jays och ett beslut om att emittera aktier
till honom ska för att vara giltigt godkännas av Jays bolagsstämma.

För att möjliggöra erläggandet av köpeskillingslikviden för Ulf Sandbergs
aktier i Krusell föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman fattar
beslut om att godkänna styrelsens beslut att nyemittera 3 259 467 aktier
till Jays styrelseledamot Ulf Sandberg.

Eftersom det är ett förslag enligt 16 kapitlet aktiebolagslagen krävs för
giltigt beslut biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens beslut jämte beslutsbilagor finns tillgängligt på bolagets
hemsida, www.jaysheadphones.com, och skickas per post till den aktieägare
som begär detta.

Kallelsen kommer att annonseras i Post och Inrikestidningar samt Svenska
Dagbladet den 2 juli 2018.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 40 447 254 vid tidpunkten
för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget
äger inga egna aktier.

Kontaktperson: Henrik Andersson, VD

henrik@jaysheadphones.com,

076 199 35 55

Jays Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Forst North. Certified
Adviser är Remium Nordic Holding AB.

Denna information är sådan som Jays Group AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni,
klockan 10:00 CET.

?

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.